Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

2. Histeria pourazowa moze przybierac

Friday, February 23rd, 2018

2. Histeria pourazowa może przybierać wielorakie postacie, niczym się nie różniące – poza urazem jako czynnikiem wyzwalającym albo pogarsza- jącym – od obrazu klinicznego każdej innej histerii: 3. Zespól neurasteniczno – hipohondryczny jest najczęst- szym następstwem pośrednim wypadków i urazów. Chory jest stale w nastroju przygnębionym ma silne poczucie choroby, wypowiada liczne skargi przedmio- towo niesprawdzalne, dotyczące zarówno całości ustroju, jak i dotkniętej ura- zami części ciała. W pewnym sensie można tu powied,zieć niekiedy o nerwicy narządowej pourazowego pochodzenia. Takim następstwom nerwowo-psychicznym powypadkowym, występującym np. po bombardowaniu, nadano jeszcze po I wojnie światowej, nazwę sinistrosis, włączając w to pojęcie również psychotraumatyczne zaburzenia mowy i słuchu. .Jeżeli używamy tego lniana i w ogóle mówimy o nerwicach powypadkowych lub pourazowych, to mamy na myśli zawsze odczyny czynnościowe, Aby je odróżnić od organicznych następstw doznanego urazu, staramy się w mia- nownictwie łacińskim “po” wyrażać nie za pomocą post lecz neta. Podkreślamy w ten sposób późne, pośrednie następstwo w czasie, a nie bezpośredni związek przyczynowy między urazem i odczynem nerwicowym. Mówimy więc raczej neurosis metatraumatica, chociaż rozpowszechnione jest określenie neurosis posttraumatica. Określenia w rodzaju sinist-rosis miewają posmak nie tylko histerti. W niemieckim piśmiennictwie po I wojnie światowej stawiano często znak równania między tym pojęciem a nerwicą roszczeniową (Sinistrose – Ren- tęnsucht). Bywa to częstokroć krzywdzące, zazwyczaj chodzi tu bowiem o dole- gliwości hipochondryczne, jeżeli chory wierzy, że wypadek spowodował u niego groźne zaburzenia narządów ciała. Nierzadko dolegliwości te bywają następst- wem urazów jatrogennych, jeżeli chory zetknął się z lekarzem, który ma zwyczaj straszenia, zamiast żeby psychoterapeutycznie uspokajał. Najczęściej więc wtór- nym następstwem wypadku bywa zespół neurasteniczno-hipochondryczny nieko- niecznie roszczeniowy. [przypisy: , olejowanie włosów, odżywka do rzęs, olejek arganowy do włosów ]

W patogenezie suchot pluc przypisano

Wednesday, February 14th, 2018

W patogenezie suchot płuc przypisano przez dłuższy czas dużą rolę zakażeniu mieszanemu. Chodzi tu taj nie o te bakterie, które znajdują się nawet u osób zdrowych w górnych drogach oddechowych, w gardle i w jamie ustnej, lecz o te, które znajdowano w zawartości jam gruźliczych a nawet w ścianie jam i w samej tkanće płucnej. Są to pneu- mokoki, bakterie ropotwórcze (paciorkowce, gronkowce) i inne. Utrzymy- wano, że zakażenie dodatkowe wywiera wpływ na przebieg suchot płuc, zwłaszcza że wywołuje gorączkę trawiącą. Zakażenie mieszane może zmniejszać oporność ustroju na prątki przez zwrócenie na siebie sił ustrojowych, niezbędnych do walki z prątkiem gruźlicy, albo też wywo- ływać zmiany wtórne, sprzyjające lub utrudni,ające rozwój prątków. Zwłaszcza beztlenowce wywołując zmiany zgorzelinowe i inne powikła- nia (zapalenie opłucnej itd.) mogą wywierać wpływ bardzo niekorzystny na ogólny stan chorych na gruźlicę płuc i na jej przebieg. Edward Kor- czyński już w r. 1905 stwierdził, że. jady gruźlicze sprzyjają rozwojowi gronkowców, paciorkowców i pałeczki okrężnicy i zwiększają ich zjadli- wość. Z prac innych autorów wynika, że bakterie ropotwórcze wywie- rają pewien wpływ na rozwój i zjadliwość prątków gruźlicy, Zatem cho- ciaż dołączenie się innych bakterii może mieć pewien wpływ niekorzystny na przebieg suchot płuc, jest on W przeważnej większości przypadków tylko drugorzędny. A n a t o m i a p a t o log i c z n a. Zmiany swoiste i nieswoiste w płu- cach, kojarząc się z sobą w naj rozmaitszy sposób w czasie i przestrzeni, nadają ogromną różnorodność obrazowania anatmiczno-patologicznemu pospolitych suchot płuc. Znaj- dujemy w płucach ogniska świeże, serowaciejące, zwłókniałe, serowacie- jące w środkowej części a włókniejące na obwodzie, jamy, przekrwie- nia dookoła ognisk, blizny, niedodmę jednych części płuc, rozdęcie i ro- zedmę innych itd. Najliczniejsze i naj rozleglejsze zmiany stwierdza się w górnych częściach płuc. Tutaj są one także naj starsze. Prócz miąższu płucnego stwierdza się także zmiany w opłucnej (str. 66), oskrzelach, naczyniach krwionośnych i limfatycznych i w innych narzą- dach. Zmiany w oskrzelach bywają wysiękowe i wytwórcze. Mogą one wieść do owrzodzeń oskrzeli, zwłaszcza w postaci wysiękowej. W naczy- niach krwionośnych powstają niekiedy zmiany wskutek osiedlania się prątków lub szerzenia się sprawy gruźliczej na ich ściany z zewnątrz. Wtedy naczynia czasami zarastają (obLiteratio) a przy częściowym znisz- czeniu- ściany może powstać tętniak. Tętniaki spostrzega się prawie wy- łącznie w jamach gruźliczych. [więcej w: , olejowanie włosów, proktolog, gabinety stomatologiczne ]