Posts Tagged ‘przedłużanie rzęs’

Nerwice lekowe moga czasem pozostac

Friday, February 23rd, 2018

Nerwice lękowe mogą czasem pozostać na stałe jako następstwo wy- padku. Pewien kierowca samochodowy spowodował wypadek, w którym byli zabici i ranni. Jako trwałe następstwo pozostał u niego lęk, związany wyłącz- nie, z każdą próbą prowadzenia samochodu, tak iż człowiek ten .nie byl zdolny do wykonywania swego dotychczasowego zawodu. W innym przypadku cho- dziło o dacharza, który w czasie pracy spadł z dachu i doznał nic nie znaczą- cych obrażeń cielesnych. Trwałym następstwem byla jednak odtąd fobia, wy- stępująca ilekroć poszkodowany próbował wyjść na dach (akrofobia). Przypa- dek zresztą zupełnie analogiczny do psiej hipsofobii z doświadczeń nad nerwi- cami doświadczalnymi. Nerwice roszczeniowe, są bardzo ważnym zagadnieniem społecz- nym. W Polsce przedwrześniowej, której ustawodawstwo ubezpieczeniowe opie- rało się na zachodnioeuropejskich wzorach, nie umiano znaleźć rozwiązania trudności pochodzących stąd, że chorzy, aby zasłużyć na zasiłek, agrawowali i przedłużali swój powypadkowy stan chorobowy. Władze ubezpieczeniowe stały na stanowisku, że nerwice pourazowe nie są chorobą, lecz osobniczą reak- cją na fakt ubezpieczenia. Biegli sądu ubezpieczeń otrzymywali instrukcje w tym duchu i nawet, jeśli nerwicę uznali za chorobę (np. w przytoczonym przypadku nerwicy lękowej), nie potrafili wywrzeć wpływu na postanowienie sądowe. Krzywda ludzka leżała w tym, że przyznaną po wypadku rentę cofano z chwilą, gdy ubezpieczony odzyskał zdolność do pracy. W ludziach tych hodowano w ten sposób sztucznie niechęć do pracy, nagradzano bowiem nieróbstwo, a karano pieniężnie powrót do pracy. W tych warunkach niepodobna bylo odróżnić prawdziwie chorych od symulantów i łowców renty. Jeżeli bezpośrednio po wypadku przyznano poszkodowanemu np. 80 lub 50°0 utraty zdolności zarob- kowej, a po kilku miesiącach odsetek ten zmniejszano do 20 lub 10°0 albo cofano rentę zupełnie w oparciu o argument, że pozostała u poszkodowanego “tylko” nerwica pourazowa, to mimo woli u człowieka tego wytwarzała się dążność do udowodnienia, że jest naprawdę chory. Wszystkie mechanizmy histe- ryczne u człowieka mobilizowano w ten sposób. Wysiłki lecznicze lekarzy, którzy usiłowali podnieść poszkodowanego na zdrowiu, padały w próżnię. Mogłoby się wydawać rzeczą zadziwiającą, że poszkodowani, którzy przecież, przedmio- towo biorąc, żadnej ciężkiej choroby cielesnej nie mieli, nie starali się raczej pracą zdobyć pieniądze, których im odmawiano jako renty wypadkowej. W naj- lepszym przypadku bowiem renta miesięczna była tak niska, że nie mogła się mierzyć z zarobkiem naj skromniej uposażonego pracownika. Ludzi chcwano w przekonaniu, że najwyższym dobrem jest możność nieróbstwa przy pobiera- niu płacy za darmo. Praca nie była traktowana jako dobrodziejstwo i radość, lecz jako przekleństwo i zło konieczne. [podobne: , olejek arganowy do włosów, przedłużanie rzęs, Balsam Johnson ]

Tetno – czesto przyspieszone. Objawy

Monday, February 19th, 2018

Tętno – często przyśpieszone. Objawy w zakresie płuc są bardzo nikłe i dotyczą zazwyczaj obu szczytów płuc i okolic nadwnękowych. Mianowicie w tych miej- scach stwierdza się najwyżej lekkie skrócenie lub przytłumienie od- głosu opukowego, szmer pęcherzykowy osłabiony lub zaostrzony, zale- dwie kilka świstów podczas kaszlu i lekkie trzeszczenia, czasami dźwię- czne. Drobniutkie rzężenia dźwięczne, zbliżone do trzeszczeń, pojawia- jące się po kaszlu są; zdaniem Zdzisława Goreckiego, charakterystyczne dla omawianej choroby, nie są jednak objawem stałym. Prześwietlanie promieniami, rentgenowskimi także nie wykrywa więk- szych zmian. W przeciwieństwie do tego badanie rentgenograficzne stwierdza rozległe zmiany usadowione prawie zawsze w obu płucach i prawie zawsze symetrycznie, zwłaszcza na początku choroby. Są to liczne, drobniutkie plamki, o średnicy mniej więcej 1-3 mm, okrągławe, o brzegach dość delikatnych, rozrzucone na sza- rym tle płucnym. Przebieg choroby bywa rożny. Gruźlica płuc prosówkowa prze- wlekła moźe przez długi czas mało wpływać na sprawność chorego, tak iż chory nie przerywa miesiącami a nawet latami swej pracy zawodowej. Częściej stan chorego pogarsza się od czasu do czasu w związku z no- wymi wysiewami, do których skłonność cechuje chorobę. Pogorszenie bywa nieraz nieznaczne: . pojawiają się krótkotrwałe niewielkie wznie- sienia ogólnej ciepłoty ciała z nieznacznym wzmożeniem kaszlu i du- szności uchodzące za nieżyt oskrzeli, lekkie zapalenie opłucnej, grypę itd. W okresie pogorszenia stwierdza się niekiedy obrzmienie niektórych węzłów chłonnych obwodowych lub przerzuty za pośrednictwem krwi w dużym krążeniu. [więcej w: , przedłużanie rzęs, proktolog, foteliki dla dzieci ]