Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

Chorzy skarza sie na zla

Friday, February 23rd, 2018

Chorzy skarżą się na złą pamięć i utrudnione myślenie, jednakże badaniem przedmiotowym nic poza agrawacją nie da się stwierdzić. Porównując stan cho- rego obecny ze stanem przed wypadkiem stwierdza się uderzający spadek napędu psychoruchowego. Chorzy dawniej pracowici, wytrzymali na trudy, pełni inicja- tywy i radości twórczej, nie są teraz zdolni do żadnych większych wysiłków. Naj- -chętniej leżą w łóżku. Próby skłonienia ich do zajęcia wywołują sprzeciw, twier- -dzą oni, że najmniejszy wysiłek wywołuje-u nich lub powiększa bóle i inne dole- .gliwości. Czasem przestają w ogóle chodzić lub poruszają się. powoli i z wielkim wysiłkiem, przeważnie wyraźnie agrawowanym. Odgraniczenie tych objawów od histerii jest w praktyce niemożliwe, zwłaszcza co do wyraźnej astazji-abazji. Po I wojnie światowej widywało się jako pośrednie następstwo doznanych wypad- ków wojennych przypadki przesadnego drżenia albo uogólnionego, albo ograni- ezonego do jednej kończyny. Chorym tym nadano lekceważącą nazwę niemiecką Zitterer . Jednakże po dłuższej obserwacji i dokładniejszym badaniu wykrywano nierzadko pod agrawacją histeryczną zespól parkinsoniczny. Przy- padki te powinny stanowić przestrogę. W ogóle u chorych tych widuje się wiele objawów nierównowagi układu mimowolnego. Ponieważ wskutek utraty zdolności zarobkowej chorzy ponoszą dotkliwe straty materialne i życiowe, wszelkie dyskusje z nimi na temat bezcelowości udawania choroby są daremne l szkodliwe. W odpowiedzi na niewiarę “lekarza i na odmowne odpowiedzi na ich podania o przyznanie lub powiększenie renty ubezpieczeniowej chorzy agra- wują jeszcze więcej, a przeświadczenie ich o ciężkości choroby potęguje się do rozmiarów urojeń hipochondrycznych: 4. W pewnym odsetku przypadków powstaje na tym tle zespół para- noiczny typu pieniaczego. Chorzy ci czują się do tego stopnia po- krzywdzeni odmownym załatwieniem ich podań, że dopatrują się w postępo- waniu władz niesprawiedliwości, stronniczości i innych haniebnych pobudek. Ich niekończące się odwołania, skargi i zażalenia pełne są obraźliwych zwro- tów pod adresem wszystkich władz, co ich naraża z kolei na zatargi, przykrości i kary. W końcu sprawa o rentę gubi się w natłoku procesów, które chorzy prowadzą z narastającą zaciekłością. Obserwując tych chorych, widzi się, jak ważną i prostą rzeczą jest myśl zapobiegawcza w tej dziedzinie. [hasła pokrewne: , krem neutrogena, dezynsekcja warszawa, Karmy dla psów ]

Obraz rentgenowski, rozstrzygajacy w rozpoznaniu

Tuesday, February 20th, 2018

Obraz rentgenowski, rozstrzygający w rozpoznaniu przewlekłego gru- źliczego zapalenia górnego płata prawego płlca, spostrzega się także w przypadkach pierwotnego raka górnego płata prawego płuca. Uważne badanie pozwala odróżnić te sprawy. Mianowicie w przypadkach raka górne części oraz górno-przyśrodkowa część górnego płata prawego płuca pozostają prawie zawsze jasne, jeżeli zaś cały płat górny jest zacieniony, to dolna granica jest guzowata, czę- sto zaokrąglona i wklęsła ku dołowi. Zdarzają się jednak pierwotne raki górnego płata prawego płuca o obrazie rentgenowskim zupełnie takim samym, jaki cechuje pierwotne gruźlicze zapalenie tego płata. Rozpo- znanie różnicowe w tych przypadkach opiera się na wykryciu w plwo- cinie prątków gruźlicy. Inne objawy kliniczne (brak łaknienia, chudnie- nie, stany podgorączkowe, domieszka krwi w plwocinie) zdarzają się w obu sprawach. Młody wiek przemawia raczej za gruźlicą, nie wyklu- Gza jednak raka; podeszły – za rakiem nie wykluczając gruźlicy. Rokowanie co do długości życia w przewlekłym pierwotnym za- paleniu płatowym gruźliczym jest tym lepsze, im wcześniej chorobę rozpoznano i wcześniej rozpoczęto leczenie i im bardziej sprawa włók- nista góruje nad serowaceniem Po pierwszym okresie szybkiego roz- woju sprawa zazwyczaj przechodzi w przewlekłą, mało wpływając przez długi czas na ogólny stan chorego. Wyleczenie wymaga jednak bardzo długiego czasu. Jama utrzymuje się nieraz latami. Aż do jej wygojenia nie można nigdy ręczyć stanowczo za dalszy pomyślny los chorego, po- nieważ sprawa może zaostrzać się i być przyczyną rozsiania gruźlicy. Na dalszą metę rokowanie jest zatem raczej niepomyślne. W statystyce Denecheau na 38 przypadków pierwotnej przewlekłej gruźlicy pła- towej płuc stwierdzono po przeszło 4 latach poprawę lub wyzdrowienie w 23,7% (w 9 przypadkach), zejście śmiertelne w 44,7% (w 17 przypadkach). Los pozostałych 31,5% (12 przypadków) chorych był nieznany. Leczenie. Najlepsze wyniki lecznicze uzyskuje się po leczeniu wypoczynkowym, zwłaszcza połączonym z leczeniem odmą opłucną. W przypadkach o ostrym przebiegu a także w razie skłonności szerze- nia się sprawy poza wcięcie międzypłatowe należy zastosować odmę natychmiast. W późniejszych okresach choroby nieraz nie można wy- tworzyć odmy wskutek dużych zrostów albo znacznego podciągnięcia górne o płata płucnego ku górze i do śródpiersia. W tych przypadkach stosuje się torakoplastykę lub plombę jamy. [więcej w: , surówki bawełniane, Karmy dla psów, odwrócona osmoza ]