Posts Tagged ‘deratyzacja warszawa’

Zauwazono rodzinne Wystepowanie tego pod

Sunday, February 25th, 2018

Zauważono rodzinne Występowanie tego pod względem etiopatogenezy niewyjaśnionego cierpienia. W rzadkich przypadkach stwierdzano niedobór żelaza. Niedokrwis- tość pogarsza sprawę, gorączka łagodzi, U trzech chorych zespół ten był zwia- stunem raka przebiegającego z syderopenią. Dość często widywano go w póź- nych okresach ciąży. W przypadkach z dowiedzionym niedoborem żelaza wstrzykiwania przetworów żelazowych dawały poprawę. Dobre wyniki osią- gano za pomocą leków rozszerzających naczynia. Zespół Ekboma nie jest cier- pieniem psychogennym, chociaż w piśmiennictwie nie brak było prób zalicze- nia tych przypadków do histerii. Lekarze nie znający tej jednostki lub bada- jący chorych szablonowo lekceważą tych chorych, tak jak gdyby chodziło .”tyJ..łco” o histerię. Sprawy nie trzeba mieszać z jednostkami takimi jak acro- .paraethesia, meralgia paraesthetica, paranoia parasitaria itd. W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku uzyskaliśmy w dwóch przypadkach żespólu Ekboma natychmiastowe ustąpienie objawów po dużych dawkach chloropro- mazyny. Po przerwaniu dawek podtrzymujących w jednym z tych przypadków na- stąpił nawrót, który natychmiast ustąpił, gdy chory zaczął znowu zażywać dawki podtrzymujące.
MIGRENA Migrenę opisał po raz pierwszy Aretajos. Jest to cierpienie napadowe, częstsze li kobiet niż-u mężczyzn, dość rozpowszechnione. Przeważnie jednostką .zą zaj- mują się neurolodzy. W wielu poważnych podręcznikach psychiatrii brak na- wet wzmianki o niej. Napady trwają po kilka godzin, rzadko. krócej, czasem jednak utrzymują się nawet kilka dni. Niekiedy już w latach dziecięcych po- jawiają- się pierwsze napady, najczęściej jednak po okresie pokwitania. Przerwy między napadami trwać mogą różnie długo. W .warunkach spokoju w ciągu wielu lat może nie być napadów. Wystąpienie napadu zależy niewątpliwie od czynników reaktywnych. [więcej w: , Szkoła tańca Poznań, deratyzacja warszawa, odzież dla dzieci ]

Z wielu mozliwych fobii wymienimy:

Thursday, February 22nd, 2018

Z wielu możliwych fobii wymienimy: lęk przestrzeni (agoraphobia), wystę- pujący pod różnymi postaciami, np. lękiem może napełniać przejście przez pusty plac, przez gładko asfaltowaną ulicę, przez ulicę. gdy nikogo nie ma, lub przeciwnie, w czasie ruchu ulicznego (ochlophobia), także oddalanie się od domu, samotne chodzenie itd. Te ostatnie lęki natychmiast ustępują, gdy chory jest w czyimś towarzystwie, gdy zbliża się do domu itd. Lęk przed sa- motnością (monopholia), podobnie jak lęk przed ciemnościami (nyctopllObia) łatwo powstaje u dzieci, które się straszy lub otacza zbyt troskliwą opieką; może on potem pozostać na całe życie. Lęk przed samotnością u dorosłych wiąże się często z obawą nagłego zasłab- nięcia lub śmierci (thanatophobia). Analogię stanowi lęk przed piorunami (ke- raunophobia). Lęk przed ciasnymi lub w ogóle zamkniętymi przestrzeniami (claustrophobia) może występować w kinie, kościele i innych salach natłoczo- nych lub właśnie pustych, także jako lęk przed jazdą tramwajem, pociągiem, samochodem, w ogóle przed podróżowaniem (dromophobiu). Lęk przed wej- ściem na most (gephyrophobia) może się czasem wiązać z lękiem przed tu- nelami. Trzeba pamiętać zawsze o tym, że jeżeli chory boi się wychodzić z domu lub stykać z ludźmi, to nie zawsze musi chodzić o samą fobię. Lęk taki bo- wiem może być wyrazem urojeń prześladowczych, a więc zdradzać już psy- chozę. W niektórych psychozach chorego dręczy myśl, że jego twarz jest znie- kształcona (dysmorphóphobia) lub że on cały ma tak wstrętny wygląd, że może wzbudzać w otoczeniu tylko odrazę (ejdechthophobia). Lęki tego typu rzadko. bywają na tle nerwicowym. O psychotycznych urojeniach trzeba zaw- sze myśleć, gdy chodzi o ludzi przystojnych, którzy wbrew oczyvyistości podają takie mniemania jako pobudki swojej nietowarzyskości. Taką symptomatykę spotykamy nierzadko u schizofreników. Liczyć się trzeba jednak z drugiej strony z możliwością, że nie znamy prawdziwego uzasadnienia bojaźliwości chorego, który po prostu nie chce się nam zwierzyć” dlaczego unika ludzi. [więcej w: , ortodonta, gabinety stomatologiczne, deratyzacja warszawa ]