Posts Tagged ‘ubranka dla niemowląt’

Z tematyka smierci wiaze sie

Thursday, February 22nd, 2018

Z tematyką śmierci wiąże się chorobliwy lęk przed porodem (tocophobia); natomiast tzw. jadłowstręt, jeżeli nie jest wynikiem braku łaknienia, bywa najczęściej wyrazem lęku zaszczepionego atrogennie; chory boi się wówczas spożywania różnycli potraw rzekomo szkodliwych (tresophobia). Przesądy die- tetyczne spokrewnione są w ogóle z myśleniem magicznym; należy •tu prze- sądna wiara w dni .feralne lub liczby przynoszące nieszczęście, np. 13 (triskai- dekaphobia). Zdarzający się najczęściej w przebiegu depresji. endogennej, rza- dziej jako samodzielna nerwica lękowa, lęk na widok ostrych przedmiotów (aichmophobia) może się wiązać z obawą skaleczenia samego siebie albo ska- leczenia lub zabicia kogoś drugiego. Lęk ten graniczy więc z natręctwami myś- lowymi. Podobnie też objawem anankastycznym bywa lęk przed powalaniem się brudem (mysophobia), kurzem lub kałem (rupophobia), drobnoustrojami (bacteriophobia) albo w ogóle przed zarażeniem się gruźlicą (phthiseophobia), kiłą (syphilidbphobia) lub w ogóle przed zachorowaniem (nosophobia). Raczej tylko towarzyskie znaczenie ma lęk przed zarumienieniem się (ereuthophobia czyli erythrophobia). Na tych fobiach można dobrze obserwować wpływ lęku na układ mimowolny, gdyż następstwem jego jest z reguły silny rumieniec. To samo zjawisko można spostrzegać u ludzi, którzy boją się spocenia rąk; w ślad za którym to lękiem ręce istotnie stają się wilgotne i zimne. Podobnym lękiem jest obawa mimowolnej flatulencji w towarzystwie, w której towa- rzyszy istotnie napór wiatrów. Podobnej treści jest lęk zmoczenia się w to- warzystwie (enuresiphobla), któremu towarzyszy też parcie na mocz nawet przy wypróżnionym pęcherzu. Lęki te u niektórych ludzi doprowadzają do takich powikłań życiowych; że wreszcie występuje u nich lęk przed wystą- pieniem lęku(phobophobia). Wykaz fobii można by w ten sposób jeszcze długo ciągnąć. [hasła pokrewne: , olejki do włosów, ubranka dla niemowląt, olejek do włosów ]

Gruzlica prosówkowa ogniskowa (Tuberculosis pulmo71um miliaris

Monday, February 19th, 2018

Gruźlica prosówkowa ogniskowa (Tuberculosis pulmo71um miliaris discreta) Gruźlica płuc poronna Barda (Tuoercuiosie pulmonum abortiva Bardi) Określenie i wywód chorobowy. Przez gruźlicę płuc prosówkową ogniskową rozumie się postać gruźlicy polegającą na bar- dzo nielicznych drobniutkich wysiewach w płucach za pośrednictwem krwi w drugorzędnym (według terminologii Rankego) okresie gruźlicy. Wysiewy sadowią się prawie wyłącznie w szczytach płuc i w okolicy podszczytowej, niekiedy w brzeżnych częściach płatów płucnych, naj- częściej po jednej stronie i mają wyraźną skłonność do bliznowacenia. Źródłem, z którego prątki dostają się do krwi, jest istniejące w ustroju ognisko gruźlicze. W większości przypadków jest to niewygojony do- szczętnie zespół pierwotny – najczęściej jego ogniwo węzłowe – ule- gający zaostrzeniu i serowaceniu, gdy odporność ustroju zmniejszy się pod działaniem czynników zewnętrznych lub wewnętrznych, osłabiają- cych ustrój. Zdaniem Neumanna, obraz kliniczny ogniskowej prosów- kowej gruźlicy płuc może wywołać sam gruźliczy zespół pierwotny, jeżeli pierwotne ognisko usadowi się w szczycie płucnym tuż pod opłucną. Takie ognisko wywołuje miejscowe zapalenie opłucnej z następowym jej zgrubieniem. Gruźlicę płuc prosów kową ogniskową spostrzega się dość często w wieku młodzieńczym i u dorosłych jako początkowy okres przewlekłej gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej. Anatomia patologiczna. Gołym okiem stwierdza się w gru- źlicy płuc prosówkowej ogniskowej w okolicy szczytów płucnych i w okolicy podszczytowej, najczęściej w jednym tylko płucu, świeże szare guzki, wielkości prosa i nieco większe obok małych blizn po guz- kaoh już zwłókniałych. Blizny szare i czarniawe (od węgla) są rozrzucone w głębi płuca lub pod opłucną, uległą często zgrubieniu i zrostom. W póź- niejszych okresach blizny mogą zaciągać mniej więcej głęboko szczyt płuca. W otaczającej tkance płucnej stwierdza się wtedy rozedmę a nie- kiedy także rozszerzenia oskrzeli. Czasami ogniska bliznowate bywają zwapniałe. Okres ten odpowiada tej postaci gruźlicy, którą Bard opisał jako gruźlicę płuc poronną. [patrz też: , dentysta Kraków, ubranka dla niemowląt, wózki dziecięce ]