Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

Z wielu mozliwych fobii wymienimy:

Thursday, February 22nd, 2018

Z wielu możliwych fobii wymienimy: lęk przestrzeni (agoraphobia), wystę- pujący pod różnymi postaciami, np. lękiem może napełniać przejście przez pusty plac, przez gładko asfaltowaną ulicę, przez ulicę. gdy nikogo nie ma, lub przeciwnie, w czasie ruchu ulicznego (ochlophobia), także oddalanie się od domu, samotne chodzenie itd. Te ostatnie lęki natychmiast ustępują, gdy chory jest w czyimś towarzystwie, gdy zbliża się do domu itd. Lęk przed sa- motnością (monopholia), podobnie jak lęk przed ciemnościami (nyctopllObia) łatwo powstaje u dzieci, które się straszy lub otacza zbyt troskliwą opieką; może on potem pozostać na całe życie. Lęk przed samotnością u dorosłych wiąże się często z obawą nagłego zasłab- nięcia lub śmierci (thanatophobia). Analogię stanowi lęk przed piorunami (ke- raunophobia). Lęk przed ciasnymi lub w ogóle zamkniętymi przestrzeniami (claustrophobia) może występować w kinie, kościele i innych salach natłoczo- nych lub właśnie pustych, także jako lęk przed jazdą tramwajem, pociągiem, samochodem, w ogóle przed podróżowaniem (dromophobiu). Lęk przed wej- ściem na most (gephyrophobia) może się czasem wiązać z lękiem przed tu- nelami. Trzeba pamiętać zawsze o tym, że jeżeli chory boi się wychodzić z domu lub stykać z ludźmi, to nie zawsze musi chodzić o samą fobię. Lęk taki bo- wiem może być wyrazem urojeń prześladowczych, a więc zdradzać już psy- chozę. W niektórych psychozach chorego dręczy myśl, że jego twarz jest znie- kształcona (dysmorphóphobia) lub że on cały ma tak wstrętny wygląd, że może wzbudzać w otoczeniu tylko odrazę (ejdechthophobia). Lęki tego typu rzadko. bywają na tle nerwicowym. O psychotycznych urojeniach trzeba zaw- sze myśleć, gdy chodzi o ludzi przystojnych, którzy wbrew oczyvyistości podają takie mniemania jako pobudki swojej nietowarzyskości. Taką symptomatykę spotykamy nierzadko u schizofreników. Liczyć się trzeba jednak z drugiej strony z możliwością, że nie znamy prawdziwego uzasadnienia bojaźliwości chorego, który po prostu nie chce się nam zwierzyć” dlaczego unika ludzi. [więcej w: , ortodonta, gabinety stomatologiczne, deratyzacja warszawa ]

W patogenezie suchot pluc przypisano

Wednesday, February 14th, 2018

W patogenezie suchot płuc przypisano przez dłuższy czas dużą rolę zakażeniu mieszanemu. Chodzi tu taj nie o te bakterie, które znajdują się nawet u osób zdrowych w górnych drogach oddechowych, w gardle i w jamie ustnej, lecz o te, które znajdowano w zawartości jam gruźliczych a nawet w ścianie jam i w samej tkanće płucnej. Są to pneu- mokoki, bakterie ropotwórcze (paciorkowce, gronkowce) i inne. Utrzymy- wano, że zakażenie dodatkowe wywiera wpływ na przebieg suchot płuc, zwłaszcza że wywołuje gorączkę trawiącą. Zakażenie mieszane może zmniejszać oporność ustroju na prątki przez zwrócenie na siebie sił ustrojowych, niezbędnych do walki z prątkiem gruźlicy, albo też wywo- ływać zmiany wtórne, sprzyjające lub utrudni,ające rozwój prątków. Zwłaszcza beztlenowce wywołując zmiany zgorzelinowe i inne powikła- nia (zapalenie opłucnej itd.) mogą wywierać wpływ bardzo niekorzystny na ogólny stan chorych na gruźlicę płuc i na jej przebieg. Edward Kor- czyński już w r. 1905 stwierdził, że. jady gruźlicze sprzyjają rozwojowi gronkowców, paciorkowców i pałeczki okrężnicy i zwiększają ich zjadli- wość. Z prac innych autorów wynika, że bakterie ropotwórcze wywie- rają pewien wpływ na rozwój i zjadliwość prątków gruźlicy, Zatem cho- ciaż dołączenie się innych bakterii może mieć pewien wpływ niekorzystny na przebieg suchot płuc, jest on W przeważnej większości przypadków tylko drugorzędny. A n a t o m i a p a t o log i c z n a. Zmiany swoiste i nieswoiste w płu- cach, kojarząc się z sobą w naj rozmaitszy sposób w czasie i przestrzeni, nadają ogromną różnorodność obrazowania anatmiczno-patologicznemu pospolitych suchot płuc. Znaj- dujemy w płucach ogniska świeże, serowaciejące, zwłókniałe, serowacie- jące w środkowej części a włókniejące na obwodzie, jamy, przekrwie- nia dookoła ognisk, blizny, niedodmę jednych części płuc, rozdęcie i ro- zedmę innych itd. Najliczniejsze i naj rozleglejsze zmiany stwierdza się w górnych częściach płuc. Tutaj są one także naj starsze. Prócz miąższu płucnego stwierdza się także zmiany w opłucnej (str. 66), oskrzelach, naczyniach krwionośnych i limfatycznych i w innych narzą- dach. Zmiany w oskrzelach bywają wysiękowe i wytwórcze. Mogą one wieść do owrzodzeń oskrzeli, zwłaszcza w postaci wysiękowej. W naczy- niach krwionośnych powstają niekiedy zmiany wskutek osiedlania się prątków lub szerzenia się sprawy gruźliczej na ich ściany z zewnątrz. Wtedy naczynia czasami zarastają (obLiteratio) a przy częściowym znisz- czeniu- ściany może powstać tętniak. Tętniaki spostrzega się prawie wy- łącznie w jamach gruźliczych. [więcej w: , olejowanie włosów, proktolog, gabinety stomatologiczne ]