Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Zauwazono rodzinne Wystepowanie tego pod

Sunday, February 25th, 2018

Zauważono rodzinne Występowanie tego pod względem etiopatogenezy niewyjaśnionego cierpienia. W rzadkich przypadkach stwierdzano niedobór żelaza. Niedokrwis- tość pogarsza sprawę, gorączka łagodzi, U trzech chorych zespół ten był zwia- stunem raka przebiegającego z syderopenią. Dość często widywano go w póź- nych okresach ciąży. W przypadkach z dowiedzionym niedoborem żelaza wstrzykiwania przetworów żelazowych dawały poprawę. Dobre wyniki osią- gano za pomocą leków rozszerzających naczynia. Zespół Ekboma nie jest cier- pieniem psychogennym, chociaż w piśmiennictwie nie brak było prób zalicze- nia tych przypadków do histerii. Lekarze nie znający tej jednostki lub bada- jący chorych szablonowo lekceważą tych chorych, tak jak gdyby chodziło .”tyJ..łco” o histerię. Sprawy nie trzeba mieszać z jednostkami takimi jak acro- .paraethesia, meralgia paraesthetica, paranoia parasitaria itd. W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku uzyskaliśmy w dwóch przypadkach żespólu Ekboma natychmiastowe ustąpienie objawów po dużych dawkach chloropro- mazyny. Po przerwaniu dawek podtrzymujących w jednym z tych przypadków na- stąpił nawrót, który natychmiast ustąpił, gdy chory zaczął znowu zażywać dawki podtrzymujące.
MIGRENA Migrenę opisał po raz pierwszy Aretajos. Jest to cierpienie napadowe, częstsze li kobiet niż-u mężczyzn, dość rozpowszechnione. Przeważnie jednostką .zą zaj- mują się neurolodzy. W wielu poważnych podręcznikach psychiatrii brak na- wet wzmianki o niej. Napady trwają po kilka godzin, rzadko. krócej, czasem jednak utrzymują się nawet kilka dni. Niekiedy już w latach dziecięcych po- jawiają- się pierwsze napady, najczęściej jednak po okresie pokwitania. Przerwy między napadami trwać mogą różnie długo. W .warunkach spokoju w ciągu wielu lat może nie być napadów. Wystąpienie napadu zależy niewątpliwie od czynników reaktywnych. [więcej w: , Szkoła tańca Poznań, deratyzacja warszawa, odzież dla dzieci ]

Zaczawszy sie w szczytach su-

Thursday, February 15th, 2018

Zacząwszy się w szczytach su- choty szerzą się ku dołowi (directio craniocaudalis) przeważnie powoli albo nawałami powstającymi w różnych odstępach czasu w postaci przerzutów do innych części płuc drogą oskrzeli, po części także drogą krwi. Słuszność teorii odszczytowego powstawania pospolitych suchot płuc uzasadniano wynikami badania zwłok ludzi zmarłych na gruźlicę płuc, w których naj rozleglejsze zmiany stwierdza się w szczy- tach płuc, a naj świeższe, najmniej posunięte i mniej liczne w dolnych płatach. Na dowód odszczytowego rozwoju suchot płuc przytaczano także częstość odosobnionych szczytowych ognisk gruźliczych i nieraz już stwar- dniałych, zabliźnionych, szczytowych zrostów opłucnych i innych zmian. Teoria odszczytowego rozwoju suchot płuc została -poważnie zachwiana przez badania przede wszystkim Assmanna (1922 r.) oraz Redekera, którzy opierają się na badaniach radiologicznych. Według nich, początkiem suchot płuc u dorosłych nie są wcale ogniska szczytowe będące pozostałością wysiewów krwiopochodnych wczesnego dzieciństwa. Natomiast naj wcześniejszą zmianą suchotniczą jest “naciek wczesny” (infiltratio praecox). Naciek ten powstaje u osób, które przebyły zakażenie gruźlicze, gdy nastąpi zakażenie dodatkowe, najczęściej przy długotrwałym stykaniu się z chorym na gruźlicę, albo gdy nastąpi samo- zakażenie z rozbudzonych ognisk zespołu pierwotnego lub z ognisk prze- rzutowych, które wytworzyły się w drugorzędnym okresie gruźlicy. Rozbudzeniu ognisk gruźliczych sprzyjają fizjologiczne przełomy, zwłasz- cza u kobiet (pokwitanie, ciąża itd.), nadmierne wysiłki fizyczne (nad- mierna praca, sporty) i umysłowe (okresy egzaminacyjne u uczących się itp.), choroby wyniszczające, czynniki wyczerpujące ustrój (wstrząsy nerwowe, niedostateczne odżywianie itd.), bodźce drażniące (duże nasło- necznianie itp.). [podobne: , Karmy dla psów, Szkoła tańca Poznań, olejek arganowy ]