Posts Tagged ‘olejek arganowy’

Objawy fizyczne przewleklej wlóknistej rozlanej

Friday, February 16th, 2018

Objawy fizyczne przewlekłej włóknistej rozlanej gruźlicy płuc nie różnią się bardzo często od istotnej pęcherzykowej rozedmy płuc, ponieważ ogniska gruźlicze są otoczone rozdętą tkanką .płucną, która maskuje objawy opukowe i osłuchowe. Tym tłumaczy się to, że włóknistą rozlaną gruźlicę płuc rozpoznaje się często mylnie jako rozedmę płuc lub jako przewlekły nieżyt oskrzeli. Różnica od rozedmy płuc polega na tym, że w gruźlicy płuc włóknistej rozlanej: 1. stwierdza się objawy zagęszczenia płuc przeważnie w górnych pła- tach, w związku z czym okolice nadobojczykowe i podobojczykowe mogą być zapadnięte, a pola szczytowe są zwężone, natomiast w ro- zedmie płuc dołki nadobojczykowe są wypukłe, a pola szczytowe rozszerzone; 2. krwoplucie bywa o wiele częstsze; 3. w plwocinie można wykryć od czasu do czasu prątki gruźlicy. Końcowy okres włóknistej rozlanej gruźlicy płuc może być mylnie wzięty za niewydolność krążenia, zwłaszcza u osób starszych, dotkniętych rozedmą płuc. Za gruźlicą płuc włóknistą rozlaną przema- wiają: 1. bardzo duża duszność, niewspółmierna ze stopniem niewydolności krążenia; 2. objawy zagęszczenia w górnych płatach płuc; 3. prątki gruźlicy w plwocinie; 4. czasami poty nocne; 5. wyniki badania radiologicznego płuc. Włóknista rozlana gruźlica płuc przebiega nieraz z rozszerzeniami oskrzeli. Na myśl o takim skojarzeniu naprowadza obfitość plwociny z bardzo małą liczbą prątków gruźlicy. W rozpoznaniu dopomaga badanie bronchograficzne. Rokowanie w gruźlicy płuc włóknistej rozlanej przez długi czas jest pomyślne, gdyż choroba przebiega łagodnie. i trwa latami. Chorzy, bardzo często pracują w swym zawodzie uchodząc w rozmaitych okresach choroby za chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli, rozedmę płuc, dycha- wicę oskrzelową lub na osłabienie mięśnia sercowego na tle stwardnienia naczyń krwionośnych. Leczenie. Chorego z przewlekłą włóknistą rozlaną gruźlicą płuc należy uświadomić o chorobie, by nie zakażał swego otoczenia. Leczenie polega na usunięciu szkodliwych czynników, które osłabiając chorego mogą przyczyniać się do szerzenia się sprawy chorobowej drogą nowych wysiewów za pośrednictwem krwi oraz do wcześniejszego przejścia cho- roby w końcowy okres i do powstania niewydolności krążenia. Zatem chory powinien prowadzić regularny tryb życia, odżywiać się dostatecznie, unikać przeziębień, leczyć starannie nieżyty oskrzeli, rozpoczynające się osłabienie serca itd. [przypisy: , firma sprzątająca, Bielizna nocna damska, olejek arganowy ]

Zaczawszy sie w szczytach su-

Thursday, February 15th, 2018

Zacząwszy się w szczytach su- choty szerzą się ku dołowi (directio craniocaudalis) przeważnie powoli albo nawałami powstającymi w różnych odstępach czasu w postaci przerzutów do innych części płuc drogą oskrzeli, po części także drogą krwi. Słuszność teorii odszczytowego powstawania pospolitych suchot płuc uzasadniano wynikami badania zwłok ludzi zmarłych na gruźlicę płuc, w których naj rozleglejsze zmiany stwierdza się w szczy- tach płuc, a naj świeższe, najmniej posunięte i mniej liczne w dolnych płatach. Na dowód odszczytowego rozwoju suchot płuc przytaczano także częstość odosobnionych szczytowych ognisk gruźliczych i nieraz już stwar- dniałych, zabliźnionych, szczytowych zrostów opłucnych i innych zmian. Teoria odszczytowego rozwoju suchot płuc została -poważnie zachwiana przez badania przede wszystkim Assmanna (1922 r.) oraz Redekera, którzy opierają się na badaniach radiologicznych. Według nich, początkiem suchot płuc u dorosłych nie są wcale ogniska szczytowe będące pozostałością wysiewów krwiopochodnych wczesnego dzieciństwa. Natomiast naj wcześniejszą zmianą suchotniczą jest “naciek wczesny” (infiltratio praecox). Naciek ten powstaje u osób, które przebyły zakażenie gruźlicze, gdy nastąpi zakażenie dodatkowe, najczęściej przy długotrwałym stykaniu się z chorym na gruźlicę, albo gdy nastąpi samo- zakażenie z rozbudzonych ognisk zespołu pierwotnego lub z ognisk prze- rzutowych, które wytworzyły się w drugorzędnym okresie gruźlicy. Rozbudzeniu ognisk gruźliczych sprzyjają fizjologiczne przełomy, zwłasz- cza u kobiet (pokwitanie, ciąża itd.), nadmierne wysiłki fizyczne (nad- mierna praca, sporty) i umysłowe (okresy egzaminacyjne u uczących się itp.), choroby wyniszczające, czynniki wyczerpujące ustrój (wstrząsy nerwowe, niedostateczne odżywianie itd.), bodźce drażniące (duże nasło- necznianie itp.). [podobne: , Karmy dla psów, Szkoła tańca Poznań, olejek arganowy ]