Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

Niepodobna tutaj zajac sie blizej

Sunday, February 25th, 2018

Niepodobna tutaj zająć się bliżej opisem poszczególnych obrazów nerwic ria- rządowych. Z rozwiniętymi jednostkami tych cierpień miewają do czynienia przeważnie interniści, nie zawsze w pełni licząc się z udziałem wyzszych czyn- ności herwov.rycl). w ich powstawaniu, Dla przykładu przytoczymy -dychawicę oskrzelową, na której powstanie w dużym stopniu składają się czynniki neuro- psychiczne. Toteż za wzorem medycyny radzieckiej coraz częściej osiąga się dobre wyniki lecznicze przez zastosowanie leczenia snem ochronnym w chorobie wrzodowej, w dychawicy oskrzelowej, w nadciśnieniu i wielu innych cierpie- niach do niedawna uważanych za miejscowe choroby narządów. To sarno można, powiedzieć o tzw. nerwicach naczyniowych i odżywczych (troficznych), jak akroparestezja, choroba Raynauda, obrzęk angioneurotyczny Quinckego, ezyt- romelalgia, sklerodermia. Mimo niejasności etiologii wiadomo, że w powsta- waniu tych cierpień zasadniczą rolę odgrywają zaburzenia mimowolnego układu nerwowego. W niektórych z tych cierpień stosowano z powodzeniem leczenie snem. W Klinikach Dermatologicznej i Psychiatrycznej Akademii :tyle. dycznej w Gdańsku uzyskano w kilku prżypadkach sklerodermii niezwykłą poprawę za pomocą wstrząsów elektrycznych.t Zdaje się to wskazywać na ośrod-, kowy mechanizm działania metod wstrząsowych poprzez wyższe ośrodki rieu- rowegetatywne. Nic też dziwnego, że dla metod używanych do niedawna tylko w leczeniu chorób psychicznych budzi się coraz żywsze zainteresowanie wśród przedstawicieli innych specjalności lekarskich. W praktyce psychiatrycznej spotykamy się najczęściej z przypadkami nerwic narządowych, skierowanymi przez lekarzy innych specjalności z powodu ujem- nych wyników wszelkich badań przedmiotowych. Przypadków ,tych jest: mnóstwo, zwłaszcza w lecznictwie otwartym. Samo wysłuchanie skarg podmio- towych i spostrzeżeń, które chorzy poczynili nad sobą oraz wyników lekarskich i recept, które noszą ze sobą, zabiera tak dużo czasu, że lekarze starają się zbyć. tych chorych byle czym. Chorzy ci wędrują od lekarza do lekarza, uzyskując często sprzeczne rozpoznania i rady. Czasem już od progu podają oni rozpozna- nie w rodzaju “nerwica serca”, “nerwica żołądka”, “nerwica ogólna” itd. Gorzej jest, jeżeli chory przybywa z gotowym rozpoznaniem jakiejś ciężkiej, zwykle nieuleczalnej lub grożącej nieoczekiwanymi powikłaniami choroby. Rozpozna- nie takie i związane z nim przesadne wyobrażenia laika o danej chorobie stają się jatrogennym urazem psychicznym, wciąż na nowo odnawianym i opornym na leczenie. Chorzy ci z zasady powołują się na powagi lekarskie, których fa- talne nieraz orzeczenia trudno jest potem obalić. Do naj cięższych takich jatro- gennych urazów należy rozpoznanie nadciśnienia i wpojenie choremu prze- świadczenia, że grozi mu udar mózgu lub zawal mięśnia sercowego. Nawet wybitni skądinąd lekarze często nie zastanawiają się nad ogromem krzywdy i cierpienia, jakie zawarte są w groźnie dla -laika brzmiących wyrokach rozpoz- nawczych w rodzaju “niedotle:-nienia mięśnia sercowego”, “stan przedzawałowy”,. “zwyrodnienia mięśnia sercowego I stopnia” itd. Po wysłuchaniu takiego wy- roku, życie chorego wypełnione jest już tylko wyobrażeniami hipochondrycz- nymi i leczeniem. Życie chorego traci odtąd wszelki urok. W przypadkach tych badanie przedmiotowe może nie wykryć w ogóle cech histeroidii lub histerii. [hasła pokrewne: , surówki bawełniane, infekcje intymne, krem neutrogena ]

Duze uslugi moze oddac elektronistamografia

Thursday, February 22nd, 2018

Duże usługi może oddać elektronistamografia w ustaleniu orga- nicznego podłoża skarg podmiotowych, wypowiadanych w wiele lat po dozna- nym urazie czaszki. Stan neurologiczny bywa w tych przypadkach prawidłowy, chociaż mogło dojść do trwałego uszkodzenia w obrębie pnia mózgowego (Mifka i Scherzer 1964). Minimalne te uszkodzenia w chwili urazu uważa się za od- powiedzialne za zaburzenia świadomości, a w późnym stadium za zaburzenia ze strony unerwienia gałek ocznych. Odpowiednikiem podmiotowym oczopląsu bywają zawroty głowy jako wyraz zaburzenia funkcji układu wzrokowo-przed- sionkowego (systema optico-vestibulare). Zasada eng zrozumiała jest, jeśli uzna się rogówkę za nośnik potencjału dodatniego, a siatkówkę za nośnik potencjału ujemnego. Każdy obrót tego dwu bieguna prowadzi do zmian pola elektrycz- nego, które można rejestrować nawet przy zamkniętych oczach, co stanowi niewątpliwą wyższość nad kliniczną obserwacją oczopląsu. Szczegóły techniczne omówimy w rodziale o eeg. Z doświadczeń klinicznych wiemy, że eng po wstrzą- sie mózgu ulega normalizacji w przeciągu pół, a najwyżej jednego roku, pod- czas gdy po zranieniu mózgu zmiany eng utrzymują się latami. Odsetek trwa- łych zmian eng, świadczących o przebytym zranieniu w obrębie pnia mózgu, waha się u różnych autorów w granicach 35-55%. Rzecz prosta, w orzecznict- wie nie powinmsmy się opierać tylko na wyniku eng ; wynik ten należy włą- czyć w całokształt obrazu klinicznego. W każdym przypadku pourazowych póź- nych skarg na zawroty głowy, nawet jeśli oczopląsu nie da się dostrzec, po- winno się wykonać badanie eng celem uprzedmiotowienia roszczeń poszkodo- wanego. [patrz też: , sklep kolagen, surówki bawełniane, psycholog Kraków ]