Heparyna o niskiej masie cząsteczkowej do leczenia ostrego udaru niedokrwiennego cd

Zaobserwowano wszelkie powikłania, które doprowadziły do wcześniejszego przerwania leczenia badanym lekiem lub które odnotowano pod koniec okresu leczenia i jakiekolwiek stosowanie niestosownych leków w tym okresie. Początkowo protokół badania nie wymagał wykonywania CT po raz drugi pod koniec okresu leczenia. Po 49. roku życia protokół zmodyfikowano tak, aby zawierał on CT w tym punkcie, aby ryzyko krwotocznej transformacji zawału, zdefiniowanej jako obszar krwawienia w obrębie zawałowej tkanki mózgowej, można było obiektywnie zmierzyć u pacjentów, u których objawy nie uległy pogorszeniu. Zarówno pierwszy, jak i drugi tom TK został odczytany przez radiologa biorącego udział w badaniu, który nie był świadomy przydzielonego leczenia i stopnia zaawansowania pacjenta. Po zakończeniu badania filmy CT zostały sprawdzone przez innego zaślepionego obserwatora. Nieporozumienia zostały rozwiązane przez zespół składający się z drugiego obserwatora i dwóch uczestniczących neurologów.
Ocena wyników
Pierwotnym, wcześniej określonym wynikiem badania był zły wynik , zdefiniowany jako śmierć z jakiejkolwiek przyczyny lub zależności w stosunku do codziennych czynności w ciągu sześciu miesięcy po randomizacji. Zastosowano metodę oceny zależności w International Stroke Trial.22 Krótko mówiąc, pacjenci lub ich opiekunowie zostali zapytani, czy pacjent potrzebował pomocy w wykonywaniu codziennych czynności w ciągu ostatnich dwóch tygodni i czy pacjent uznał, że on lub ona całkowicie wyleczony z udaru mózgu. Pacjenci byli przesłuchiwani osobiście lub przez telefon i byli uważani za zależnych, jeśli powiedzieli, że potrzebują pomocy w wykonywaniu codziennych czynności i że nie doszli do siebie po udarze. Pacjenci, którzy twierdzili, że nie potrzebują pomocy w codziennych czynnościach lub uważali, że w pełni powrócili do zdrowia, nie byli uważani za zależnych. Aby potwierdzić tę miarę zależności w naszej kohorcie pacjentów, porównaliśmy ją z ocenami uzyskanymi ze wskaźnikiem Barthel23 w trzy miesiące po randomizacji.
Drugorzędne wyniki badania to śmierć, krwotoczna transformacja zawału i wystąpienie jakiegokolwiek innego powikłania w ciągu 10 dni leczenia, a zły wynik 3 miesiące po randomizacji.
Analiza statystyczna
Ponieważ projekt badania obejmował trzy grupy pacjentów otrzymujących dawki aktywnego leku (0,8, 0,4 i 0 ml dziennie), które różniły się o tę samą ilość, test chi-kwadrat dla trendu o jednym stopniu swobody zastosowano do przetestowania istotności różnic między grupami w odniesieniu do wyników pierwotnych i wtórnych.24 Aby przetestować związek między leczeniem a wynikiem, oszacowaliśmy współczynniki ryzyka i 95-procentowe przedziały ufności. Aby określić, czy inne czynniki wpłynęły na wyniki, przeprowadziliśmy analizę logistyczno-regresyjną, w której uwzględniono charakterystykę linii podstawowej pacjentów. Wszystkie testy były dwustronne, a obliczenia wykonano za pomocą oprogramowania SAS (SAS Institute, Cary, NC). Aby ocenić zasadność naszej miary zależności, obliczyliśmy jej czułość i swoistość 25 w odniesieniu do ocen uzyskanych za pomocą indeksu Barthel.
Wyniki
Charakterystyka pacjentów
Od października 1992 r. Do lipca 1994 r. Do badania przesiewano 2750 pacjentów, z których 312 (11 procent) było randomizowanych
[patrz też: tattoo choker allegro, wkładki ortopedyczne poznań, seboradin fitocell ]

Tags: , ,

No Responses to “Heparyna o niskiej masie cząsteczkowej do leczenia ostrego udaru niedokrwiennego cd”

  1. Swerve says:

    Ja wole sie przebadac co roku

  2. Wojciech says:

    Article marked with the noticed of: aloes[...]

  3. Pusher says:

    rak płuca to nie oszukujmy się wyrok

Powiązane tematy z artykułem: seboradin fitocell tattoo choker allegro wkładki ortopedyczne poznań