Posts Tagged ‘odzież dla dzieci’

Zauwazono rodzinne Wystepowanie tego pod

Sunday, February 25th, 2018

Zauważono rodzinne Występowanie tego pod względem etiopatogenezy niewyjaśnionego cierpienia. W rzadkich przypadkach stwierdzano niedobór żelaza. Niedokrwis- tość pogarsza sprawę, gorączka łagodzi, U trzech chorych zespół ten był zwia- stunem raka przebiegającego z syderopenią. Dość często widywano go w póź- nych okresach ciąży. W przypadkach z dowiedzionym niedoborem żelaza wstrzykiwania przetworów żelazowych dawały poprawę. Dobre wyniki osią- gano za pomocą leków rozszerzających naczynia. Zespół Ekboma nie jest cier- pieniem psychogennym, chociaż w piśmiennictwie nie brak było prób zalicze- nia tych przypadków do histerii. Lekarze nie znający tej jednostki lub bada- jący chorych szablonowo lekceważą tych chorych, tak jak gdyby chodziło .”tyJ..łco” o histerię. Sprawy nie trzeba mieszać z jednostkami takimi jak acro- .paraethesia, meralgia paraesthetica, paranoia parasitaria itd. W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku uzyskaliśmy w dwóch przypadkach żespólu Ekboma natychmiastowe ustąpienie objawów po dużych dawkach chloropro- mazyny. Po przerwaniu dawek podtrzymujących w jednym z tych przypadków na- stąpił nawrót, który natychmiast ustąpił, gdy chory zaczął znowu zażywać dawki podtrzymujące.
MIGRENA Migrenę opisał po raz pierwszy Aretajos. Jest to cierpienie napadowe, częstsze li kobiet niż-u mężczyzn, dość rozpowszechnione. Przeważnie jednostką .zą zaj- mują się neurolodzy. W wielu poważnych podręcznikach psychiatrii brak na- wet wzmianki o niej. Napady trwają po kilka godzin, rzadko. krócej, czasem jednak utrzymują się nawet kilka dni. Niekiedy już w latach dziecięcych po- jawiają- się pierwsze napady, najczęściej jednak po okresie pokwitania. Przerwy między napadami trwać mogą różnie długo. W .warunkach spokoju w ciągu wielu lat może nie być napadów. Wystąpienie napadu zależy niewątpliwie od czynników reaktywnych. [więcej w: , Szkoła tańca Poznań, deratyzacja warszawa, odzież dla dzieci ]

Przewlekle pierwotne zapalenie pluc platowe

Wednesday, February 21st, 2018

Przewlekłe pierwotne zapalenie płuc płatowe gruźlicze Dotychczas nie rozstrzygnięto ostatecznie, jaką drogą szerzy się oma- wiana choroba. Sądząc z nader łagodnego, przewlekłego jej przebiegu oraz zajęcia całego płata bez udziału innych płatów, jest to najprawdopo- dobniej gruźlica szerząca się, drogą naczyń chłonnych, które przebiegają w każdym płacie osobno nie łącząc się z naczyniami chłonnymi innych płatów. Łagodny charakter choroby zależy, być może, także od dużej od- porności ustroju na zakażenie gruźlicze. Za tym przemawiają swoiste cechy anatomiczne i kliniczne choroby, jak wzmożone miano zlepne surowicy większości tych chorych, prawidłowa szybkość opadania krwi- nek i inne objawy. Pierwotne gruźlicze zapalenie płatowe płuc zdarza się nieczęsto. Naj- większe statystyki podają jej częstość na 1-3,5% wszystkich przypadków gruźlicy. Sprawa dotyczy przeważnie osób między 20 a 40 rokiem życia. Zdzisław Szczepański na 3.207 chorych na gruźlicę płuc, spostrzeganych w Sana- torturn m. stoł. Warszawy dla chorych płucnych w Otwocku od roku 1929 do roku 1934 stwierdził omawianą jednostkę w 2,6% przypadków (w 82 przypadkach). 45% (37 przypadków) spomiędzy tych chorych było w wieku od 14 do 25 roku życia. 18,3% (15 przypadków) – od 25 do 35 roku życia i 36,6% (30 przypadków) powyżej 35 roku życia. Sprawa toczy się w przeważnej większości przypadków w jednym płacie, najczęściej w górnym prawego płuca. W statystyce Bethoux (45.przypadków) jednopłatowe zapalenie stanowi 71% przy- padków, przy czym w 87% siedzibą cheroby był prawy górny płat, w 13% lewy górny, W statystyce Dufourta na 35 -przypadlców prawy górny płat był dotknięty w 91,4% (32 przypadki), w pozostałych 3 przypadkach sprawa dotyczyła lewego górnego płata. W statystyce Naveau (173 przypadki) prawy górny płat był zajęty w 61%, lewy górny w 37%, prawy dolny w 2%. W statystyce Zdzisława Szczepań- skiego zapaleń w prawym górnym płacie było 75,6% (62 przypadki), w lewym, górnym 19,5% (16 przypadków), w środkowym płacie 3 i w dolnym 1. Objawy. Przewlekłe pierwotne płatowe zapalenie płuc gruźlicze spostrzega się u osób przedtem zdrowych albo u chorych na gruźlicę dawną o przebiegu przewlekłym, przerywaną od czasu do czasu na- wracającymi nieżytami oskrzeli, zapaleniem opłucnej, nawałami zapa- lenia odoskrzelowego płuc. [hasła pokrewne: , kosmetyki organiczne, bielizna nocna, odzież dla dzieci ]