Posts Tagged ‘witamina b6’

Niektórzy lekarze sadza czasem, ze

Saturday, February 24th, 2018

Niektórzy lekarze sądzą czasem, że rozpoznanie to jest równoznaczne ze stwierdzeniem histerii, a nawet symulacji. Zapomina się cza- sem, że pojęcie “złudzenia bólu” jest absurdem. Czynnościowy ból głowy spra- wia choremu prawdziwy ból. Patogenezę tego bólu można wytłumaczyć pew- nymi zjawiskami somatycznymi, np. zmianami w ukrwieniu opon mózgowych lub przewlekle przebiegającym zespołem samoistnego podciśnienia śródczasz- kowego, które nie musi osiągać zaraz rozmiarów znanej neurologom jednostki tzw. aliquorrhoe spontanea (Zwoździak i Dowżenko 1954), gdzie ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego spada z niewyjaśnionych przyczyn do zera, a nawet do wartości ujemnych. Przy uporczywych nerwicowych bólach głowy niedobór płynu mózgowo-rdzeniowego może nie być tak znaczny, mimo to jednak może doprowadzić do utrzymywania się ciśnienia na poziomie zbyt niskim, co musi sprawiać choremu podmiotowe dolegliwości. Jak na tym przykładzie widać, przyczyny podmiotowych dolegliwości mogą być natury neuro- lub psycho- gennej, podczas gdy skutki stają się somatycznie uchwytne. I w tym leży ta- jemnica tzw. nerwic narządowych. Jak łatwo o krzywdę chorego, niech o tym świadczy przykład bynajmniej nie tak rzadkiego zespołu Ekboma, opisanego po raz pierwszy przez Willisa w r. 1685. Zespół ten znany jest pod różnymi nazwami: restless legs syndrome, anxietas tibiarum, tachyathetosis, leg. jitters. Głównym .objawem jest nadzwy- czaj przykre uczucie w kościach czy mięśniach kończyn dolnych, rzadko w ra- mionach, jakby mrowienia lub łażenia robaków. Parestezje te nie dotyczą skóry, lecz głębi kończyn. Pojawiają się one tylko w spoczynku i zmuszają chorego do ruchu. Nie jest to ból, lecz przykre uczucie dręczące chorych z wie- czora, gdy ułożą się do spoczynku. Prowadzi ono przeważnie do ciężkiej bez- senności. Cierpienie trwa latami, czasem doznaje samorzutnej remisji. Nasile- nie jego może być różne, od poronnego przebiegu aż do niemal zupełnej bez- senności. Ostatni opis Ekboma (1960) oparty jest na 175 przypadkach osobiście spostrzeganych, 72 mężczyzn i 103 kobiet. Prawie wszyscy chorzy szukają po- rady lekarskiej wyłącznie z powodu owych sensacji w nogach. [patrz też: , Studnie głębinowe, witamina b6, catering dietetyczny ]

Od suchego rozszerzenie oskrzeli przebiegajacego

Friday, February 16th, 2018

Od suchego rozszerzenie oskrzeli przebiegającego z krwiopluciem lub krwotokami płucnymi gruźlicę płuc włóknistą rozla- ną można odróżnić przeważnie tylko badaniem bronchograficznym. Od marskości płuc, która przebiega z objawami zagęszczenia tkanki płucnej i może wieść również do rozszerzenia oskrzeli wikłającego się często ich nieżytem oraz do krwioplucia, można przewlekłą gruźlicę włóknistą rozlaną odróżnić na tej podstawie, że: 1. w gruźlicy płuc włóknistej rozlanej zapadnięcie klatki piersiowej bywa stosunkowo nieznaczne; 2. gruźlica toczy się zwykle w obu płucach a marskość płuc – w jed- nym; 3. plwocina w gruźlicy płuc zawiera, chociaż niestale i nieobficie, prątki gruźlicy, których nie ma w plwocinie w marskości płuc; 4. w wywiadach w gruźlicy płuc są często wskazówki na przebyty “katar” szczytów płucnych, zapalenie opłucnej, krwioplucie itd. Różnicowanie z kił ą P ł u c przebiegającą w postaci marskości płuc 7. rozszerzeniami oskrzeli lub bez nich; Od gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej odróżnia się włóknistą rozlaną gruźlicę płuc na tej pod- stawie, że gruźlica włóknista rozlana: 1. zajmuje znaczniejsze przestrzenie w płucach; 2. dotyczy przeważnie osób w wieku 40-60 lat, bardzo często do- tkniętych skazą dnawą; 3. przebiega w późniejszych okresach z coraz wzrastającą wybitną dusznością i częstymi krwotokami płucnymi; 4. wiedzie nieraz do zapadania się górnych części klatki piersiowej przy rozszerzeniu dolnych części, zależnym od rozedmy płuc; 5. w końcowym okresie objawia się w postaci niewydolności krążenia górującej nad całym obrazem klinicznym. W doróżnieniu od pospolitych suchot płuc nie ma w koń- cowym okresie włóknistej rozlanej gruźlicy płuc gorączki albo. wzniesie- nia gorączkowe bywają nieznaczne, natomiast uderza bardzo wybitna duszność i objawy niewydolności krążenia; prątki gruźlicy w plwocinie są nieliczne i niestałe. [hasła pokrewne: , bielizna nocna, witamina b6, zagęszczanie rzęs ]