Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Czesta bywa etiologia spiaczkowa i

Monday, February 26th, 2018

Częsta bywa etiologia śpiączkowa i pourazowa. Doświadczalnie podobne :stany wywoływał u zwierząt Hess, drażniąc prądem międzymózgowie. W klinice widujemy coś podobnego w stanach pomrocznych po zapaściach hipoglikemicz- nych, gdzie również spotyka się hiperkinezy w rodzaju tarzania się, wyginania, kręcenia, a także ruchów nibypląsawiczych. Kretschmer w tych hipo- i. hiper- kinezach widzi atawistyczny oddźwięk archaicznych odruchów obronnych w ro- dzaju udawania martwoty (TotsteUrejZex) lub wybuch wściekłości (Bewegungs- .sturm) u zwierząt. Tego rodzaju napady. podkorowe stoją bardzo blisko poję- -cia histero-epilepsji, nastręczającego dużo trudności w praktyce klinicznej. Po- dobieństwo tych napadów “do histerii tłumaczy się ze stanowiska patofizjologii górowaniem roli okolicy podkorowej nad rolą kory. Przypadek nr 13. Psychosis situativa. G. M., ur. 8. V. 1930 r. Obciążenia dzie- dzicznego nie stwierdzono. Rozwijał się zawsze prawidłowo, z charakteru spokojny, zrównoważony, uczył się nieźle, ukończył i1 klasy gimnazjum, nie chorował. Dnia 21. VI. 1948 r. został aresztowany wraz z grupą kolegów pod zarzutem przynależ- ności do organizacji podziemnej. Już w czasie przewożenia go do aresztu zdradzał rozstrój nerwowy, płakał. W więzieniu stan psychiczny zaczął się szybko pogar- szać nie chciał jeść, ustawicznie płakał, bał się zabicia i przerobienia na kiszki, stracił kontakt z otoczeniem, nie poznawał kolegów, rzucał się na otoczenie. Z po- czątku przy przesłuchaniach dawał odpowiedzi zborne, potem nie można się było z nim porozumieć. [przypisy: , psycholog Kraków, olej lniany, odzież bhp ]

Duze uslugi moze oddac elektronistamografia

Thursday, February 22nd, 2018

Duże usługi może oddać elektronistamografia w ustaleniu orga- nicznego podłoża skarg podmiotowych, wypowiadanych w wiele lat po dozna- nym urazie czaszki. Stan neurologiczny bywa w tych przypadkach prawidłowy, chociaż mogło dojść do trwałego uszkodzenia w obrębie pnia mózgowego (Mifka i Scherzer 1964). Minimalne te uszkodzenia w chwili urazu uważa się za od- powiedzialne za zaburzenia świadomości, a w późnym stadium za zaburzenia ze strony unerwienia gałek ocznych. Odpowiednikiem podmiotowym oczopląsu bywają zawroty głowy jako wyraz zaburzenia funkcji układu wzrokowo-przed- sionkowego (systema optico-vestibulare). Zasada eng zrozumiała jest, jeśli uzna się rogówkę za nośnik potencjału dodatniego, a siatkówkę za nośnik potencjału ujemnego. Każdy obrót tego dwu bieguna prowadzi do zmian pola elektrycz- nego, które można rejestrować nawet przy zamkniętych oczach, co stanowi niewątpliwą wyższość nad kliniczną obserwacją oczopląsu. Szczegóły techniczne omówimy w rodziale o eeg. Z doświadczeń klinicznych wiemy, że eng po wstrzą- sie mózgu ulega normalizacji w przeciągu pół, a najwyżej jednego roku, pod- czas gdy po zranieniu mózgu zmiany eng utrzymują się latami. Odsetek trwa- łych zmian eng, świadczących o przebytym zranieniu w obrębie pnia mózgu, waha się u różnych autorów w granicach 35-55%. Rzecz prosta, w orzecznict- wie nie powinmsmy się opierać tylko na wyniku eng ; wynik ten należy włą- czyć w całokształt obrazu klinicznego. W każdym przypadku pourazowych póź- nych skarg na zawroty głowy, nawet jeśli oczopląsu nie da się dostrzec, po- winno się wykonać badanie eng celem uprzedmiotowienia roszczeń poszkodo- wanego. [patrz też: , sklep kolagen, surówki bawełniane, psycholog Kraków ]