Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

Obraz rentgenowski, rozstrzygajacy w rozpoznaniu

Tuesday, July 12th, 2016

Obraz rentgenowski, rozstrzygający w rozpoznaniu przewlekłego gru- źliczego zapalenia górnego płata prawego płlca, spostrzega się także w przypadkach pierwotnego raka górnego płata prawego płuca. Uważne badanie pozwala odróżnić te sprawy. Mianowicie w przypadkach raka górne części oraz górno-przyśrodkowa część górnego płata prawego płuca pozostają prawie zawsze jasne, jeżeli zaś cały płat górny jest zacieniony, to dolna granica jest guzowata, czę- sto zaokrąglona i wklęsła ku dołowi. Zdarzają się jednak pierwotne raki górnego płata prawego płuca o obrazie rentgenowskim zupełnie takim samym, jaki cechuje pierwotne gruźlicze zapalenie tego płata. Rozpo- znanie różnicowe w tych przypadkach opiera się na wykryciu w plwo- cinie prątków gruźlicy. Inne objawy kliniczne (brak łaknienia, chudnie- nie, stany podgorączkowe, domieszka krwi w plwocinie) zdarzają się w obu sprawach. Młody wiek przemawia raczej za gruźlicą, nie wyklu- Gza jednak raka; podeszły – za rakiem nie wykluczając gruźlicy. Rokowanie co do długości życia w przewlekłym pierwotnym za- paleniu płatowym gruźliczym jest tym lepsze, im wcześniej chorobę rozpoznano i wcześniej rozpoczęto leczenie i im bardziej sprawa włók- nista góruje nad serowaceniem Po pierwszym okresie szybkiego roz- woju sprawa zazwyczaj przechodzi w przewlekłą, mało wpływając przez długi czas na ogólny stan chorego. Wyleczenie wymaga jednak bardzo długiego czasu. Jama utrzymuje się nieraz latami. Aż do jej wygojenia nie można nigdy ręczyć stanowczo za dalszy pomyślny los chorego, po- nieważ sprawa może zaostrzać się i być przyczyną rozsiania gruźlicy. Na dalszą metę rokowanie jest zatem raczej niepomyślne. W statystyce Denecheau na 38 przypadków pierwotnej przewlekłej gruźlicy pła- towej płuc stwierdzono po przeszło 4 latach poprawę lub wyzdrowienie w 23,7% (w 9 przypadkach), zejście śmiertelne w 44,7% (w 17 przypadkach). Los pozostałych 31,5% (12 przypadków) chorych był nieznany. Leczenie. Najlepsze wyniki lecznicze uzyskuje się po leczeniu wypoczynkowym, zwłaszcza połączonym z leczeniem odmą opłucną. W przypadkach o ostrym przebiegu a także w razie skłonności szerze- nia się sprawy poza wcięcie międzypłatowe należy zastosować odmę natychmiast. W późniejszych okresach choroby nieraz nie można wy- tworzyć odmy wskutek dużych zrostów albo znacznego podciągnięcia górne o płata płucnego ku górze i do śródpiersia. W tych przypadkach stosuje się torakoplastykę lub plombę jamy. [więcej w: , surówki bawełniane, Karmy dla psów, odwrócona osmoza ]

Niepodobna tutaj zajac sie blizej

Tuesday, July 12th, 2016

Niepodobna tutaj zająć się bliżej opisem poszczególnych obrazów nerwic ria- rządowych. Z rozwiniętymi jednostkami tych cierpień miewają do czynienia przeważnie interniści, nie zawsze w pełni licząc się z udziałem wyzszych czyn- ności herwov.rycl). w ich powstawaniu, Dla przykładu przytoczymy -dychawicę oskrzelową, na której powstanie w dużym stopniu składają się czynniki neuro- psychiczne. Toteż za wzorem medycyny radzieckiej coraz częściej osiąga się dobre wyniki lecznicze przez zastosowanie leczenia snem ochronnym w chorobie wrzodowej, w dychawicy oskrzelowej, w nadciśnieniu i wielu innych cierpie- niach do niedawna uważanych za miejscowe choroby narządów. To sarno można, powiedzieć o tzw. nerwicach naczyniowych i odżywczych (troficznych), jak akroparestezja, choroba Raynauda, obrzęk angioneurotyczny Quinckego, ezyt- romelalgia, sklerodermia. Mimo niejasności etiologii wiadomo, że w powsta- waniu tych cierpień zasadniczą rolę odgrywają zaburzenia mimowolnego układu nerwowego. W niektórych z tych cierpień stosowano z powodzeniem leczenie snem. W Klinikach Dermatologicznej i Psychiatrycznej Akademii :tyle. dycznej w Gdańsku uzyskano w kilku prżypadkach sklerodermii niezwykłą poprawę za pomocą wstrząsów elektrycznych.t Zdaje się to wskazywać na ośrod-, kowy mechanizm działania metod wstrząsowych poprzez wyższe ośrodki rieu- rowegetatywne. Nic też dziwnego, że dla metod używanych do niedawna tylko w leczeniu chorób psychicznych budzi się coraz żywsze zainteresowanie wśród przedstawicieli innych specjalności lekarskich. W praktyce psychiatrycznej spotykamy się najczęściej z przypadkami nerwic narządowych, skierowanymi przez lekarzy innych specjalności z powodu ujem- nych wyników wszelkich badań przedmiotowych. Przypadków ,tych jest: mnóstwo, zwłaszcza w lecznictwie otwartym. Samo wysłuchanie skarg podmio- towych i spostrzeżeń, które chorzy poczynili nad sobą oraz wyników lekarskich i recept, które noszą ze sobą, zabiera tak dużo czasu, że lekarze starają się zbyć. tych chorych byle czym. Chorzy ci wędrują od lekarza do lekarza, uzyskując często sprzeczne rozpoznania i rady. Czasem już od progu podają oni rozpozna- nie w rodzaju “nerwica serca”, “nerwica żołądka”, “nerwica ogólna” itd. Gorzej jest, jeżeli chory przybywa z gotowym rozpoznaniem jakiejś ciężkiej, zwykle nieuleczalnej lub grożącej nieoczekiwanymi powikłaniami choroby. Rozpozna- nie takie i związane z nim przesadne wyobrażenia laika o danej chorobie stają się jatrogennym urazem psychicznym, wciąż na nowo odnawianym i opornym na leczenie. Chorzy ci z zasady powołują się na powagi lekarskie, których fa- talne nieraz orzeczenia trudno jest potem obalić. Do naj cięższych takich jatro- gennych urazów należy rozpoznanie nadciśnienia i wpojenie choremu prze- świadczenia, że grozi mu udar mózgu lub zawal mięśnia sercowego. Nawet wybitni skądinąd lekarze często nie zastanawiają się nad ogromem krzywdy i cierpienia, jakie zawarte są w groźnie dla -laika brzmiących wyrokach rozpoz- nawczych w rodzaju “niedotle:-nienia mięśnia sercowego”, “stan przedzawałowy”,. “zwyrodnienia mięśnia sercowego I stopnia” itd. Po wysłuchaniu takiego wy- roku, życie chorego wypełnione jest już tylko wyobrażeniami hipochondrycz- nymi i leczeniem. Życie chorego traci odtąd wszelki urok. W przypadkach tych badanie przedmiotowe może nie wykryć w ogóle cech histeroidii lub histerii. [hasła pokrewne: , surówki bawełniane, infekcje intymne, krem neutrogena ]