Posts Tagged ‘firma sprzątająca’

Przyjety do Kliniki Chorób Psychicznych

Monday, February 26th, 2018

Przyjęty do Kliniki Chorób Psychicznych AMG dnia 4. IX. 1948 r., przebywał tu do dn. 22. II. 1949 r. Zachowywał się posłusznie, lecz nie nawiązał kontaktu z oto- czeniem. Przy każdym badaniu i w czasie obchodu lekarskiego powtarzał płaczliwie te same skargi: żJ musi umrzeć, że go zabiją, że go przerobią na kiełbasy, że w wię- zieniu widział taką maszynę do przerabiania mięsa ludzkiego na wędliny. Okresowo, czasem po 3-4 dni, odmawiał przyjmowania pokarmów i stawiał czynny opór przy karmieniu go. Prosił lekarzy i pielęgniarzy, aby go nie zabijali, że jest młody i chciałby żyć, że nic takiego nie popełnił. Wszelka perswazja pozostawała bezskuteczna. Z od- powiedzi na pytania wynikało, że jest zorientowany w czasie, miejscu, otoczeniu, sytuacji własnej i we własnej osobowości. W sposobie mówienia i w stereotypowych gestach można było zauważyć coś dziecinnego (puerylizm). Z upływem czasu stan ten coraz bardziej się pogarszał. Przynoszone mu przez rodziców wiadomości o po- myślnym stanie dochodzeń karnych przeciw niemu nie wywarły na stan psychiczny chorego dodatniego wpływu. Chory stracił na wadze, odciął się afektywnie i intelek- tualnie od otoczenia i wypowiadał wciąż te same niedorzeczne urojenia prześla- dowcze. Przeprowadzone u chorego leczenie insuliną zapaściową nie dało żadnej po- prawy. W przebiegu leczenia pojawiła się astazja-abazja z niedowładem połowi- czym lewostronnym, jednakże przy zachowanych odruchach. W ogóle poza tym, w ciągu obserwacji, w stanie cielesnym chorego nie stwierdzono najmniejszych od- chyleń od stanu prawidłowego, w szczególności pod względem neurologicznym. Ba- danie płynu mózgowo-rdzeniowego oraz pneumoencefalografia dały wyniki ujemne. Chory po zakończeniu leczenia insulinowego nadal leży skurczony w łóżku, na py- tania alb,o wcale nie reaguje, albo tylko gestami lub stękaniem, rzadko tylko odpo- wiada cichym, niezrozumiałym szeptem. Dnia 22. II. 1949 r. dochodzenia umorzono. Wiadomość o tym nie wywarła na chorym wrażenia. “Zostal zwolniony pod opiekę rodziny bez poprawy. Z katamnezy wynika, że stan ten utrzymywał się jeszcze wiele miesięcy, lecz stopniowo chory zaczął przychodzić do siebie. Po roku był już taki jak kiedyś, ukończył studia. Po sześciu latach (1955) nie wykazuje najmniej szych za- burzeń psychicznych. Znany jest jako wybitny sportowiec. Rozpoznanie etiologiczne nie nastręcza tu żadnych wątpliwości, gdyż zależność od urazu psychicznego jest oczywista. Niemniej ciężki przebieg psychozy sytuacyjnej mógł nasuwać konieczność różnicowania między stanem reaktywnym a psychozą typu katatonicznego, powstałą na tle endogennym. Dokładne badania kliniczne w tym kierunku dały wynik ujemny. Zresztą afekt chorego nie miał cech sztywności i był konsekwentnie dostosowany do sytuacji. Podobnie też nie wykryto żadnych cech rozpadu struktury osobowości. Natomiast w obrazie klinicznym stwierdzono wiele cech histerycznych: puerylizm, astazja-abazja, przemijający niedowład połOWiCZY czynnościowy, przesada w reagowaniu itd. Katamneza, dokonana po wielu latach, potwierdziła w pełni słuszność rozpoznania. [więcej w: , Bielizna nocna damska, biustonosze do karmienia, firma sprzątająca ]

