Posts Tagged ‘prawo medyczne’

ZAGADNIENIE NERWIC NARZADOWYCH (ORGANOSES) Nazwa

Monday, February 26th, 2018

ZAGADNIENIE NERWIC NARZĄDOWYCH (ORGANOSES) Nazwa ta jest przestarzała i powinna być wycofana z obiegu, gdyż suge- ruje niesłusznie i lekarzom i chorym, jakby chodziło tu o nerwice w samym narządzie. Psychoanalitycy spod znaku Adlera stali na stanowisku wrodzo- nej, konstytucyjnej małowartościowości pewnych narządów, usposabiającej do zapadania na nerwice, związane czynnościowo wskutek podświadomych kon- fliktów z takim słabym narządem. Teoria nerwizmu rozwiązuje te zagadnie- nia nie na drodze psychologizowania, lecz w oparciu o naukowe dane patofi- zjologii. Rzeczywistość kliniczna otworzyła nam oczy na nie docenianą dotąd rolę czynników nerwowych w powstawaniu różnych cierpień wewnętrznych, które tylko pozornie albo wtórnie umiejscawiają się w danym narządzie. Pri- mum movens nerwic narządowych leży w korze mózgowej. Dlatego wszyst- kie wysiłki zapobiegawcze i lecznicze skierować trzeba na wykrycie tych wa- runków, które nie rozpoznane w porę i zaniedbane prowadzić mogą w następ- stwie do nieodwracalnych, organicznych uszkodzeń tkankowych. W rozważa- niach poprzednich niejednokrotnie zwracaliśmy uwagę na istnienie okresu neurastenicznego, zwiastującego ciężkie schorzenia układu nerwowego ośrod- kowego lub ogólne. Nerwice narządowe zdają się być takimi zwiastunami czyn- nościowymi schorzeń tych narządów. Większość tych przypadków może wyjść z tego okresu neurodynamicznych zwiastunów zwycięsko, ale pewien odsetek chorych, zaniedbawszy leczenia zapobiegawczego w porę, zapada po jakimś czasie na organiczną chorobę danego narządu. [patrz też: , oczyszczanie organizmu, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, prawo medyczne ]

W swietle nowoczesnych badan z

Sunday, February 25th, 2018

W świetle nowoczesnych badań z dużym krytycyzmem bierze się ostrość dawnego podziału na typy wagotoników i syrnpatykotoników. Podział ten przyjmuje, że wagotonicy mają skłonność do samorzutnych potów, ślinotoku, zwolnienia tętna, arytmii, podciśnienia krwi, obwodowych zaburzeń naczynio- wych i spastycznego zaparcia. Wszystkie te objawy wzmagają się pod wpły- wem pilokarpiny. Typowe cierpienia wagotoników to dychawica oskrzelowa, laryngospasmus, oesophagóspasmus, choroba wrzodowa i ,colitis mucosa. U sympatykotoników spotykamy cukromocz pokarmowy, przyśpieszone tętno, nadciśnienie, szerokie źrenice, niedokwaśność soku żołądkowego. Wszystko to wywołać można działaniem adrenaliny. Spostrzeżenia kliniczne okazują jednak, że częstokroć jeden i. ten sam osob- nik wykazuje zjawiska przynależne do dwóch tych rzędów. Chorzy nierzadko reagują raz na modlę wagotoników, innym razem na modłę sympatykotoni- ków. Niektóre cierpienia, jak migrena, obrzęk Quinckego, dusznica bolesna, a nawet dychawica oskrzelowa dadzą się tylko z trudem zaszeregować w po- danym schemacie. Dlatego podział na wagotoników i sympatykotoników uważa I się dzisiaj tylko za schemat orientacyjny. Przy omawianiu pojęcia neuropatii powinno się mieć na uwadze pawłowówski podział typologiczny zwierząt do- świadczalnych. Neuropaci zdają się stanowić analogon do psów o “słabym” układzie nerwowym, bardzo podatnych na nerwicotwórcze wpływy. Są to na- stępujące objawy: nadwrażliwość naczynioruchowa pod postacią żywego der- mografizmu, czasem białego lub pokrzywkowatego (urticaria jactitia, dermo- graphismus eleva-tu), skłonności do rumie pi psychogennych (erythema pu- dendi), zwolnienie tętna przy głębokim przysiadzie lub skłonie (objaw Erbena), zwolnienie tętna przy ucisku na zamknięte oczy (objaw Aschnera), arythmi respiratoria, tachycardia orthostatica, bladość twarzy przy sinych rękach, twarz “kongestywna” (częste przy stanach lękowych), cor nervosum z jego elektró- kardiograficznymi cechami, cechy spasmofilii (Chwostek), tkiiwość obwodowych pni nerwowych, uciskowe -sensacje głowy, czasem w kształcie czapki (casque Charcota), przy czym chorzy tylko wyjątkowo mówią o bólu głowy jako takjm; skargi na długotrwałe zawroty głowy naśladujące schorzenia błędnika, jedno- stronna nadwrażliwość aparatu przedsionkowego, bóle przy obcinaniu paznokci u nerwowych dzieci (onychalgia), zaburzenia snu, np. pod postacią utrudnio-i nego zasypiania lub wczesnego budzenia się, rzucania się-przez sen (np. jact(itio capitis nocturna, enuresis nocturna), skłonność do uporczywych czkawek” nie- które postacie migreny. skłonność do odczynów alergicznych, zaburzenia we.. .getatywne połowicze (Serejski) , skłonność do omdleń, np. po gwałtownym śmiechu, na widok krwi, przesadna skłonność do wymiotów, np. mi samo wy- obrażenie czegoś obrzydliwego itd. [podobne: , medycyna estetyczna, dentysta Kraków, prawo medyczne ]