Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

W roli czynnika wyzwalajacego napad

Saturday, February 24th, 2018

W roli czynnika wyzwalającego napad widuje się niekiedy wysiłki. fizyczne, błędy dietetyczne, przeciągi itd. W, nowszych . cza- sach zwraca się coraz częściej uwagę na podłoże alergiczne sprawy. U wielu chorych spożycie określonych pokarmów może wyzwolić napad. U kobiet wi- duje się występowanie migreny w czasie miesiączkowania i znikania napadów w czasie ciąży. Często po klimakterium nie ma już nawrotów. U obojga płci spotkać można skargi na napady migreny po spółkowaniu. Z zasady jednak zdarza się to w przypadkach dyspareunii. U wrażliwych chorych bezsennie spędzona noc może spowodować napad migreny. W wielu przypadkach mi- greny stwierdza się agrawację histeryczną. Powikłanie to utrudnia rozpozna- nie. Gdy lekarz zauważy histerię, zwykle nie bierze dość poważnie. skarg mi- grenowych. W praktyce zetknąć się można z różnymi kaprysami przyrody. Tak np. niektórzy chorzy dostają migreny po spożyciu czekolady lub kawy, z dru- giej zaś kofeina uchodzi za jeden z najlepszych środków przeciw migrenicz- nym bólom głowy. Nierzadko stwierdza się, że migrena stanowi powikłanie innych spraw. Równocześnie np. może być skłonność do obrzęku Quinckego, do zaparcia spastycznego, do obostrzeń choroby Raynauda lub dusznicy bo- lesnej -Pierwsze napady migreny mogą też się pojawić np. równocześnie z roz- poczynającą się otyłością albo z wychudzeniem typu przysadkowego (Schal- tenbrand). N apad migreny rozpoczyna się zazwyczaj od okresu zwiastunów: kapryśny nastrój, wzmożona pobudliwość, uczucie znużenia, czasem pojawienie się mroczka, który rozszerza się w czasie napadu na całe pole widzenia. Istotą na- padu jest połowiczy ból głowy (stąd nazwa nadana przez Aretajosa hemicrania), odczuwany czasem głęboko, czasem raczej powierzchownie. Ból ten przeważnie osiąga takie rozmiary, że chory musi Ieżeć w łóżku, odczuwając przykro każdy . szmer i światło. Bólowi głowy towarzyszą wymioty, a przy- najmniej w lźejszychprzypadkach nudności. Najczęściej dotknięta jest, ta sama strona głowy, czasem jednak ból występuje po drugiej stronie, rzadko ogarnia obie strony. Zjawiska te kończą się po kilku godzinach, w rzadkich przypad- kach ból głowy trwa do dwóch dni, a wyjątkowo i dłużej. [przypisy: , odwrócona osmoza, olej lniany, kurs sep ]

Rozpoznanie. Ze stanowiska klinicznego przewlekle

Wednesday, February 21st, 2018

Rozpoznanie. Ze stanowiska klinicznego przewlekłe pierwotne płatowe gruźlicze zapalenie płuc cechują: 1. przeważnie skryty początek; 2. przebieg bardzo powolny z licznymi początkowo prątkami w plwo- cinie, w tym okresie nieobfitej; 3. ogólna ciepłota ciała prawidłowa lub częściej podgorączkowa, nie- raz łatwo ustępująca przy leczeniu wypoczynkowym i 4. objawy fizyczne zagęszczenia tkanki płucnej, w większości przy- padków w obrębie górnej części prawej połowy klatki piersiowej. Objawy te kojarzą się z sobą niejednakowo w różnych przypadkach. O rozpoznaniu rozstrzyga badanie radiologiczne płuc. Stwierdza ono za- cienienie dokładnie odpowiadające całemu płatowi z ostrą dolną granicą międzypłatową. Wykonując badanie radiologiczne trzeba pamiętać, że nie wykrywa ono wcięć międzypłatowych nie tylko w warunkach prawi- dłowych, ale także w tych przypadkach, w których gęstość blaszek opłuc- nych międzypłatowych zwiększa się wskutek stwardnienia lub zapale- nia. Cień okolicy międzypłatowej można w tych stanach otrzymać tylko wtedy, gdy promienie rentgenowskie mają przebieg nie prostopadły, lecz równoległy do płaszczyzny wcięcia międzypłatowego i wskutek tego spotykają na swej drodze całą grubość zagęszczonej opłucnej. Zgodnie zatem z prawem Beclerea w pozycji tylno-przedniej można obej- rzeć okolicę międzypłatową tylko wtenczas, gdy lampę rentgenowską ustawi się wysoko, a w pozycji przednio-tylnej, jeżeli lampa znajduje się nisko, tak iż promienie rozchodzą się od dołu ku górze. Rozpoznanie różnicowe od ostrego serowatego zapalenia płuc zajmującego cały płat płuca (pneumonia caseosa pseudolobaris acuta) różni się przewlekłe pierwotne zapalenie płuc pła- towe gruźlicze skrytym początkiem i bardzo przewlekłym przebiegiem bezgorączkowym lub prawie bezgorączkowym. Od zapalenia bocznego dookoła gruźliczego zespołu pier- wotnego, które może być także dużych rozmiarów, różni się przewlekłe pierwotne płatowe zapalenie płuc gruźlicze późniejszym przeważnie wiekiem chorych (najczęściej między 20 a 40 rokiem życia) i bardzo po- wolnym przebiegiem z zejściem w zbliznowacenie po początkowym szyb- kim wytworzeniu się jamy w płucu. [patrz też: , odwrócona osmoza, magnez i witamina b6, powiększanie piersi ]