Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

ZAGADNIENIE NERWIC NARZADOWYCH (ORGANOSES) Nazwa

Monday, February 26th, 2018

ZAGADNIENIE NERWIC NARZĄDOWYCH (ORGANOSES) Nazwa ta jest przestarzała i powinna być wycofana z obiegu, gdyż suge- ruje niesłusznie i lekarzom i chorym, jakby chodziło tu o nerwice w samym narządzie. Psychoanalitycy spod znaku Adlera stali na stanowisku wrodzo- nej, konstytucyjnej małowartościowości pewnych narządów, usposabiającej do zapadania na nerwice, związane czynnościowo wskutek podświadomych kon- fliktów z takim słabym narządem. Teoria nerwizmu rozwiązuje te zagadnie- nia nie na drodze psychologizowania, lecz w oparciu o naukowe dane patofi- zjologii. Rzeczywistość kliniczna otworzyła nam oczy na nie docenianą dotąd rolę czynników nerwowych w powstawaniu różnych cierpień wewnętrznych, które tylko pozornie albo wtórnie umiejscawiają się w danym narządzie. Pri- mum movens nerwic narządowych leży w korze mózgowej. Dlatego wszyst- kie wysiłki zapobiegawcze i lecznicze skierować trzeba na wykrycie tych wa- runków, które nie rozpoznane w porę i zaniedbane prowadzić mogą w następ- stwie do nieodwracalnych, organicznych uszkodzeń tkankowych. W rozważa- niach poprzednich niejednokrotnie zwracaliśmy uwagę na istnienie okresu neurastenicznego, zwiastującego ciężkie schorzenia układu nerwowego ośrod- kowego lub ogólne. Nerwice narządowe zdają się być takimi zwiastunami czyn- nościowymi schorzeń tych narządów. Większość tych przypadków może wyjść z tego okresu neurodynamicznych zwiastunów zwycięsko, ale pewien odsetek chorych, zaniedbawszy leczenia zapobiegawczego w porę, zapada po jakimś czasie na organiczną chorobę danego narządu. [patrz też: , oczyszczanie organizmu, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, prawo medyczne ]