Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Rozpoznanie histerii na podstawie powyzszego,

Monday, February 26th, 2018

Rozpoznanie histerii na podstawie powyższego, w razie dokładnego zbadania nie powinno sprawiać trudności. Dla odróżnienia zamroczenia “praw- dziwego” od histerycznego zaleca się zwracać uwagę na sposób odpowiadania chorego. Ma to znaczenie zwłaszcza w zamroczeniach jasnych typu .histerycz- nego. Mianowicie w zamroczeniu prawdziwym chory odpowiada powoli i z tru- dem, szukając odpowiedniego wyrażenia. Natomiast- w zamroczeniu histerycz- nym, nawet gdy odpowiedzi chorego są uderzająco błędne i zdaje się jakby nie rozumiał treści pytań, odpowiada on bardzo szybko, natychmiast, nie pa- trząc na lekarza. Odnosi się wrażenie, że chory nie chce odpowiadać do rzeczy, podczas gdy tamten naprawdę nie może. Stwierdzenie przedchorobowej histe- roidii wcale nie jest koniecznym warunkiem rozpoznania histerii. Silne wstrząsy psychiczne zdolne są wywołać odczyn histeryczny u osobników, którzy przedtem bynajmniej nie zdradzali tego rodzaju cech charakterologicznych. Neumayer i Seemann (1954) przestrzegają przed zbyt pochopnym rozpozna- waniem dużego napadu histerycznego beż wzięcia pod uwagę w różnicowaniu możliwości napadu podkorowego (paroxysmus subcortical.is): Podobieństwo -do histerii bywa tu ogromne: chory tarza się, kręci, wygina, parska, ślini, bije na oślep, wydaje nieartykułowane dźwięki.. wszystko to przebiega wśród przyć- mienia świadomości. Przy powierzchownym oglądzie napad taki może robić wrażenie histerycznego. Za organiczną przyrodą napadu przemawiają nastę- pujące sprawdziany: 1) czynnik reaktywny odgrywa wprawdzie rolę wyzwalającą, lecz powstaje na podłożu zmian uszkadzających okolicę podkorową, co dokładne badania muszą ujawnić; 2) napad przebiega zawsze tak samo, i to z fotograficzną dokładnością po- dobnie jak to bywa przy napadach jacksonowskich; 3) sensorium jest przyćmione w znacznie wyższym stopniu niż w histerii; 4) pojawiają się wyładowania ruchowe, niemal l nigdy nie widywane w hi- :sterii, natomiast często spotykane w sprawach organicznych, np. mlaskanie, cmokanie, tarzanie się i inne hiperkinezy, rzadziej stany hipokinetyczne. [podobne: , gabinet kosmetyczny, rehabilitacja, salon fryzjerski mokotów ]

Trudniejsze jest roznicowanie z zapaleniem

Tuesday, February 20th, 2018

Trudniejsze jest roznicowanie z zapaleniem gruźliczym przy w cięciach międzypłatowych (periscissuritis tub er- culosa), gdy choroba jest jeszcze w okresie początkowym. W obu choro- bach widać przy badaniu radiologicznym cień tuż w okolicy wcięcia międzypłatowego między górnym a środkowym płatem prawego płuca. W pierwotnej płatowej gruźlicy płuc cień ten jednak szybko szerzy się stąd na środkową część górnego płata, już wcześnie powstaje tu jama i sprawa przechodzi na górną część tegoż płata. Nieraz wszakże odróżnić tych spraw nie podobna. Istotnie gruźlicze zapalenie płatowe po pewnym czasie trwania może rozchodzić się częściowo, tak iż szczyt staje się przejrzysty, a: część płata przy wcięciu międzypłatowym pozostaje zacie- niona. Zapalenie gruźlicze płuc przy wcięciach międzypłatowych jest w tych przypadkach wyrazem gruźliczego zapalenia płatowego w okre- sie cofania się. Z drugiej strony takie zapalenie płuc przy wcięciach, szerząc się, może drogą powtarzających się nawałów zająć cały płat górny i dać obraz pierwotnego gruźliczego zapalenia płatowego. Od przewlekłej gruźlicy płuc włóknistej rozlanej różni się przewlekłe płatowe gruźlicze zapalenie płuc tym, że dotyczy całego płata i ostro odgranicza się przy badaniu radiologicznym od środkowego płata. Przewlekłe płatowe zapalenie pierwotne płuc może być mylnie wzięte Zaotorbione zapalenie opłucnej w okolicy szczytu płuca (pleuritis apicalis saccata). W zapaleniu opłucnej szczytowej badanie radiologiczne wykrywa ciemny jednolity cień odpowiednio do położenia szczytu płucnego, nie idący ku dołowi poniżej IV żebra. Cień ten jest ograniczony przyśrodkowo przez śródpiersie, bocznie przez ścia- nę klatki piersiowej, a od dołu przez linię wklęsłą ku górze idącą sko- śnie ku dołowi i na zewnątrz. Przebieg dolnej granicy umożliwia od- różnienie zapalenia płatowego w okresie zapadania się płata oo otor- bionej postaci zapalenia opłucnej szczytowej, w zapaleniu bowiem pła- towym dolna granica przebiega wyraźnie skośnie ku dołowi i ku we- wnątrz. [patrz też: , logopeda warszawa, Stomatolog Kraków, salon fryzjerski mokotów ]