Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

Niekiedy napad konczy sie obfitym

Saturday, February 24th, 2018

Niekiedy napad kończy się obfitym wielomoczem i chory powraca do zdrowia. U wielu cho- rych pojawiają się napady poronne. Ból głowy wówczas jest lekki, zamiast nudności może wystąpić tylko złe samopoczucie, może pojawić się tylko nie- znaczny, szybko przemijający mroczek. Przedmiotowo niewiele się stwierdza. Czasem widać zaczerwienienie twarzy po stronie chorej, w rzadkich przypadkach można zauważyć rozszerzenie źrenicy po tejże stronie. Niektórzy chorzy są w czasie napadu bladzi, mają wygląd cierpiący, Ich oczy są podkrążone. Nie- kiedy widać lekkie obrzmienie chorej połowy twarzy o typie obrzęku Quinc- kego. Ból głowy wzmaga się po wstrzyknięciu histaminy, a słabnie, gdy uciś- niemy tętnicę szyjną. Stwierdzano też eozynofilię w czasie napadu. Ostatnio zjawiska migrenowe przypisuje się raczej rozszerzeniu naczyń krwionośnych, szczególnie tętnicy skroniowej. W różnicowaniu wyłączyć trzeba rwę nerwu trójdzielnego, przy której bóle mają charakter szarpiący i umiejscowione są w twarzy, często ograniczone są ponadto do jednej gałązki, podczas gdy bóle migrenowe odczuwane są jako głuchy ucisk, niekiedy o charakterze bólu tętnią- cego, Podobnie mogą wyglądać dolegliwości chorego przy aliquorrhoe. Przy podejrzeniu w tym kierunku należy dokładnie rozważyć dane wywiadu, i zba- dać płyn mózgowo-rdzeniowy. Opisywano napady migreny połączone z poło- wiczymi parestezjami i porażeniami mięśni ocznych (migraine ophtalmoplegi- que). Na pewno nie chodzi tu wówczas o sprawę czynnościową w sensie czystej nerwicy, lecz o powikłanie poważniejszej sprawy organicznej, np. arterioscle- rosis cerebri, tumor, lues itd. Przy miażdżycy mózgu napady migreny mogą zapowiadać udar, a po udarze zwykle ustępują. Także pourazowe bóle głowy mogą być podobne do migrenowych. Myśleć też należy o możliwości tężyczki, przy której bóle głowy mogą przypominać migrenowe. Migrena u dzieci może występować nawet w pierwszych latach życia, a w wieku szkolnym wcale nie należy do rzadkości. Napady migreny u dzieci i u młodocianych trwają przeciętnie krócej i przebiegają lżej jak u dorosłych. TYlko część tych dzieci styka się z lekarzem, Rozpoznanie jest jasne, o ile le- karz myśli w ogóle o możliwości migreny u dziecka (Vahlquist, 1961). Trud- ności nastręczają przypadki wczesno dziecięce lub z napadami nietypowymi. Zwraca się uwagę na stress jako czynnik wyzwalający; ma to znaczenie dIli psychoprofilaktyki. Leczenie migreny dziecięcej nie różni się od leczenia do- rosłych. [przypisy: , wózki dziecięce, klimatyzacja precyzyjna, bielizna damska sklep internetowy ]

Gruzlica prosówkowa ogniskowa (Tuberculosis pulmo71um miliaris

Monday, February 19th, 2018

Gruźlica prosówkowa ogniskowa (Tuberculosis pulmo71um miliaris discreta) Gruźlica płuc poronna Barda (Tuoercuiosie pulmonum abortiva Bardi) Określenie i wywód chorobowy. Przez gruźlicę płuc prosówkową ogniskową rozumie się postać gruźlicy polegającą na bar- dzo nielicznych drobniutkich wysiewach w płucach za pośrednictwem krwi w drugorzędnym (według terminologii Rankego) okresie gruźlicy. Wysiewy sadowią się prawie wyłącznie w szczytach płuc i w okolicy podszczytowej, niekiedy w brzeżnych częściach płatów płucnych, naj- częściej po jednej stronie i mają wyraźną skłonność do bliznowacenia. Źródłem, z którego prątki dostają się do krwi, jest istniejące w ustroju ognisko gruźlicze. W większości przypadków jest to niewygojony do- szczętnie zespół pierwotny – najczęściej jego ogniwo węzłowe – ule- gający zaostrzeniu i serowaceniu, gdy odporność ustroju zmniejszy się pod działaniem czynników zewnętrznych lub wewnętrznych, osłabiają- cych ustrój. Zdaniem Neumanna, obraz kliniczny ogniskowej prosów- kowej gruźlicy płuc może wywołać sam gruźliczy zespół pierwotny, jeżeli pierwotne ognisko usadowi się w szczycie płucnym tuż pod opłucną. Takie ognisko wywołuje miejscowe zapalenie opłucnej z następowym jej zgrubieniem. Gruźlicę płuc prosów kową ogniskową spostrzega się dość często w wieku młodzieńczym i u dorosłych jako początkowy okres przewlekłej gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej. Anatomia patologiczna. Gołym okiem stwierdza się w gru- źlicy płuc prosówkowej ogniskowej w okolicy szczytów płucnych i w okolicy podszczytowej, najczęściej w jednym tylko płucu, świeże szare guzki, wielkości prosa i nieco większe obok małych blizn po guz- kaoh już zwłókniałych. Blizny szare i czarniawe (od węgla) są rozrzucone w głębi płuca lub pod opłucną, uległą często zgrubieniu i zrostom. W póź- niejszych okresach blizny mogą zaciągać mniej więcej głęboko szczyt płuca. W otaczającej tkance płucnej stwierdza się wtedy rozedmę a nie- kiedy także rozszerzenia oskrzeli. Czasami ogniska bliznowate bywają zwapniałe. Okres ten odpowiada tej postaci gruźlicy, którą Bard opisał jako gruźlicę płuc poronną. [patrz też: , dentysta Kraków, ubranka dla niemowląt, wózki dziecięce ]