Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

Ogólne cechy neuropatyczne, które by

Sunday, February 25th, 2018

Ogólne cechy neuropatyczne, które by mogły świadczyć o wrodzonej dyspo- zycji, mogą być zaznaczone w nieistotnym stopniu albo może ich wvogóle bra- kować. W przypadkach nie bardzo zastarzałych poprawa następuje zazwyczaj bardzo łatwo pod wpływem psychoterapii. Nawet podwyższone ciśnienie krwi obniża się, gdy pod wpływem uspokajających słów psychoterapeuty dojdzie do ogólnego uspokojenia. W cięższych przypadkach poprawę uzyskujemy dopiero po zastosowaniu specjalnych sposobów psychoterapeutycznych. Wywiady ujaw- niają z zasady, że “w uporczywych przypadkach warunki środowiekowe (złe pożycie małżeńskie, dyspareunia, przewlekłe urazy lękowe, sytuacje konflik-. towe itd.) są powodem “ucieczki w chorobę”. Ostatnio wielu autorów amerykańskich i brytyjskich ostro atakuje rozpoz- nanie w rodzaju fibrositis primaia jako gościec pozastawowy, wskazując na to, że najczęściej w przypadkach tych chodzi o gościec psychogenny (rheuma- tismus psychogenes, psychogenic rheumatism). U nas zagadnieniem tzw. gośćca psychogennego, który jest czymś Vf rodzaju nerwicy narządowej, zajmuje się Szajna (1957) osiągając w przypadkach tych pomyślne wyniki lecznicze za po- mocą wstrząsów hipoglikemicznych i innych sposobów psycholeczniczych. W ogóle lekarze powinni pamiętać o istnieniu bólu pochodzenia psychicznego (psychalgia). Każdy psychoterapeutycznie wyrobiony lekarz wie, że wzmożone ciśnienie krwi zależy od stanu lękowego w chwili badania. Jeżeli chory lękający się udaru śledzi z napięciem przebieg badania ciśnienia tętniczego, to na pewno okaże się ono podwyższone. Jeżeli wśród lękowego napięcia, z jakim chory śledzi każdorazowo pomiar ciśnienia krwi, bodziec ten będzie się powtarzał, to wkrótce już nadciśnienie stanie się dobrze wykształconym odruchem warun- kowym. Rolę bodźca warunkowego odgrywać tu będzie cała sytuacja, W. której odbywa się mierzenie ciśnienia krwi, łącznie z groźną mimiką lekarza. Wynika stąd doniosłe wskazanie zapobiegawcze: nie wzmacniać tego odruchu, pozwo- lić mu wygasnąć Chorych w ogóle nie należy informować o nadciśnieniu. Wia- domość o stwierdzonym nadciśnieniu lekarz powinien zachować dla siebie. Przy wyrobieniu psychoterapeutycznym lekarza oszczędzi się choremu urazu jatrogennego. [podobne: , dezynsekcja warszawa, logopeda warszawa, bielizna damska sklep internetowy ]

Trudniejsze jest roznicowanie z zapaleniem

Tuesday, February 20th, 2018

Trudniejsze jest roznicowanie z zapaleniem gruźliczym przy w cięciach międzypłatowych (periscissuritis tub er- culosa), gdy choroba jest jeszcze w okresie początkowym. W obu choro- bach widać przy badaniu radiologicznym cień tuż w okolicy wcięcia międzypłatowego między górnym a środkowym płatem prawego płuca. W pierwotnej płatowej gruźlicy płuc cień ten jednak szybko szerzy się stąd na środkową część górnego płata, już wcześnie powstaje tu jama i sprawa przechodzi na górną część tegoż płata. Nieraz wszakże odróżnić tych spraw nie podobna. Istotnie gruźlicze zapalenie płatowe po pewnym czasie trwania może rozchodzić się częściowo, tak iż szczyt staje się przejrzysty, a: część płata przy wcięciu międzypłatowym pozostaje zacie- niona. Zapalenie gruźlicze płuc przy wcięciach międzypłatowych jest w tych przypadkach wyrazem gruźliczego zapalenia płatowego w okre- sie cofania się. Z drugiej strony takie zapalenie płuc przy wcięciach, szerząc się, może drogą powtarzających się nawałów zająć cały płat górny i dać obraz pierwotnego gruźliczego zapalenia płatowego. Od przewlekłej gruźlicy płuc włóknistej rozlanej różni się przewlekłe płatowe gruźlicze zapalenie płuc tym, że dotyczy całego płata i ostro odgranicza się przy badaniu radiologicznym od środkowego płata. Przewlekłe płatowe zapalenie pierwotne płuc może być mylnie wzięte Zaotorbione zapalenie opłucnej w okolicy szczytu płuca (pleuritis apicalis saccata). W zapaleniu opłucnej szczytowej badanie radiologiczne wykrywa ciemny jednolity cień odpowiednio do położenia szczytu płucnego, nie idący ku dołowi poniżej IV żebra. Cień ten jest ograniczony przyśrodkowo przez śródpiersie, bocznie przez ścia- nę klatki piersiowej, a od dołu przez linię wklęsłą ku górze idącą sko- śnie ku dołowi i na zewnątrz. Przebieg dolnej granicy umożliwia od- różnienie zapalenia płatowego w okresie zapadania się płata oo otor- bionej postaci zapalenia opłucnej szczytowej, w zapaleniu bowiem pła- towym dolna granica przebiega wyraźnie skośnie ku dołowi i ku we- wnątrz. [patrz też: , logopeda warszawa, Stomatolog Kraków, salon fryzjerski mokotów ]