Posts Tagged ‘bielizna nocna’

Przykladem klasycznym jest tu choroba:

Monday, February 26th, 2018

Przykładem klasycznym jest tu choroba: wrzodowa, która rozwija się na tle długotrwałych zaburzeń wydzielniczych żołądka, uwarunkowanych ośrodkowo. Sprawa zaczyna się więc od okresu nerwicy żołądka. Jej przyczyn szukać trzeba nie w małowartościowym żołądku, lecz w zaburzeniach, wyższych czynności nerwowych. Nie jest to więc nerwica jednego narządu, lecz zawsze ogólna. Interniści, do których chorzy ci w pierwszym rzędzie ,się zwracają, w coraz wyższym stopniu okazują zrozumienie dla patologii korowo-trzewiowej. Jeżeli w praktyce lekarze nadal trzymają się nazwy “nerwica narządowa”, to tylko ze względu na treść dolegliwości podmiotowych chorego. Nazwa ta jest tak rozpowszechniona, Że chory zgłasza się do lekarza często już z gotowym roz- poznaniem. W danej chwili jest to więc już faktem, że chory samorzutnie lub pod wpływem niebacznych rozpoznań lekarskich (jatrogennie) ześrodkował swoją uwagę na jednym narządzie i przychodzi ze skargami na dolegliwości serca, żołądka, jelit, narządu oddechowego itd. Adleryści nie widzieli w tych nerwicach narządowych innej przyczyny poza psychogenną. Ażeby wyrazić przemianę psychicznych treści w somatyczne cierpienie, wpro- wadzili psychoanalitycy nazwy takie jak psychonerwica konwersyjna lub histeria konwersyjna. Chociaż roli czynników psychicznych w powstawaniu tych cierpień nikt nie przeczy, gdyż właśnie nerwizm podkreśla doniosły udział wyższych czynności nerwowych w ich powstawaniu, to jednak byłoby niedoz- wolonym uproszczeniem rzeczywistości klinicznej sprowadzać cały mechanizm patogenetyczny do dwóch czynników: psychogennego oraz małowartościowości konstytucjonalnej narządu. W istocie bowiem chodzi o daleko dłuższy łańcuch przyczynowy, w którym wymienione dwa czynniki są tylko dwoma ogniwami. Ze względu na ogromną górującą rolę układu neurowegetatywnego w nerwi- cach narządowych, te właśnie cierpienia zwykło się określać mianem nerwic wegetatywnych. Istotnie w obrazie klinicznym znajdujemy mnóstwo objawów nierównowagi układu mimowolnego, które ujmuje się zazwyczaj nazwą neuropatii. Objawy te w większym lub, mniejszym nasiIeniu znaleźć można w każdej psychoner- wicy, ale w nerwicach narządowych, czyli tzw. wegetatywnych, spotyka się ich szczególnie dużo, znacznie więcej niż w zespole neurastenicznym, który powstaje pod działaniem czynników niemal wyłącznie nabytych, podczas gdy w nerwicach omawianego typu dużą rolę odgrywają wrodzone lub wcześnie nabyte dyspozycje. [podobne: , poradnia psychologiczna kielce, Siłownie zewnętrzne, bielizna nocna ]

Przewlekle pierwotne zapalenie pluc platowe

Wednesday, February 21st, 2018

Przewlekłe pierwotne zapalenie płuc płatowe gruźlicze Dotychczas nie rozstrzygnięto ostatecznie, jaką drogą szerzy się oma- wiana choroba. Sądząc z nader łagodnego, przewlekłego jej przebiegu oraz zajęcia całego płata bez udziału innych płatów, jest to najprawdopo- dobniej gruźlica szerząca się, drogą naczyń chłonnych, które przebiegają w każdym płacie osobno nie łącząc się z naczyniami chłonnymi innych płatów. Łagodny charakter choroby zależy, być może, także od dużej od- porności ustroju na zakażenie gruźlicze. Za tym przemawiają swoiste cechy anatomiczne i kliniczne choroby, jak wzmożone miano zlepne surowicy większości tych chorych, prawidłowa szybkość opadania krwi- nek i inne objawy. Pierwotne gruźlicze zapalenie płatowe płuc zdarza się nieczęsto. Naj- większe statystyki podają jej częstość na 1-3,5% wszystkich przypadków gruźlicy. Sprawa dotyczy przeważnie osób między 20 a 40 rokiem życia. Zdzisław Szczepański na 3.207 chorych na gruźlicę płuc, spostrzeganych w Sana- torturn m. stoł. Warszawy dla chorych płucnych w Otwocku od roku 1929 do roku 1934 stwierdził omawianą jednostkę w 2,6% przypadków (w 82 przypadkach). 45% (37 przypadków) spomiędzy tych chorych było w wieku od 14 do 25 roku życia. 18,3% (15 przypadków) – od 25 do 35 roku życia i 36,6% (30 przypadków) powyżej 35 roku życia. Sprawa toczy się w przeważnej większości przypadków w jednym płacie, najczęściej w górnym prawego płuca. W statystyce Bethoux (45.przypadków) jednopłatowe zapalenie stanowi 71% przy- padków, przy czym w 87% siedzibą cheroby był prawy górny płat, w 13% lewy górny, W statystyce Dufourta na 35 -przypadlców prawy górny płat był dotknięty w 91,4% (32 przypadki), w pozostałych 3 przypadkach sprawa dotyczyła lewego górnego płata. W statystyce Naveau (173 przypadki) prawy górny płat był zajęty w 61%, lewy górny w 37%, prawy dolny w 2%. W statystyce Zdzisława Szczepań- skiego zapaleń w prawym górnym płacie było 75,6% (62 przypadki), w lewym, górnym 19,5% (16 przypadków), w środkowym płacie 3 i w dolnym 1. Objawy. Przewlekłe pierwotne płatowe zapalenie płuc gruźlicze spostrzega się u osób przedtem zdrowych albo u chorych na gruźlicę dawną o przebiegu przewlekłym, przerywaną od czasu do czasu na- wracającymi nieżytami oskrzeli, zapaleniem opłucnej, nawałami zapa- lenia odoskrzelowego płuc. [hasła pokrewne: , kosmetyki organiczne, bielizna nocna, odzież dla dzieci ]