Posts Tagged ‘Bielizna nocna damska’

Przyjety do Kliniki Chorób Psychicznych

Monday, February 26th, 2018

Przyjęty do Kliniki Chorób Psychicznych AMG dnia 4. IX. 1948 r., przebywał tu do dn. 22. II. 1949 r. Zachowywał się posłusznie, lecz nie nawiązał kontaktu z oto- czeniem. Przy każdym badaniu i w czasie obchodu lekarskiego powtarzał płaczliwie te same skargi: żJ musi umrzeć, że go zabiją, że go przerobią na kiełbasy, że w wię- zieniu widział taką maszynę do przerabiania mięsa ludzkiego na wędliny. Okresowo, czasem po 3-4 dni, odmawiał przyjmowania pokarmów i stawiał czynny opór przy karmieniu go. Prosił lekarzy i pielęgniarzy, aby go nie zabijali, że jest młody i chciałby żyć, że nic takiego nie popełnił. Wszelka perswazja pozostawała bezskuteczna. Z od- powiedzi na pytania wynikało, że jest zorientowany w czasie, miejscu, otoczeniu, sytuacji własnej i we własnej osobowości. W sposobie mówienia i w stereotypowych gestach można było zauważyć coś dziecinnego (puerylizm). Z upływem czasu stan ten coraz bardziej się pogarszał. Przynoszone mu przez rodziców wiadomości o po- myślnym stanie dochodzeń karnych przeciw niemu nie wywarły na stan psychiczny chorego dodatniego wpływu. Chory stracił na wadze, odciął się afektywnie i intelek- tualnie od otoczenia i wypowiadał wciąż te same niedorzeczne urojenia prześla- dowcze. Przeprowadzone u chorego leczenie insuliną zapaściową nie dało żadnej po- prawy. W przebiegu leczenia pojawiła się astazja-abazja z niedowładem połowi- czym lewostronnym, jednakże przy zachowanych odruchach. W ogóle poza tym, w ciągu obserwacji, w stanie cielesnym chorego nie stwierdzono najmniejszych od- chyleń od stanu prawidłowego, w szczególności pod względem neurologicznym. Ba- danie płynu mózgowo-rdzeniowego oraz pneumoencefalografia dały wyniki ujemne. Chory po zakończeniu leczenia insulinowego nadal leży skurczony w łóżku, na py- tania alb,o wcale nie reaguje, albo tylko gestami lub stękaniem, rzadko tylko odpo- wiada cichym, niezrozumiałym szeptem. Dnia 22. II. 1949 r. dochodzenia umorzono. Wiadomość o tym nie wywarła na chorym wrażenia. “Zostal zwolniony pod opiekę rodziny bez poprawy. Z katamnezy wynika, że stan ten utrzymywał się jeszcze wiele miesięcy, lecz stopniowo chory zaczął przychodzić do siebie. Po roku był już taki jak kiedyś, ukończył studia. Po sześciu latach (1955) nie wykazuje najmniej szych za- burzeń psychicznych. Znany jest jako wybitny sportowiec. Rozpoznanie etiologiczne nie nastręcza tu żadnych wątpliwości, gdyż zależność od urazu psychicznego jest oczywista. Niemniej ciężki przebieg psychozy sytuacyjnej mógł nasuwać konieczność różnicowania między stanem reaktywnym a psychozą typu katatonicznego, powstałą na tle endogennym. Dokładne badania kliniczne w tym kierunku dały wynik ujemny. Zresztą afekt chorego nie miał cech sztywności i był konsekwentnie dostosowany do sytuacji. Podobnie też nie wykryto żadnych cech rozpadu struktury osobowości. Natomiast w obrazie klinicznym stwierdzono wiele cech histerycznych: puerylizm, astazja-abazja, przemijający niedowład połOWiCZY czynnościowy, przesada w reagowaniu itd. Katamneza, dokonana po wielu latach, potwierdziła w pełni słuszność rozpoznania. [więcej w: , Bielizna nocna damska, biustonosze do karmienia, firma sprzątająca ]

Spokrewnione z fobiami, gdyz na

Wednesday, February 21st, 2018

Spokrewnione z fobiami, gdyż na dnie ich można przeważnie odszukać lęk, są tzw. nerwice oczekiwania (Erwartungsneurosen). Pojawiają się one po jakimś chorobliwym lub przypadkowym, jednorazowym albo wielo- krotnym nieudaniu się pewnych czynności. U chorego występuje lęk za każ- dym razem, gdy ma tę czynność podjąć, gdy jej oczekuje, stąd nazwa. Na przykład u chorego. który mial chorobę gardła połączoną z bolesnością poły- kania, utrzymuje się długo jeszcze po : wyleczeniu podstawowej choroby lęk przed czynnością połykową. Wspomniana powyżej akinesia algera tutaj także należy. Tutaj zaliczyć też trzeba wiele nerwic przewodu pokarmowego i innych organ oz, przy których chory zauważył pogorszenie po spożyciu pewnych po- karmów. Pokarmy te odtąd ogranicza lub przestaje jeść, albo spożywa je z lękiem, a jeśli już spożyje, to czeka teraz z napięciem na złe skutki błędu dietetycznego. Organozy te niestety, często bywają jatrogenne. Właściwe nerwice oczekiwania powstają jednak w warunkach trudniejszych do zrozumienia. Ktoś przy jakimś publicznym wystąpieniu miał niepowodzenie i odtąd ogarnia go lęk, ile razy musi wystąpić publicznie. Czasem niepotrzebny jest nawet uraz niepowodzenia, wystarczy silnie rozbudzona ambicja przy. przesadnym samokrytycyzmie i lękliwości, aby powtrzymać zdolnych muzy- ków, artystów, mówców i śpiewaków przed publicznymi występami. Pewien młody chirurg cierpiał na lęk w czasie operacji, zwłaszcza gdy miał je wyko:” nywać w obecności starszych lekarzy. Do nerwic oczekiwania zalicza się też jąkanie i zacinanie, przy których: często występuje podobna cecha; mianowicie wada wymowy potęguje się lub w ogóle pojawia się tylko w obecności pewnych osób, z których powagą chory się liczy. Jąkała może w samotności monologować gładko, także w gronie krewnych lub kolegów, może mówić bez zarzutu, tj. wówczas gdy nie ma napięcia lękowego. Jąkanie pogarsza się lub występuj e dopiero wówczas, gdy )TIusi rozmawiać z obcymi, przełożonymi lub w obecności świadków. Oczekiwanie tej sytuacji zwiększa napięcie lękowe do ostateczności. Przychodzi w ciężkich przypadkach do tak silnych skurczów i do takiej niezborności mięśni oddechowych, że mó- wienie staje się ciężkim przejściem moralnym. Każde niepowodzenie pogar- sza stan i wywołuje pełne lękowego napięcia oczekiwanie, które w końcu unie- możliwia choremu przestawanie z ludźmi. W naj cięższych przypadkach zakłó- cenie czynności mowy polega na współruchach mięśni mimicznych twarzy i klonicznym powtarzaniu rozpoczętych zgłosek. [patrz też: , Bielizna nocna damska, stomatolog Warszawa, dieta i odchudzanie ]