Posts Tagged ‘kurs sep’

W roli czynnika wyzwalajacego napad

Saturday, February 24th, 2018

W roli czynnika wyzwalającego napad widuje się niekiedy wysiłki. fizyczne, błędy dietetyczne, przeciągi itd. W, nowszych . cza- sach zwraca się coraz częściej uwagę na podłoże alergiczne sprawy. U wielu chorych spożycie określonych pokarmów może wyzwolić napad. U kobiet wi- duje się występowanie migreny w czasie miesiączkowania i znikania napadów w czasie ciąży. Często po klimakterium nie ma już nawrotów. U obojga płci spotkać można skargi na napady migreny po spółkowaniu. Z zasady jednak zdarza się to w przypadkach dyspareunii. U wrażliwych chorych bezsennie spędzona noc może spowodować napad migreny. W wielu przypadkach mi- greny stwierdza się agrawację histeryczną. Powikłanie to utrudnia rozpozna- nie. Gdy lekarz zauważy histerię, zwykle nie bierze dość poważnie. skarg mi- grenowych. W praktyce zetknąć się można z różnymi kaprysami przyrody. Tak np. niektórzy chorzy dostają migreny po spożyciu czekolady lub kawy, z dru- giej zaś kofeina uchodzi za jeden z najlepszych środków przeciw migrenicz- nym bólom głowy. Nierzadko stwierdza się, że migrena stanowi powikłanie innych spraw. Równocześnie np. może być skłonność do obrzęku Quinckego, do zaparcia spastycznego, do obostrzeń choroby Raynauda lub dusznicy bo- lesnej -Pierwsze napady migreny mogą też się pojawić np. równocześnie z roz- poczynającą się otyłością albo z wychudzeniem typu przysadkowego (Schal- tenbrand). N apad migreny rozpoczyna się zazwyczaj od okresu zwiastunów: kapryśny nastrój, wzmożona pobudliwość, uczucie znużenia, czasem pojawienie się mroczka, który rozszerza się w czasie napadu na całe pole widzenia. Istotą na- padu jest połowiczy ból głowy (stąd nazwa nadana przez Aretajosa hemicrania), odczuwany czasem głęboko, czasem raczej powierzchownie. Ból ten przeważnie osiąga takie rozmiary, że chory musi Ieżeć w łóżku, odczuwając przykro każdy . szmer i światło. Bólowi głowy towarzyszą wymioty, a przy- najmniej w lźejszychprzypadkach nudności. Najczęściej dotknięta jest, ta sama strona głowy, czasem jednak ból występuje po drugiej stronie, rzadko ogarnia obie strony. Zjawiska te kończą się po kilku godzinach, w rzadkich przypad- kach ból głowy trwa do dwóch dni, a wyjątkowo i dłużej. [przypisy: , odwrócona osmoza, olej lniany, kurs sep ]

Leczenie zapobiegawcze w migrenie ma

Friday, February 23rd, 2018

Leczenie zapobiegawcze w migrenie ma zawsze widoki powodzenia. Nie jest bowiem rzeczą słuszną, aby leczenie polegało wyłącznie na przerywaniu napadu. Oczywiście jeżeli chory nie przeszedł leczenia zapobiegawczego, to lekarz musi posiadać środki niezwłocznego przerwania cierpień chorego. Najskuteczniejsze zdaje się być wstrzyknięcie ergotaminy, która jest w sprzedaży w różnych posta- ciach: Ergotaminum tartaricum, Gynergen (domięśniowo 0,5 mg nigdy dożylnie), Dihydroergotaminum. Wymienione związki sporyszu można stosować doustnie albo w czopkach. Wstrzykiwania mogą służyć do przeprowadzenia leczenia zapobiegaw- czego, dawkowanie pozostaje bowiem w ręku lekarza, natomiast zażywanie doustne może być niebezpieczne, np. dla chorych cierpiących na bardzo częste napady mi-. greny, którzy tabletek tych nadużywają aż do zatrucia. Wypadki takie notowano w stosunku do dobrego skądinąd przetworu Cafergot, stanowiącego związek ergota- miny z kofeiną. Bezpieczniej jest zapisywać czopki. Heyck (1957) zaleca np. następu- jący skład czopków: Ergotaminum tartaricum 2 mg, Coffeinum 100 mg, Bellafolin 0,25 mg, Acid. allylisobutylbarbituricum 100 mg. Czopki te przerywają napad mi- greny w ciągu 30-120 min., albo zastosowane w porę mogą nie dopuścić do rozwi- nięcia się pełni objawów. U dzieci czopków tych nie trzeba stosować, raczej Caier- got w drażetkach. Uwzględnić też należy przeciwwskazania ergotaminy, np. angina pectoris, ciąża, niewyrównane choroby serca, wątroby, nerek, stany gorączkowe, nad- czynność tarczycy itd. Dożylne wstrzyknięcie l ampułki dihydroergotaminy prze- rywa napad natychmiast. Podobne działanie miewa 40% magnesium sulfuricum wstrzyknięte powoli wraz z 40% glukozą dożylnie w ilości 0,5-4,0 ml na 10 mi roz- tworu glukozy. Zaleca się również nowalginę dożylnie w dawce 2-5 ml. Jednakże środków przeciwbólowych nie należy dawać choremu do ręki, bardzo łatwo bowiem może popaść w nałogowe zażywanie leków. W rozpaczliwych przypadkach, gdy nic nie pomaga, zalecają neurochirurdzy rozległą infiltrację l% roztworem prokainy okolic wyjściowych nerwów i gałązek tętnic, biorących udział w napadzie migreny. Jeżeli chodzi o tętnicę skroniową, to blokady dokonuje się przed małżowiną uszną, tak że równocześnie objęty jest i n. auriculotemporalis. Środki narkotyczne są bez- względnie wzbronione. W przypadkach beznadziejnych, np. tzw. status migraenosus należy raczej chorego skierować na dokładne przebadanie kliniczne, które wykryje organiczne podłoże objawowej migreny. [przypisy: , pierścionek zaręczynowy, masło shea, kurs sep ]