Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

Rozgraniczenie nerwic narzadowych od histerii

Sunday, February 25th, 2018

Rozgraniczenie nerwic narządowych od histerii byłoby zadaniem daremnym. W ramach zespołów reaktywnych rozróżnienia te są natury ilościowej. Nie należą do rzadkości napady histeryczne, których ośrodkiem bywa rozpoznana już przedtem u chorego nerwica narządowa. Najczęściej chodzi tu o nerwicę serca. Wśród wybitnych przejawów agrawacji chor.zy ci urządzają teatralne sceny konania, doprowadzają do. rozpaczy kochającą rodzinę i łatwowiernego lekarza. Czasem trudno jest orzec, jak daleko sięga podmiotowe przeświadcze- nie chorego o naprawdę grożącym mu niebezpieczeństwie śmierci. Prawdopo- dobnie chorzy do tego stopnia wczuwają się w rolę konającego, oddając się rozkoszy egocentryzmu, że pole ich sensorium, przynajmniej chwilowo, zwęża się rzeczywiście. Chorzy ci zdają się istotnie doznawać na drodze kerowo-trze- wiowej takich wrażeń,- jak zamieranie serca, postępujące osłabienie,- mrowie- nie (formicatio) i stygnięcie kończyn, brak tchu, ciemność przed oczyma itd. Konanie to jednak zawsze jakoś kończy się szczęśliwie. Największym niebezpieczeństwem przy rozpoznawaniu nerwic narządowych jest możliwość przeoczenia rzeczywistego schorzenia somatycznego. Rozpozna- nie stanu nerwicowego dozwolone jest po dokładnym przebadaniu chorego. Nawet wówczas jednak może się zdarzyć, że dopiero oględziny pośmiertne wykryją somatyczne źródło skarg i dolegliwości, które za życia denata lekarze lekceważyli jako histeryczną hipochondrię. Szczególna ostrożność wskazana jest w przypadkach bólów głowy. Jeżeli nie wykryje się ich przyczyny somatycz- ej, to pozostaje rozpoznanie bólów głowy czynnościowych (cepha- lalgia functionalis). [patrz też: , pieczenie w miejscach intymnych, dieta i odchudzanie, uprawnienia sep ]

Spokrewnione z fobiami, gdyz na

Wednesday, February 21st, 2018

Spokrewnione z fobiami, gdyż na dnie ich można przeważnie odszukać lęk, są tzw. nerwice oczekiwania (Erwartungsneurosen). Pojawiają się one po jakimś chorobliwym lub przypadkowym, jednorazowym albo wielo- krotnym nieudaniu się pewnych czynności. U chorego występuje lęk za każ- dym razem, gdy ma tę czynność podjąć, gdy jej oczekuje, stąd nazwa. Na przykład u chorego. który mial chorobę gardła połączoną z bolesnością poły- kania, utrzymuje się długo jeszcze po : wyleczeniu podstawowej choroby lęk przed czynnością połykową. Wspomniana powyżej akinesia algera tutaj także należy. Tutaj zaliczyć też trzeba wiele nerwic przewodu pokarmowego i innych organ oz, przy których chory zauważył pogorszenie po spożyciu pewnych po- karmów. Pokarmy te odtąd ogranicza lub przestaje jeść, albo spożywa je z lękiem, a jeśli już spożyje, to czeka teraz z napięciem na złe skutki błędu dietetycznego. Organozy te niestety, często bywają jatrogenne. Właściwe nerwice oczekiwania powstają jednak w warunkach trudniejszych do zrozumienia. Ktoś przy jakimś publicznym wystąpieniu miał niepowodzenie i odtąd ogarnia go lęk, ile razy musi wystąpić publicznie. Czasem niepotrzebny jest nawet uraz niepowodzenia, wystarczy silnie rozbudzona ambicja przy. przesadnym samokrytycyzmie i lękliwości, aby powtrzymać zdolnych muzy- ków, artystów, mówców i śpiewaków przed publicznymi występami. Pewien młody chirurg cierpiał na lęk w czasie operacji, zwłaszcza gdy miał je wyko:” nywać w obecności starszych lekarzy. Do nerwic oczekiwania zalicza się też jąkanie i zacinanie, przy których: często występuje podobna cecha; mianowicie wada wymowy potęguje się lub w ogóle pojawia się tylko w obecności pewnych osób, z których powagą chory się liczy. Jąkała może w samotności monologować gładko, także w gronie krewnych lub kolegów, może mówić bez zarzutu, tj. wówczas gdy nie ma napięcia lękowego. Jąkanie pogarsza się lub występuj e dopiero wówczas, gdy )TIusi rozmawiać z obcymi, przełożonymi lub w obecności świadków. Oczekiwanie tej sytuacji zwiększa napięcie lękowe do ostateczności. Przychodzi w ciężkich przypadkach do tak silnych skurczów i do takiej niezborności mięśni oddechowych, że mó- wienie staje się ciężkim przejściem moralnym. Każde niepowodzenie pogar- sza stan i wywołuje pełne lękowego napięcia oczekiwanie, które w końcu unie- możliwia choremu przestawanie z ludźmi. W naj cięższych przypadkach zakłó- cenie czynności mowy polega na współruchach mięśni mimicznych twarzy i klonicznym powtarzaniu rozpoczętych zgłosek. [patrz też: , Bielizna nocna damska, stomatolog Warszawa, dieta i odchudzanie ]