Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

W swietle nowoczesnych badan z

Sunday, February 25th, 2018

W świetle nowoczesnych badań z dużym krytycyzmem bierze się ostrość dawnego podziału na typy wagotoników i syrnpatykotoników. Podział ten przyjmuje, że wagotonicy mają skłonność do samorzutnych potów, ślinotoku, zwolnienia tętna, arytmii, podciśnienia krwi, obwodowych zaburzeń naczynio- wych i spastycznego zaparcia. Wszystkie te objawy wzmagają się pod wpły- wem pilokarpiny. Typowe cierpienia wagotoników to dychawica oskrzelowa, laryngospasmus, oesophagóspasmus, choroba wrzodowa i ,colitis mucosa. U sympatykotoników spotykamy cukromocz pokarmowy, przyśpieszone tętno, nadciśnienie, szerokie źrenice, niedokwaśność soku żołądkowego. Wszystko to wywołać można działaniem adrenaliny. Spostrzeżenia kliniczne okazują jednak, że częstokroć jeden i. ten sam osob- nik wykazuje zjawiska przynależne do dwóch tych rzędów. Chorzy nierzadko reagują raz na modlę wagotoników, innym razem na modłę sympatykotoni- ków. Niektóre cierpienia, jak migrena, obrzęk Quinckego, dusznica bolesna, a nawet dychawica oskrzelowa dadzą się tylko z trudem zaszeregować w po- danym schemacie. Dlatego podział na wagotoników i sympatykotoników uważa I się dzisiaj tylko za schemat orientacyjny. Przy omawianiu pojęcia neuropatii powinno się mieć na uwadze pawłowówski podział typologiczny zwierząt do- świadczalnych. Neuropaci zdają się stanowić analogon do psów o “słabym” układzie nerwowym, bardzo podatnych na nerwicotwórcze wpływy. Są to na- stępujące objawy: nadwrażliwość naczynioruchowa pod postacią żywego der- mografizmu, czasem białego lub pokrzywkowatego (urticaria jactitia, dermo- graphismus eleva-tu), skłonności do rumie pi psychogennych (erythema pu- dendi), zwolnienie tętna przy głębokim przysiadzie lub skłonie (objaw Erbena), zwolnienie tętna przy ucisku na zamknięte oczy (objaw Aschnera), arythmi respiratoria, tachycardia orthostatica, bladość twarzy przy sinych rękach, twarz “kongestywna” (częste przy stanach lękowych), cor nervosum z jego elektró- kardiograficznymi cechami, cechy spasmofilii (Chwostek), tkiiwość obwodowych pni nerwowych, uciskowe -sensacje głowy, czasem w kształcie czapki (casque Charcota), przy czym chorzy tylko wyjątkowo mówią o bólu głowy jako takjm; skargi na długotrwałe zawroty głowy naśladujące schorzenia błędnika, jedno- stronna nadwrażliwość aparatu przedsionkowego, bóle przy obcinaniu paznokci u nerwowych dzieci (onychalgia), zaburzenia snu, np. pod postacią utrudnio-i nego zasypiania lub wczesnego budzenia się, rzucania się-przez sen (np. jact(itio capitis nocturna, enuresis nocturna), skłonność do uporczywych czkawek” nie- które postacie migreny. skłonność do odczynów alergicznych, zaburzenia we.. .getatywne połowicze (Serejski) , skłonność do omdleń, np. po gwałtownym śmiechu, na widok krwi, przesadna skłonność do wymiotów, np. mi samo wy- obrażenie czegoś obrzydliwego itd. [podobne: , medycyna estetyczna, dentysta Kraków, prawo medyczne ]

Gruzlica prosówkowa ogniskowa (Tuberculosis pulmo71um miliaris

Monday, February 19th, 2018

Gruźlica prosówkowa ogniskowa (Tuberculosis pulmo71um miliaris discreta) Gruźlica płuc poronna Barda (Tuoercuiosie pulmonum abortiva Bardi) Określenie i wywód chorobowy. Przez gruźlicę płuc prosówkową ogniskową rozumie się postać gruźlicy polegającą na bar- dzo nielicznych drobniutkich wysiewach w płucach za pośrednictwem krwi w drugorzędnym (według terminologii Rankego) okresie gruźlicy. Wysiewy sadowią się prawie wyłącznie w szczytach płuc i w okolicy podszczytowej, niekiedy w brzeżnych częściach płatów płucnych, naj- częściej po jednej stronie i mają wyraźną skłonność do bliznowacenia. Źródłem, z którego prątki dostają się do krwi, jest istniejące w ustroju ognisko gruźlicze. W większości przypadków jest to niewygojony do- szczętnie zespół pierwotny – najczęściej jego ogniwo węzłowe – ule- gający zaostrzeniu i serowaceniu, gdy odporność ustroju zmniejszy się pod działaniem czynników zewnętrznych lub wewnętrznych, osłabiają- cych ustrój. Zdaniem Neumanna, obraz kliniczny ogniskowej prosów- kowej gruźlicy płuc może wywołać sam gruźliczy zespół pierwotny, jeżeli pierwotne ognisko usadowi się w szczycie płucnym tuż pod opłucną. Takie ognisko wywołuje miejscowe zapalenie opłucnej z następowym jej zgrubieniem. Gruźlicę płuc prosów kową ogniskową spostrzega się dość często w wieku młodzieńczym i u dorosłych jako początkowy okres przewlekłej gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej. Anatomia patologiczna. Gołym okiem stwierdza się w gru- źlicy płuc prosówkowej ogniskowej w okolicy szczytów płucnych i w okolicy podszczytowej, najczęściej w jednym tylko płucu, świeże szare guzki, wielkości prosa i nieco większe obok małych blizn po guz- kaoh już zwłókniałych. Blizny szare i czarniawe (od węgla) są rozrzucone w głębi płuca lub pod opłucną, uległą często zgrubieniu i zrostom. W póź- niejszych okresach blizny mogą zaciągać mniej więcej głęboko szczyt płuca. W otaczającej tkance płucnej stwierdza się wtedy rozedmę a nie- kiedy także rozszerzenia oskrzeli. Czasami ogniska bliznowate bywają zwapniałe. Okres ten odpowiada tej postaci gruźlicy, którą Bard opisał jako gruźlicę płuc poronną. [patrz też: , dentysta Kraków, ubranka dla niemowląt, wózki dziecięce ]