Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Niektórzy lekarze sadza czasem, ze

Tuesday, July 12th, 2016

Niektórzy lekarze sądzą czasem, że rozpoznanie to jest równoznaczne ze stwierdzeniem histerii, a nawet symulacji. Zapomina się cza- sem, że pojęcie “złudzenia bólu” jest absurdem. Czynnościowy ból głowy spra- wia choremu prawdziwy ból. Patogenezę tego bólu można wytłumaczyć pew- nymi zjawiskami somatycznymi, np. zmianami w ukrwieniu opon mózgowych lub przewlekle przebiegającym zespołem samoistnego podciśnienia śródczasz- kowego, które nie musi osiągać zaraz rozmiarów znanej neurologom jednostki tzw. aliquorrhoe spontanea (Zwoździak i Dowżenko 1954), gdzie ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego spada z niewyjaśnionych przyczyn do zera, a nawet do wartości ujemnych. Przy uporczywych nerwicowych bólach głowy niedobór płynu mózgowo-rdzeniowego może nie być tak znaczny, mimo to jednak może doprowadzić do utrzymywania się ciśnienia na poziomie zbyt niskim, co musi sprawiać choremu podmiotowe dolegliwości. Jak na tym przykładzie widać, przyczyny podmiotowych dolegliwości mogą być natury neuro- lub psycho- gennej, podczas gdy skutki stają się somatycznie uchwytne. I w tym leży ta- jemnica tzw. nerwic narządowych. Jak łatwo o krzywdę chorego, niech o tym świadczy przykład bynajmniej nie tak rzadkiego zespołu Ekboma, opisanego po raz pierwszy przez Willisa w r. 1685. Zespół ten znany jest pod różnymi nazwami: restless legs syndrome, anxietas tibiarum, tachyathetosis, leg. jitters. Głównym .objawem jest nadzwy- czaj przykre uczucie w kościach czy mięśniach kończyn dolnych, rzadko w ra- mionach, jakby mrowienia lub łażenia robaków. Parestezje te nie dotyczą skóry, lecz głębi kończyn. Pojawiają się one tylko w spoczynku i zmuszają chorego do ruchu. Nie jest to ból, lecz przykre uczucie dręczące chorych z wie- czora, gdy ułożą się do spoczynku. Prowadzi ono przeważnie do ciężkiej bez- senności. Cierpienie trwa latami, czasem doznaje samorzutnej remisji. Nasile- nie jego może być różne, od poronnego przebiegu aż do niemal zupełnej bez- senności. Ostatni opis Ekboma (1960) oparty jest na 175 przypadkach osobiście spostrzeganych, 72 mężczyzn i 103 kobiet. Prawie wszyscy chorzy szukają po- rady lekarskiej wyłącznie z powodu owych sensacji w nogach. [patrz też: , Studnie głębinowe, witamina b6, catering dietetyczny ]