Posts Tagged ‘okulista’

Wskutek wzmozonej czynnosci oddechowej, oddalone

Saturday, February 17th, 2018

Wskutek wzmożonej czynności oddechowej, oddalone zdrowe części płuc ulegają znacznemu czynnemu rozciągnięciu (tom II, str. 200) z zwiększeniem pojemności pęcherzyków płucnych i przerostern ich ścian: W opłucnej w gruźlicy płuc włóknistej rozlanej stwierdza się zgrubienia i zrosty. Prawa komora serca bywa w późniejszych okresach przerosła i rozszerzona, zależnie od znacznego utrudnienia małego krą- żenia. Śledziona jest powiększona, twarda, o ostrym brzegu, jak i w in- nych postaciach krwiopochodnych gruźlicy płuc. Objawy. W obrazie chorobowym gruźlicy płuc włóknistej rozlanej można odróżnić 3 okresy: początkowy, oskrzelowo-płucny i płucno-ser- cowy. W początkowym okresie, który moze trwać latami, chory nie odczuwa żadnych dolegliwości albo są one bardzo nieznaczne, pomimo nawet rozległych już zmian w płucach. Jeżeli chorzy się uskarżają, to najczęściej na kłucie w klatce piersiowej, zależne od usa- dowienia się wysiewów blisko opłucnej, oraz na duszność, którą po- czątkowo odczuwają tylko po wysiłkach fizycznych. Z czasem duszność staje się stała i bardzo dokuczliwa, zwłaszcza w trzecim okresie choroby, gdy ustawiczna wzmożona praca prawej komory serca doprowadzi do jej osłabienia i do biernego przekrwienia w płucach. Kaszlu w początkowym okresie nie ma albo bywa on bardzo nie- znaczny, z czasem coraz częstszy, początkowo suchy, później z plwociną śluzową: W okresie biernych przekrwień oraz dołączających się nieżytów oskrzeli, zwłaszcza zaś gdy już powstaną rozszerzenia oskrzeli, chorzy wy- krztuszają obfitą plwocinę śluzowo-ropiastą, niekiedy podbarwioną krwią. Częstym objawem, zwłaszcza w późniejszych okresach, bywa krwioplucie, rzadziej, szczególnie w początkowym okresie – krwotok płucny. Objaw ten przez dłuższy czas może być jedynym objawem klinicznym. Częstość krwioplucia bywa rozmaita: mogą mijać tygodnie i miesiące bez krwioplucia, lecz tylko wyjątkowo de bywa go wcale w toku przewlekłej gruźlicy płuc włóknistej rozlanej. Krwioplucie następuje zwykle po wy- siłku fizycznym, w przeciwieństwie do pospolitych suchot płuc, w któ- rych krwioplucie często powstaje bez widocznej przyczyny zewnętrznej i zależy przeważnie od postępu sprawy rozpadowej. Przyczyną krwio- plucia w gruźlicy płuc włóknistej rozlanej bywa najczęściej znaczne prze- krwienie bierne. Krwioplucie może jednak pochodzić także z rozszerzo- nych, nowoutworzonych naczyń krwionośnych, otaczających blizny gru- źlicze. W późniejszym okresie gruźlicy płuc włóknistej rozlanej, gdy tworzą się już jamy, krwotoki mogą powstawać wskutek pękania przebie- gających w nich naczyń krwionośnych. Krwioplucie trwa zwykle kilka dni. Krwotoki przebiegają zazwyczaj bez gorączki nawet w późniejszych okresach, gdy są jamy. Zatem są to krwotoki płucne zimne. Brak gorączki zależy od tego, że jamy w tej postaci nie zawierają mas se- rowatych. Wobec tego krwotoki płucne najczęściej nie wywołują także świeżych ognisk gruźliczych, przeciwnie niż to bywa w pospolitych sucho- tach płuc, ani wyraźniejszych zaburzeń, prócz przemijającego osłabienia. Po krwotoku nie bywa powiększenia ilości plwociny, nowych zmian fi- zycznych w zakresie płuc i w obrazie rentgenowskim. [podobne: , dieta i odchudzanie, okulista, przedłużanie rzęs ]