Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Ogólne cechy neuropatyczne, które by

Sunday, February 25th, 2018

Ogólne cechy neuropatyczne, które by mogły świadczyć o wrodzonej dyspo- zycji, mogą być zaznaczone w nieistotnym stopniu albo może ich wvogóle bra- kować. W przypadkach nie bardzo zastarzałych poprawa następuje zazwyczaj bardzo łatwo pod wpływem psychoterapii. Nawet podwyższone ciśnienie krwi obniża się, gdy pod wpływem uspokajających słów psychoterapeuty dojdzie do ogólnego uspokojenia. W cięższych przypadkach poprawę uzyskujemy dopiero po zastosowaniu specjalnych sposobów psychoterapeutycznych. Wywiady ujaw- niają z zasady, że “w uporczywych przypadkach warunki środowiekowe (złe pożycie małżeńskie, dyspareunia, przewlekłe urazy lękowe, sytuacje konflik-. towe itd.) są powodem “ucieczki w chorobę”. Ostatnio wielu autorów amerykańskich i brytyjskich ostro atakuje rozpoz- nanie w rodzaju fibrositis primaia jako gościec pozastawowy, wskazując na to, że najczęściej w przypadkach tych chodzi o gościec psychogenny (rheuma- tismus psychogenes, psychogenic rheumatism). U nas zagadnieniem tzw. gośćca psychogennego, który jest czymś Vf rodzaju nerwicy narządowej, zajmuje się Szajna (1957) osiągając w przypadkach tych pomyślne wyniki lecznicze za po- mocą wstrząsów hipoglikemicznych i innych sposobów psycholeczniczych. W ogóle lekarze powinni pamiętać o istnieniu bólu pochodzenia psychicznego (psychalgia). Każdy psychoterapeutycznie wyrobiony lekarz wie, że wzmożone ciśnienie krwi zależy od stanu lękowego w chwili badania. Jeżeli chory lękający się udaru śledzi z napięciem przebieg badania ciśnienia tętniczego, to na pewno okaże się ono podwyższone. Jeżeli wśród lękowego napięcia, z jakim chory śledzi każdorazowo pomiar ciśnienia krwi, bodziec ten będzie się powtarzał, to wkrótce już nadciśnienie stanie się dobrze wykształconym odruchem warun- kowym. Rolę bodźca warunkowego odgrywać tu będzie cała sytuacja, W. której odbywa się mierzenie ciśnienia krwi, łącznie z groźną mimiką lekarza. Wynika stąd doniosłe wskazanie zapobiegawcze: nie wzmacniać tego odruchu, pozwo- lić mu wygasnąć Chorych w ogóle nie należy informować o nadciśnieniu. Wia- domość o stwierdzonym nadciśnieniu lekarz powinien zachować dla siebie. Przy wyrobieniu psychoterapeutycznym lekarza oszczędzi się choremu urazu jatrogennego. [podobne: , dezynsekcja warszawa, logopeda warszawa, bielizna damska sklep internetowy ]

Chorzy skarza sie na zla

Friday, February 23rd, 2018

Chorzy skarżą się na złą pamięć i utrudnione myślenie, jednakże badaniem przedmiotowym nic poza agrawacją nie da się stwierdzić. Porównując stan cho- rego obecny ze stanem przed wypadkiem stwierdza się uderzający spadek napędu psychoruchowego. Chorzy dawniej pracowici, wytrzymali na trudy, pełni inicja- tywy i radości twórczej, nie są teraz zdolni do żadnych większych wysiłków. Naj- -chętniej leżą w łóżku. Próby skłonienia ich do zajęcia wywołują sprzeciw, twier- -dzą oni, że najmniejszy wysiłek wywołuje-u nich lub powiększa bóle i inne dole- .gliwości. Czasem przestają w ogóle chodzić lub poruszają się. powoli i z wielkim wysiłkiem, przeważnie wyraźnie agrawowanym. Odgraniczenie tych objawów od histerii jest w praktyce niemożliwe, zwłaszcza co do wyraźnej astazji-abazji. Po I wojnie światowej widywało się jako pośrednie następstwo doznanych wypad- ków wojennych przypadki przesadnego drżenia albo uogólnionego, albo ograni- ezonego do jednej kończyny. Chorym tym nadano lekceważącą nazwę niemiecką Zitterer . Jednakże po dłuższej obserwacji i dokładniejszym badaniu wykrywano nierzadko pod agrawacją histeryczną zespól parkinsoniczny. Przy- padki te powinny stanowić przestrogę. W ogóle u chorych tych widuje się wiele objawów nierównowagi układu mimowolnego. Ponieważ wskutek utraty zdolności zarobkowej chorzy ponoszą dotkliwe straty materialne i życiowe, wszelkie dyskusje z nimi na temat bezcelowości udawania choroby są daremne l szkodliwe. W odpowiedzi na niewiarę “lekarza i na odmowne odpowiedzi na ich podania o przyznanie lub powiększenie renty ubezpieczeniowej chorzy agra- wują jeszcze więcej, a przeświadczenie ich o ciężkości choroby potęguje się do rozmiarów urojeń hipochondrycznych: 4. W pewnym odsetku przypadków powstaje na tym tle zespół para- noiczny typu pieniaczego. Chorzy ci czują się do tego stopnia po- krzywdzeni odmownym załatwieniem ich podań, że dopatrują się w postępo- waniu władz niesprawiedliwości, stronniczości i innych haniebnych pobudek. Ich niekończące się odwołania, skargi i zażalenia pełne są obraźliwych zwro- tów pod adresem wszystkich władz, co ich naraża z kolei na zatargi, przykrości i kary. W końcu sprawa o rentę gubi się w natłoku procesów, które chorzy prowadzą z narastającą zaciekłością. Obserwując tych chorych, widzi się, jak ważną i prostą rzeczą jest myśl zapobiegawcza w tej dziedzinie. [hasła pokrewne: , krem neutrogena, dezynsekcja warszawa, Karmy dla psów ]