Posts Tagged ‘proktolog’

Tetno – czesto przyspieszone. Objawy

Monday, February 19th, 2018

Tętno – często przyśpieszone. Objawy w zakresie płuc są bardzo nikłe i dotyczą zazwyczaj obu szczytów płuc i okolic nadwnękowych. Mianowicie w tych miej- scach stwierdza się najwyżej lekkie skrócenie lub przytłumienie od- głosu opukowego, szmer pęcherzykowy osłabiony lub zaostrzony, zale- dwie kilka świstów podczas kaszlu i lekkie trzeszczenia, czasami dźwię- czne. Drobniutkie rzężenia dźwięczne, zbliżone do trzeszczeń, pojawia- jące się po kaszlu są; zdaniem Zdzisława Goreckiego, charakterystyczne dla omawianej choroby, nie są jednak objawem stałym. Prześwietlanie promieniami, rentgenowskimi także nie wykrywa więk- szych zmian. W przeciwieństwie do tego badanie rentgenograficzne stwierdza rozległe zmiany usadowione prawie zawsze w obu płucach i prawie zawsze symetrycznie, zwłaszcza na początku choroby. Są to liczne, drobniutkie plamki, o średnicy mniej więcej 1-3 mm, okrągławe, o brzegach dość delikatnych, rozrzucone na sza- rym tle płucnym. Przebieg choroby bywa rożny. Gruźlica płuc prosówkowa prze- wlekła moźe przez długi czas mało wpływać na sprawność chorego, tak iż chory nie przerywa miesiącami a nawet latami swej pracy zawodowej. Częściej stan chorego pogarsza się od czasu do czasu w związku z no- wymi wysiewami, do których skłonność cechuje chorobę. Pogorszenie bywa nieraz nieznaczne: . pojawiają się krótkotrwałe niewielkie wznie- sienia ogólnej ciepłoty ciała z nieznacznym wzmożeniem kaszlu i du- szności uchodzące za nieżyt oskrzeli, lekkie zapalenie opłucnej, grypę itd. W okresie pogorszenia stwierdza się niekiedy obrzmienie niektórych węzłów chłonnych obwodowych lub przerzuty za pośrednictwem krwi w dużym krążeniu. [więcej w: , przedłużanie rzęs, proktolog, foteliki dla dzieci ]

W patogenezie suchot pluc przypisano

Wednesday, February 14th, 2018

W patogenezie suchot płuc przypisano przez dłuższy czas dużą rolę zakażeniu mieszanemu. Chodzi tu taj nie o te bakterie, które znajdują się nawet u osób zdrowych w górnych drogach oddechowych, w gardle i w jamie ustnej, lecz o te, które znajdowano w zawartości jam gruźliczych a nawet w ścianie jam i w samej tkanće płucnej. Są to pneu- mokoki, bakterie ropotwórcze (paciorkowce, gronkowce) i inne. Utrzymy- wano, że zakażenie dodatkowe wywiera wpływ na przebieg suchot płuc, zwłaszcza że wywołuje gorączkę trawiącą. Zakażenie mieszane może zmniejszać oporność ustroju na prątki przez zwrócenie na siebie sił ustrojowych, niezbędnych do walki z prątkiem gruźlicy, albo też wywo- ływać zmiany wtórne, sprzyjające lub utrudni,ające rozwój prątków. Zwłaszcza beztlenowce wywołując zmiany zgorzelinowe i inne powikła- nia (zapalenie opłucnej itd.) mogą wywierać wpływ bardzo niekorzystny na ogólny stan chorych na gruźlicę płuc i na jej przebieg. Edward Kor- czyński już w r. 1905 stwierdził, że. jady gruźlicze sprzyjają rozwojowi gronkowców, paciorkowców i pałeczki okrężnicy i zwiększają ich zjadli- wość. Z prac innych autorów wynika, że bakterie ropotwórcze wywie- rają pewien wpływ na rozwój i zjadliwość prątków gruźlicy, Zatem cho- ciaż dołączenie się innych bakterii może mieć pewien wpływ niekorzystny na przebieg suchot płuc, jest on W przeważnej większości przypadków tylko drugorzędny. A n a t o m i a p a t o log i c z n a. Zmiany swoiste i nieswoiste w płu- cach, kojarząc się z sobą w naj rozmaitszy sposób w czasie i przestrzeni, nadają ogromną różnorodność obrazowania anatmiczno-patologicznemu pospolitych suchot płuc. Znaj- dujemy w płucach ogniska świeże, serowaciejące, zwłókniałe, serowacie- jące w środkowej części a włókniejące na obwodzie, jamy, przekrwie- nia dookoła ognisk, blizny, niedodmę jednych części płuc, rozdęcie i ro- zedmę innych itd. Najliczniejsze i naj rozleglejsze zmiany stwierdza się w górnych częściach płuc. Tutaj są one także naj starsze. Prócz miąższu płucnego stwierdza się także zmiany w opłucnej (str. 66), oskrzelach, naczyniach krwionośnych i limfatycznych i w innych narzą- dach. Zmiany w oskrzelach bywają wysiękowe i wytwórcze. Mogą one wieść do owrzodzeń oskrzeli, zwłaszcza w postaci wysiękowej. W naczy- niach krwionośnych powstają niekiedy zmiany wskutek osiedlania się prątków lub szerzenia się sprawy gruźliczej na ich ściany z zewnątrz. Wtedy naczynia czasami zarastają (obLiteratio) a przy częściowym znisz- czeniu- ściany może powstać tętniak. Tętniaki spostrzega się prawie wy- łącznie w jamach gruźliczych. [więcej w: , olejowanie włosów, proktolog, gabinety stomatologiczne ]