Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

. Poniewaz przyczyny migreny bywaja

Saturday, February 24th, 2018

. Ponieważ przyczyny migreny bywają różnorakie, niełatwo jest w poszczególnym przypadku prowadzić leczenie zapobiegawcze wymierzone celnie w określony czyn- nik etiologiczny. Działanie przetworów sporyszu, siarczanu magnezu, małych dawek histaminy itd. ma punkt zaczepienia w zaburzeniach naczynioruchowych. Odgrani- czenie tych stanów od tzw. cep hale a vasomotoria bywa w praktyce niemożliwe. Roz- poznania tego rodzaju stawiamy zazwyczaj ex juvantibus, po wypróbowaniu rozmai- tych środków. Już od czasów Charcota pewną część przypadków migreny stawia się w związek; z padaczką. Napady migreny bywają czasem zwiastunem napadu pa- daczkowego u epileptyków. Niektórzy autorzy, opierając. się na wynikach badań eeg, mówią np. o dysrhytmic migraine lub hypersynchrone Migriinen. W przypadkach stwierdzonego tła padaczkowego istotnie leki przeciwdrgawkowe oddają nieocenione usługi. Najlepsze wyniki osiąga się kojarząc np. związki hydantoinowe z kofeiną. Wypróbować jednak należy wszelkie możliwości z arsenału leków przeciwpadaczko- wych. Zresztą w praktyce okazuje się, że czasem doskonałe wyniki można osiągnąć za pomocą leków przeciwdrgawkowych w przypadkach, w których brak jest wszel- kich podstaw do podejrzewania padaczki. Mówić w tych przypadkach o epilepsia latens znaczy tyle co zastąpić X przez Y. W piśmiennictwie można znaleźć bez liku rozmaite zalecenia zapobiegawcze. Za- leca się np. zmianę klimatu. W rzeczywistości zmiana klimatu jednym pomaga, dru- gim szkodzi. Przepisy dietetyczne pozbawione są oczywiście podstaw naukowych. Na pewno wiadomo, że migrenicy nie znoszą napojów wyskokowych. Szkodliwe bywa nadmierne jedzenie i picie przed udaniem się na spoczynek nocny. Niektórzy wierzą w skuteczność diety ubogiej w tłuszcze. Jeżeli są podstawy do przypuszczania tła alergicznego, to należy usunąć odpowiednie alergeny, np. czekoladę, pewne gatunki owoców, przetwory mleczne, niektóre leki itd. Możliwość ta może dotyczyć np. nie- których środków przeczyszczających, nadużywanych ustawicznie przy nawykowym zaparciu stolca. Umiarkowane palenie tytoniu nie jest zdaje się szkodliwe. Doniosłą rolę w wielu przypadkach zdaje się odgrywać rytm snu i czuwania. Zauważono np., że czynnikiem wyzwalającym napad migreny może być zbyt późne wstawanie rano lub popołudniowa drzemka. Często skrócenie snu, zalecenie porannej przechadzki, zniesienie drzemki poobiedniej może wywrzeć zbawienny wpływ. Napady migreny w niedziele i dni świąteczne dadzą się często w ten sposób wytłumaczyć, o ile oczy- wiście nie wchodzą w grę czynniki psychogenne. Doniosłym czynnikiem mogą być ortostatyczne zaburzenia krążenia, zwłaszcza u osobników młodocianych. Czasem wystarczy wysłuchanie skarg pacjenta: zawroty głowy po wstaniu z lóżka, po długim pozostawaniu w postawie ciała pionowej itd. Zazwyczaj nawet zbędne jest robienie próby Schellonga, która zresztą czasem może zawieść nawet przy niewątpli- wej hipodynamii. W przypadkach tych wystarczy czasem kilkutygodniowe leczenie dyhydroergotaminą doustnie 3 razy dziennie po 5-20 kropel. U dzieci czasem napady migreny mogą być wywoływane przez robaki jelitowe. Jeżeli u dorosłych migrena stoi w związku z nadciśnieniem tętniczym, lub miażdżycą, to leczenie ma jasno wyt- knięty kierunek. Niektórzy zalecają w tych przypadkach leczenie doustne hyderginą 3 razy dziennie po 20 kropel lub po 2 tabletki podjęzykowe. Szczególnie uporczywe bywają migreny, wiążące się w czasie z miesiączką, zwłaszcza w okresie preklimak- terycznym, Leczenie hormonalne przeważnie tutaj zawodzi. Niektórzy zalecają duże dawki testosteronu, np. 4 razy po 25 mg. Wyższe dawki mogą spowodować wiryli- zację lub wzmożenie podniecenia płciowego. Najlepiej w okresie przedmiesiączko- wym przeprowadzić co miesiąc leczenie zapobiegawcze dyhydroergotaminą, siarcza- nem magnezu, histaminą lub tp. [podobne: , odżywka do włosów, foteliki dla dzieci, Stomatolog Kraków ]

Trudniejsze jest roznicowanie z zapaleniem

Tuesday, February 20th, 2018

Trudniejsze jest roznicowanie z zapaleniem gruźliczym przy w cięciach międzypłatowych (periscissuritis tub er- culosa), gdy choroba jest jeszcze w okresie początkowym. W obu choro- bach widać przy badaniu radiologicznym cień tuż w okolicy wcięcia międzypłatowego między górnym a środkowym płatem prawego płuca. W pierwotnej płatowej gruźlicy płuc cień ten jednak szybko szerzy się stąd na środkową część górnego płata, już wcześnie powstaje tu jama i sprawa przechodzi na górną część tegoż płata. Nieraz wszakże odróżnić tych spraw nie podobna. Istotnie gruźlicze zapalenie płatowe po pewnym czasie trwania może rozchodzić się częściowo, tak iż szczyt staje się przejrzysty, a: część płata przy wcięciu międzypłatowym pozostaje zacie- niona. Zapalenie gruźlicze płuc przy wcięciach międzypłatowych jest w tych przypadkach wyrazem gruźliczego zapalenia płatowego w okre- sie cofania się. Z drugiej strony takie zapalenie płuc przy wcięciach, szerząc się, może drogą powtarzających się nawałów zająć cały płat górny i dać obraz pierwotnego gruźliczego zapalenia płatowego. Od przewlekłej gruźlicy płuc włóknistej rozlanej różni się przewlekłe płatowe gruźlicze zapalenie płuc tym, że dotyczy całego płata i ostro odgranicza się przy badaniu radiologicznym od środkowego płata. Przewlekłe płatowe zapalenie pierwotne płuc może być mylnie wzięte Zaotorbione zapalenie opłucnej w okolicy szczytu płuca (pleuritis apicalis saccata). W zapaleniu opłucnej szczytowej badanie radiologiczne wykrywa ciemny jednolity cień odpowiednio do położenia szczytu płucnego, nie idący ku dołowi poniżej IV żebra. Cień ten jest ograniczony przyśrodkowo przez śródpiersie, bocznie przez ścia- nę klatki piersiowej, a od dołu przez linię wklęsłą ku górze idącą sko- śnie ku dołowi i na zewnątrz. Przebieg dolnej granicy umożliwia od- różnienie zapalenia płatowego w okresie zapadania się płata oo otor- bionej postaci zapalenia opłucnej szczytowej, w zapaleniu bowiem pła- towym dolna granica przebiega wyraźnie skośnie ku dołowi i ku we- wnątrz. [patrz też: , logopeda warszawa, Stomatolog Kraków, salon fryzjerski mokotów ]