Przebieg gruzlicy pluc wlóknistej zageszczajacej

Saturday, February 17th, 2018

Przebieg gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej bywa przeważnie łagodny. Sprawa może wyleczyć się samorodnie przez wytworzenie blizny. W innych przypadkach od czasu do czasu powstają nowe wysiewy wyprosówkowe za pośrednictwem krwi, które sadowią się najczęściej obok ognisk istniejących juź w szczytach. Przerzut objawia się klinicznie nagłym wzniesieniem ogólnej ciepłoty ciała do 38°, a nawet do 39° i wyżej i pojawieniem się w szczytach płuc drobnobańkowych .rzężeń, czasami nawet dźwięcznych. Stan podmio- towy chorego może przy tym pozostać bez większych zmian, nawet gdy gorączka dochodzi do 39° i wyżej. W okresie zaostrzenia często słychać drobnobańkowe rzężenia gdzieniegdzie i, w innych miejscach kratki pier- siowej, gdyż, chociaż prątki są wychwytywane z krwi przez szczyty płuc, dostają się jednak i do innych części płuc. Objawy chorobowe trwają rozmaicie długo nieraz tygodniami, a nawet miesiącami, i znikają, gdy z poprawą alergii sprawa się cofnie. W okresie zaostrzenia gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ogra- niczonej mogą powstać przerzuty obok rozsiania w płucach za pośred- nictwem krwi także w krtani, jelitach, nerkach, nadnerczach, oponach mózgowych itd., wywołując miejscowe ogniska gruźlicze. Przebieg wysie- wów bywa na ogół łagodny. Liczne przerzuty krwiopochodne w jelitach mogą wieść do powstania guza krętnicze-kątniczego (tumor iieccoecaus tuberculosus) ze skłonnością do bliznowacenia i, gojenia się i do zwężenia jelit. Przedziurawienie jelit zdarza się w tej postaci gruźlicy jelit rzadko, a jeżeli nastąpi to bez burzliwych objawów rozlanego zapalenia otrzewnej z przedziurawienia, wskutek odgraniczenia jamy otrzewnej przez rozległe zrosty, w przeciwieństwie do burzliwego obrazu przedziurawienia jelit w gruźlicy jelit, powstałej wskutek zakażenia przez połykaną plwocinę. Wysiewy gruźlicze mogą być jednak przyczyną śmierci wśród objawów ostrej lub podostrej gruźlicy prosówkowej albo ogólnego stwardnienia gruczołów dokrewnych (scierosis endocrina multiplex). Gdy w gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej powstaną za pośrednictwem krwi wysiewy w dużym krążeniu, wtedy spostrzega się czasami ciekawe zjawisko wzajemnego ustosunkowania się sprawy gruźliczej w płucu i w dużym krążeniu. Polega ono na przycichaniu sprawy w płucach przy postępowaniu w dużym krążeniu i na odwrót na zahamowaniu rozwoju w dużym krążeniu z dalszym wysiewaniem w ma- łym. Ustrój jakby stara się zlokalizować uogólnione zakażenie w dużym lub małym krążeniu przez przejście z drugorzędnej alergii do trzecie- rzędnej. W podeszłym wieku, gdy odporność ustroju maleje, a w wieku młod- szym pod wpływem czynników osłabiających ustrój ogniska gruźlicze w gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej mogą serowacieć z wytworzeniem jam i następowym szerzeniem się sprawy gruźliczej w płucach drogami oddechowymi przez aspirację z jam. Z powstaniem w ten sposób mieszanego rozsiania początkowo łagodna postać gruźlicy płuc przechodzi w suchoty płuc, zwane suchotami płuc rozpadowo- włóknistymi (phthisis pulmonum ulcerosofibrosa). [patrz też: , dentysta Kraków, deratyzacja warszawa, firma sprzątająca ]