Chorzy skarza sie na zla

Chorzy skarżą się na złą pamięć i utrudnione myślenie, jednakże badaniem przedmiotowym nic poza agrawacją nie da się stwierdzić. Porównując stan cho- rego obecny ze stanem przed wypadkiem stwierdza się uderzający spadek napędu psychoruchowego. Chorzy dawniej pracowici, wytrzymali na trudy, pełni inicja- tywy i radości twórczej, nie są teraz zdolni do żadnych większych wysiłków. Naj- -chętniej leżą w łóżku. Próby skłonienia ich do zajęcia wywołują sprzeciw, twier- -dzą oni, że najmniejszy wysiłek wywołuje-u nich lub powiększa bóle i inne dole- .gliwości. Czasem przestają w ogóle chodzić lub poruszają się. powoli i z wielkim wysiłkiem, przeważnie wyraźnie agrawowanym. Odgraniczenie tych objawów od histerii jest w praktyce niemożliwe, zwłaszcza co do wyraźnej astazji-abazji. Po I wojnie światowej widywało się jako pośrednie następstwo doznanych wypad- ków wojennych przypadki przesadnego drżenia albo uogólnionego, albo ograni- ezonego do jednej kończyny. Chorym tym nadano lekceważącą nazwę niemiecką Zitterer . Jednakże po dłuższej obserwacji i dokładniejszym badaniu wykrywano nierzadko pod agrawacją histeryczną zespól parkinsoniczny. Przy- padki te powinny stanowić przestrogę. W ogóle u chorych tych widuje się wiele objawów nierównowagi układu mimowolnego. Ponieważ wskutek utraty zdolności zarobkowej chorzy ponoszą dotkliwe straty materialne i życiowe, wszelkie dyskusje z nimi na temat bezcelowości udawania choroby są daremne l szkodliwe. W odpowiedzi na niewiarę “lekarza i na odmowne odpowiedzi na ich podania o przyznanie lub powiększenie renty ubezpieczeniowej chorzy agra- wują jeszcze więcej, a przeświadczenie ich o ciężkości choroby potęguje się do rozmiarów urojeń hipochondrycznych: 4. W pewnym odsetku przypadków powstaje na tym tle zespół para- noiczny typu pieniaczego. Chorzy ci czują się do tego stopnia po- krzywdzeni odmownym załatwieniem ich podań, że dopatrują się w postępo- waniu władz niesprawiedliwości, stronniczości i innych haniebnych pobudek. Ich niekończące się odwołania, skargi i zażalenia pełne są obraźliwych zwro- tów pod adresem wszystkich władz, co ich naraża z kolei na zatargi, przykrości i kary. W końcu sprawa o rentę gubi się w natłoku procesów, które chorzy prowadzą z narastającą zaciekłością. Obserwując tych chorych, widzi się, jak ważną i prostą rzeczą jest myśl zapobiegawcza w tej dziedzinie. [hasła pokrewne: , krem neutrogena, dezynsekcja warszawa, Karmy dla psów ]

Tags: , ,

Comments are closed.