Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

2. Histeria pourazowa moze przybierac

Friday, February 23rd, 2018

2. Histeria pourazowa może przybierać wielorakie postacie, niczym się nie różniące – poza urazem jako czynnikiem wyzwalającym albo pogarsza- jącym – od obrazu klinicznego każdej innej histerii: 3. Zespól neurasteniczno – hipohondryczny jest najczęst- szym następstwem pośrednim wypadków i urazów. Chory jest stale w nastroju przygnębionym ma silne poczucie choroby, wypowiada liczne skargi przedmio- towo niesprawdzalne, dotyczące zarówno całości ustroju, jak i dotkniętej ura- zami części ciała. W pewnym sensie można tu powied,zieć niekiedy o nerwicy narządowej pourazowego pochodzenia. Takim następstwom nerwowo-psychicznym powypadkowym, występującym np. po bombardowaniu, nadano jeszcze po I wojnie światowej, nazwę sinistrosis, włączając w to pojęcie również psychotraumatyczne zaburzenia mowy i słuchu. .Jeżeli używamy tego lniana i w ogóle mówimy o nerwicach powypadkowych lub pourazowych, to mamy na myśli zawsze odczyny czynnościowe, Aby je odróżnić od organicznych następstw doznanego urazu, staramy się w mia- nownictwie łacińskim “po” wyrażać nie za pomocą post lecz neta. Podkreślamy w ten sposób późne, pośrednie następstwo w czasie, a nie bezpośredni związek przyczynowy między urazem i odczynem nerwicowym. Mówimy więc raczej neurosis metatraumatica, chociaż rozpowszechnione jest określenie neurosis posttraumatica. Określenia w rodzaju sinist-rosis miewają posmak nie tylko histerti. W niemieckim piśmiennictwie po I wojnie światowej stawiano często znak równania między tym pojęciem a nerwicą roszczeniową (Sinistrose – Ren- tęnsucht). Bywa to częstokroć krzywdzące, zazwyczaj chodzi tu bowiem o dole- gliwości hipochondryczne, jeżeli chory wierzy, że wypadek spowodował u niego groźne zaburzenia narządów ciała. Nierzadko dolegliwości te bywają następst- wem urazów jatrogennych, jeżeli chory zetknął się z lekarzem, który ma zwyczaj straszenia, zamiast żeby psychoterapeutycznie uspokajał. Najczęściej więc wtór- nym następstwem wypadku bywa zespół neurasteniczno-hipochondryczny nieko- niecznie roszczeniowy. [przypisy: , olejowanie włosów, odżywka do rzęs, olejek arganowy do włosów ]

Nerwice lekowe moga czasem pozostac

Friday, February 23rd, 2018

Nerwice lękowe mogą czasem pozostać na stałe jako następstwo wy- padku. Pewien kierowca samochodowy spowodował wypadek, w którym byli zabici i ranni. Jako trwałe następstwo pozostał u niego lęk, związany wyłącz- nie, z każdą próbą prowadzenia samochodu, tak iż człowiek ten .nie byl zdolny do wykonywania swego dotychczasowego zawodu. W innym przypadku cho- dziło o dacharza, który w czasie pracy spadł z dachu i doznał nic nie znaczą- cych obrażeń cielesnych. Trwałym następstwem byla jednak odtąd fobia, wy- stępująca ilekroć poszkodowany próbował wyjść na dach (akrofobia). Przypa- dek zresztą zupełnie analogiczny do psiej hipsofobii z doświadczeń nad nerwi- cami doświadczalnymi. Nerwice roszczeniowe, są bardzo ważnym zagadnieniem społecz- nym. W Polsce przedwrześniowej, której ustawodawstwo ubezpieczeniowe opie- rało się na zachodnioeuropejskich wzorach, nie umiano znaleźć rozwiązania trudności pochodzących stąd, że chorzy, aby zasłużyć na zasiłek, agrawowali i przedłużali swój powypadkowy stan chorobowy. Władze ubezpieczeniowe stały na stanowisku, że nerwice pourazowe nie są chorobą, lecz osobniczą reak- cją na fakt ubezpieczenia. Biegli sądu ubezpieczeń otrzymywali instrukcje w tym duchu i nawet, jeśli nerwicę uznali za chorobę (np. w przytoczonym przypadku nerwicy lękowej), nie potrafili wywrzeć wpływu na postanowienie sądowe. Krzywda ludzka leżała w tym, że przyznaną po wypadku rentę cofano z chwilą, gdy ubezpieczony odzyskał zdolność do pracy. W ludziach tych hodowano w ten sposób sztucznie niechęć do pracy, nagradzano bowiem nieróbstwo, a karano pieniężnie powrót do pracy. W tych warunkach niepodobna bylo odróżnić prawdziwie chorych od symulantów i łowców renty. Jeżeli bezpośrednio po wypadku przyznano poszkodowanemu np. 80 lub 50°0 utraty zdolności zarob- kowej, a po kilku miesiącach odsetek ten zmniejszano do 20 lub 10°0 albo cofano rentę zupełnie w oparciu o argument, że pozostała u poszkodowanego “tylko” nerwica pourazowa, to mimo woli u człowieka tego wytwarzała się dążność do udowodnienia, że jest naprawdę chory. Wszystkie mechanizmy histe- ryczne u człowieka mobilizowano w ten sposób. Wysiłki lecznicze lekarzy, którzy usiłowali podnieść poszkodowanego na zdrowiu, padały w próżnię. Mogłoby się wydawać rzeczą zadziwiającą, że poszkodowani, którzy przecież, przedmio- towo biorąc, żadnej ciężkiej choroby cielesnej nie mieli, nie starali się raczej pracą zdobyć pieniądze, których im odmawiano jako renty wypadkowej. W naj- lepszym przypadku bowiem renta miesięczna była tak niska, że nie mogła się mierzyć z zarobkiem naj skromniej uposażonego pracownika. Ludzi chcwano w przekonaniu, że najwyższym dobrem jest możność nieróbstwa przy pobiera- niu płacy za darmo. Praca nie była traktowana jako dobrodziejstwo i radość, lecz jako przekleństwo i zło konieczne. [podobne: , olejek arganowy do włosów, przedłużanie rzęs, Balsam Johnson ]