Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Objawy. Chorzy w gruzlicy pluc

Tuesday, July 12th, 2016

Objawy. Chorzy w gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ogra- niczonej uskarżają się na ogólne osłabienie, łatwe męczenie się, brak łak- nienia, bicie serca, bezsenność, chudnięcie, poty nocne i liczne inne dolegliwości sercowe, nerwowe i trawienne, zależne od toksemii gru- źliczej. Przypadłości te przeważają nieraz pad skargami w zakresie. narządu oddechowego. Kaszel bywa zwykle niewielki, plwociny również bywa mało, z m i a n y bowiem wytwórczo-włókniste w płucach są typu „suchego” i „twardego”. Kaszel zależy nieraz od współudziału opłucnej albo od równoczesnego nieżytu gardła. Często się zdarza krwioplucie. Ogólny stan przedmiotowy chorych bywa przez dłuższy czas dobry. Chorzy są nieraz dostatecznie odżywieni, często jednak są szczu- pli, o budowie astenicznej. Gorączki nie ma albo bywają najwy- żej niewielkie wzniesienia ogólnej ciepłoty ciała. Wyższa gorączka do- chodząca nawet do 400 C pojawia się wtedy, gdy powstają nowe prze- rzuty prosówkowe. Znamienne jest to, że chorzy nieraz nie odczuwają . takiej gorączki, podobnie jak w ogólie chorzy z przewlekłymi posta- ciami gruźlicy krwiopochodnej. Chorzy nieraz dowiadują się o gorączce dopiero po zmierzeniu ogólnej ciepłoty ciała. Objawy przedmiotowe w zakresie narządu oddechowego zależą od stopnia rozległości zmian i czasu ich trwania: świeże, drobne zmiany nie wywołują nieprawidłowych objawów opukowych ani osłuchowych, tym bardziej że w tej postaci gruźlicy płuc zwykle nie bywa nieżytu oskrzeli i oskrzelków. Dopiero gdy sprawa zajmie większy obszar i nastąpi zwłóknienie szczytów, prawie zawsze można już stwier- dzić zwężenie pól szczytowych obu płuc i przytłumienie lub stłumienie odgłosu opukowego w okolicy szczytów płuc, sięgające zwykle dość ni- sko. Neumann zwraca uwagę na to, że, w zależności od obrzmienia węzłów chłonnych oskrzelowych i wnękowych towarzyszącego tej cho- robie, dolna granica stłumienia odgłosu opukowego, idąca od kręgosłupa do zewnątrz, nie ma przebiegu poziomego i ku dołowi wzdłuż wcięcia mię- dzypłatowego, jak w gruźlicy płuc szerzącej się drogą oskrzeli, lecz kie- ruje się ku górze. Drżenie piersiowe w miejscu stłumienia jest wzmożone. [podobne: , olejek do włosów, oczyszczanie organizmu, balsam do włosów ]

PRZEWLEKLA GRUZLICA PLUC SZERZACA SIE

Tuesday, July 12th, 2016

PRZEWLEKŁA GRUŹLICA PŁUC SZERZĄCA SIĘ DROGĄ OSKRZELI (TUBERCULOSIS PULMONUM CHRONICA BRONCHOGENES) Do przewlekłej gruźlicy płuc szerzącej się drogami oskrzelowymi należą: przewlekła postępująca gruźlica płuc, przewlekła gruźlica płuc rozpadowo-włóknista suchoty płuc nie postępujące z jamą.
Przewlekła postępująca gruźlica płuc. Pospolite suchoty płuc właściwe płuc odosobnione (Phthisis pulmonnm communis. Phthisis puLmonm isolata) Określenie. Mianem: “suchoty płuc pospolite” nazywa się prze- wlekłą gruźlicę płuc, której znamienne cechy stanowią: 1. powstawanie wskutek ponownego zakażenia z zewnątrz lub z we- wnątrz -u osób, które przebyły zakażenie gruźlicze, i 2. szerzenie się w płucach drogą oskrzeli (tzw. zakażenie śródprzewodowe). Chorobie nadano też inne miana, które wymieniłem w nagłówku tego rozdziału. Przewlekła postępująca gruźlica płuc może dotyczyć osób, u których nie ma w wywiadach objawów świadczących o przebyciu chorób narządu oddechowego, co nie dowodzi, by ci chorzy ich nie przechodzili. Najczę- ściej jednak zbierając starannie wywiady można się przekonać, że chory nieraz już miewał kłucie w boku, “nieżyt oskrzeli”, zapalenie opłucnej “po przeziębieniu”, czasami pluł bez widocznej przyczyny krwią lub go- rączkował itd., słowem, można wyśledzić mniej więcej wyraźne objawy zakażnia gruźliczego. Suchoty płuc pospolite spostrzega się przeważnie u osób w wieku młodzieńczym i dorosłych. Wywód chorobowy. Dawniej powszechnie przyjmowano prawo Louisa głoszące, że suchoty płuc pospolite zaczynają się zawsze w ich szczytach w części leżącej powyżej obojczyka, Według tego poglądu, u dorosłych, znajdujących się w stanie alergii wskutek przebycia w dzie- ciństwie zakażenia gruźliczego, prątki dostawszy się do płuc zatrzymują się w ich szczytach wskutek słabego ich przewietrzania i wywołują tutaj powstanie gruzełków. Mnożąc się, gruzełki tworzą coraz większe sku- pienia. Dalszy los tej zmiany może być dwojaki, Nacisk gruzełkowy może zbliznowacieć i zwapnieć pozostawiając poronne guzki, tak częste u do- rosłych w szczytach płuc. W innych przypadkach naciek serowacieje i masy serowate z prątkami dostają się przez aspirację do oskrzeli. W ten sposób drobna zmiana gruzełkowa, usadowiona w szczycie płucnym, może wieść do wtórnego zakażenia sąsiedniej tkanki płucnej. Powstaje wtedy swoiste odoskrzelowe zapalnie płuc jako początek przewlekłej postępującej gruźlicy płuc. [patrz też: , firma sprzątająca, oczyszczanie organizmu, Depilacja laserowa ]