Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

Zespoly sytuacyjne sa najczesciej pochodzenia

Tuesday, February 27th, 2018

Zespoły sytuacyjne są najczęściej pochodzenia histerycznego i wow- czas zalicza się je właśnie do zamroczeń. Zespoły, które tutaj były opisywane, nie różnią się od siebie niczym istotnym, co najwyżej tym, że albo jedna, albo druga cecha są przez chorego szczególnie podkreślane. Na przykład o zespole Gansera mówi się, jeżeli chory w odpowiedziach i w działaniu robi wszystko na opak; o zespole błazeńskim – jeżeli odgrywa według popularnych wyobra- żeń wariata; o pseudodemencji – jeżeli daje odpowiedzi takie, jak gdyby nic nie wiedział i wszystko zapomniał; o puerylizmie histerycznym – jeżeli zacho- wuje się jak małe dziecko. W praktyce najczęściej rozciąga się pojęcie zespołu ganserowskiego na wszystkie takie odczyny psychotyczne. Mówi się o nich, że są sytuacyjne, w tym znaczeniu, że pojawiają się jako reakcja na określone zawsze przykre sytuacje życiowe. Niektórzy używają też określenia “psychozy więzienne”, chociaż zacieśnia ono niepotrzebnie pojęcie sytuacji do więzienia. Nie tylko w więzieniu widzi się takie zespoły, ale i w wielu innych sytuacjach bez wyjścia, gdy zagrożonemu karą lub inną katastrofą życiową wydaje się, że nie pozostaje teraz nic jak tylko oszaleć. Chociaż cel i spodziewana korzyść tych zespo- łów sytuacyjnych są jasne, to jednak o tyle. nie osiągają one skutków, że zaburzenia psy- chiczne powstałe po dokonaniu czynu nie znoszą ani nie zmniejszają poczytalności w okresie dokonywania przestępstwa, mogą tylko odwlec wykonanie kary aż do chwili wyzdrowienia. Okoliczność ta wpływa czasem źle na możliwość wyleczenia chorego z psy- chozy zasadniczo uleczalnej. Czasem w histe- rycznych .psychozach sytuacyjnych, które po- . winny nosić znacznie słuszniejszą nazwę psy- choz rzekomych (pseudopsychosis), dochodzi do głosu zjawisko katatymii. Przejawia się ono najbardziej typowo w nienarnieci histe- rycznej (amnesia pithjati-ca), która może cza- sem stanowić niemal jedyny objaw stanu psy- chotycznego. Chory nie pamięta wówczas określonego wycinka czasu, w którym rozegrały się wstrząsające sceny, czy obcią- żające wydarzenia, czy inne fakty stanowiące uraz psychiczny. Niepamięć ta oczywiście ma charakter czynnościowy i względny, np. można ją uchylić za pomocą narkoterapii półśpiączkowej. [przypisy: , stomatolog Warszawa, olejek kokosowy na włosy, uprawnienia sep ]

Spokrewnione z fobiami, gdyz na

Wednesday, February 21st, 2018

Spokrewnione z fobiami, gdyż na dnie ich można przeważnie odszukać lęk, są tzw. nerwice oczekiwania (Erwartungsneurosen). Pojawiają się one po jakimś chorobliwym lub przypadkowym, jednorazowym albo wielo- krotnym nieudaniu się pewnych czynności. U chorego występuje lęk za każ- dym razem, gdy ma tę czynność podjąć, gdy jej oczekuje, stąd nazwa. Na przykład u chorego. który mial chorobę gardła połączoną z bolesnością poły- kania, utrzymuje się długo jeszcze po : wyleczeniu podstawowej choroby lęk przed czynnością połykową. Wspomniana powyżej akinesia algera tutaj także należy. Tutaj zaliczyć też trzeba wiele nerwic przewodu pokarmowego i innych organ oz, przy których chory zauważył pogorszenie po spożyciu pewnych po- karmów. Pokarmy te odtąd ogranicza lub przestaje jeść, albo spożywa je z lękiem, a jeśli już spożyje, to czeka teraz z napięciem na złe skutki błędu dietetycznego. Organozy te niestety, często bywają jatrogenne. Właściwe nerwice oczekiwania powstają jednak w warunkach trudniejszych do zrozumienia. Ktoś przy jakimś publicznym wystąpieniu miał niepowodzenie i odtąd ogarnia go lęk, ile razy musi wystąpić publicznie. Czasem niepotrzebny jest nawet uraz niepowodzenia, wystarczy silnie rozbudzona ambicja przy. przesadnym samokrytycyzmie i lękliwości, aby powtrzymać zdolnych muzy- ków, artystów, mówców i śpiewaków przed publicznymi występami. Pewien młody chirurg cierpiał na lęk w czasie operacji, zwłaszcza gdy miał je wyko:” nywać w obecności starszych lekarzy. Do nerwic oczekiwania zalicza się też jąkanie i zacinanie, przy których: często występuje podobna cecha; mianowicie wada wymowy potęguje się lub w ogóle pojawia się tylko w obecności pewnych osób, z których powagą chory się liczy. Jąkała może w samotności monologować gładko, także w gronie krewnych lub kolegów, może mówić bez zarzutu, tj. wówczas gdy nie ma napięcia lękowego. Jąkanie pogarsza się lub występuj e dopiero wówczas, gdy )TIusi rozmawiać z obcymi, przełożonymi lub w obecności świadków. Oczekiwanie tej sytuacji zwiększa napięcie lękowe do ostateczności. Przychodzi w ciężkich przypadkach do tak silnych skurczów i do takiej niezborności mięśni oddechowych, że mó- wienie staje się ciężkim przejściem moralnym. Każde niepowodzenie pogar- sza stan i wywołuje pełne lękowego napięcia oczekiwanie, które w końcu unie- możliwia choremu przestawanie z ludźmi. W naj cięższych przypadkach zakłó- cenie czynności mowy polega na współruchach mięśni mimicznych twarzy i klonicznym powtarzaniu rozpoczętych zgłosek. [patrz też: , Bielizna nocna damska, stomatolog Warszawa, dieta i odchudzanie ]