Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

Kazdy praktyk wie jednak dobrze,

Saturday, February 24th, 2018

Każdy praktyk wie jednak dobrze, że ponad wszystkie te sposoby postawić trzeba psychoterapię. Ona bowiem rozstrzyga w przeważającej mierze l) powodzeniu lub mepowodzeniu zastosowanego leczenia. ZESPOŁY POWYPADKOWE, POURAZOWE I ROSZCZENIOWE (NEUROSES SIVE ENCEPHALOSES POSTTRAUMATICAE, MET ATRAUMATICAE ET RECOMPENSATORIAE) Mamy tutaj na myśli nie trwałe zmiany organiczne tkanki mózgowej, okreś- lone nazwami .takimi, jak encefalopatia, charakteropatia itd., wywołane na- stępstwami doznanego urazu czaszki, lecz stany reaktywne powstające po wy- padkach i urazach niekoniecznie czaszkowych. Nie znaczy to, aby należało rozpoznawać psychonerwice tego typu w tych przypadkach, gdzie na pewno nie ma organicznych zmian w mózgu. Sprawy te mogą się bowiem wikłać i na- warstwiać. Wielkie katastrofy, np. kolejowe, kopalniane, morskie, trzęsienia ziemi (ciekawa rzecz, że naj rzadziej katastrofy wojenne) ale także i osobnicze wypadki mogą spowodować powstanie zespołów reaktywnych. Powstają one albo w bezpośrednim następstwie wypadku lub urazu, albo też jako późniejszy odczyn na doznany uraz psychiczny lub cielesny. Odczyny bezpośrednie występują bez względu na usposobienie naj- częściej pod postacią histerii, chociaż niektórzy stany te starają się wyłączyć z kręgu histerycznego, wskazując na to, że brak tu jest celowości i innych cech. Odczyn ten wyraża się podnieceniem psychoruchowym, wyraźnym zwężeniem pola świadomości, bezcelową ucieczką przed siebie, niedorzecznym krzykiem i bezładnym działaniem, grubofalistym drżeniem kończyn, głowy lub całego ciała, silnym lękiem z przyspieszeniem tętna i innymi objawami chwiejności naczynioruchowej. Niekiedy przeciwnie, widuje się stany osłupienia depresyj- nego lub nawet kataleptycznego. Opisywano też stany zamroczeniowe lub na- wet zamroczeniowo-majaczeniowe z omamami wzrokowymi. Stany takie trwać mogą od kilku godzin do kilku tygodni. Niektórzy wskazują na podobieństwo tych odczynów psychoruchowych hiperkinetycznych lub akinetycznych do pry- mitywnych odruchów zwierząt. Odruchy te zdają się być wyrazem przystoso- wywania się na drodze instynktu do niebezpiecznej sytuacji. Na przykład nagłe zamknięcie ptaka powoduje gwałtowne i chaotyczne wyładowanie ruchowe w postaci miotania się we wszystkich kierunkach. Wśród tych bezładnych ru- chów przypadkiem dochodzi do odnalezienia wyjścia. Nagłe, wstrząsające urazy psychiczne mogą wyzwolić u człowieka atawistyczny instynkt. [podobne: , Prywatne przedszkole Kraków, zagęszczanie rzęs, rwa kulszowa ]

Redeker zalicza naciek powstajacy na

Thursday, February 15th, 2018

Redeker zalicza naciek powstający na tle samozakażenia do nacieku “późnego” (infilratio tuoerculosa tarda), uznając za naciek wczesny tylko taki, który powstaje w płucu wskutek zakażenia dodatkowego z ze- wnątrz. Zatem naciek późny Redekera jest jednoznaczny z tymi na- ciekami, które powstają na tle wysiewów odoskrzelowych z nacieku wczesnego. W przeciwieństwie do nacieku wczesnego, naciek późny nie powstaje, według Redekera, w niezmienionej tkance płucnej, lecz w miąższu płucnym już stwardniałym od dłuższego czasu, najczęściej w pobliżu górnego bieguna wnęki (regio intercleidohilaris). Skłonność do serowacenia wszystkich nacieków wtórnych powstają- cych na tle wysiewów odoskrzelowych z nacieku wczesnego oraz na tle aspiracji mas serowatych z jam gruźliczych jest znaczniejsza niż nacieku wczesnego. Los wczesnego nacieku bywa różny. Naciek, nawet bardzo duży, może zupełnie się cofnąć – nieraz szybko, zwłaszcza u dzieci. Bywa to szczególnie wtedy, gdy głównym składnikiem nacieku jest zapalenie okołoogniskowe. O wiele częściej naciek, nawet niewielki, utrzymuje się bez zmiany tygodniami a nawet miesiącami i dopiero wtenczas wsysa się. W obu wypadkach po nacieku może nie pozostać żadnego śladu albo w razie zwłóknienia i zabliźnienia pozostaje nieznaczna ilość tkanki bliznowatej (tzw. pola stwardnienia Redekera), która może ulegać zwapnieniu, co bywa zresztą rzadko. Najczęściej ognisko gru- źlicze stanowiące jądro wczesnego nacieku serowacieje. Wielka skłon- ność do serowacenia i rozpadu jest, znamienną cechą nacieku wczesnego, w przeciwieństwie do nacieków dookoła ogniska pierwotnego i zespołu pierwotnego. Takie zejście rozstrzyga o dalszym przebiegu choroby. Mianowicie masy serowate po rozpuszczeniu się mogą ulec wessaniu albo po rozpulchnieniu przebić się do oskrzela. Wtenczas wytwarza się jama gruźlicza (caverna tuberculosa). Może ona powstawać nawet w bli- znowaciejącej tkance płucnej. Jama może wytworzyć się już bardzo wcześnie – w parę tygodni, a nawet po kilku dniach od początku cho- roby. Jamy powstałe z wczesnego nacieku nazywamy jamami wczesnymi (caverna tubercuiosa praecox), w odróżnieniu od jam późnych (caverna tuberculosa tar da), które tworzą się w dalszym prze- biegu suchot płuc. [podobne: , wózki dziecięce, Kabiny Sanitarne, Prywatne przedszkole Kraków ]