Posts Tagged ‘zagęszczanie rzęs’

Kazdy praktyk wie jednak dobrze,

Saturday, February 24th, 2018

Każdy praktyk wie jednak dobrze, że ponad wszystkie te sposoby postawić trzeba psychoterapię. Ona bowiem rozstrzyga w przeważającej mierze l) powodzeniu lub mepowodzeniu zastosowanego leczenia. ZESPOŁY POWYPADKOWE, POURAZOWE I ROSZCZENIOWE (NEUROSES SIVE ENCEPHALOSES POSTTRAUMATICAE, MET ATRAUMATICAE ET RECOMPENSATORIAE) Mamy tutaj na myśli nie trwałe zmiany organiczne tkanki mózgowej, okreś- lone nazwami .takimi, jak encefalopatia, charakteropatia itd., wywołane na- stępstwami doznanego urazu czaszki, lecz stany reaktywne powstające po wy- padkach i urazach niekoniecznie czaszkowych. Nie znaczy to, aby należało rozpoznawać psychonerwice tego typu w tych przypadkach, gdzie na pewno nie ma organicznych zmian w mózgu. Sprawy te mogą się bowiem wikłać i na- warstwiać. Wielkie katastrofy, np. kolejowe, kopalniane, morskie, trzęsienia ziemi (ciekawa rzecz, że naj rzadziej katastrofy wojenne) ale także i osobnicze wypadki mogą spowodować powstanie zespołów reaktywnych. Powstają one albo w bezpośrednim następstwie wypadku lub urazu, albo też jako późniejszy odczyn na doznany uraz psychiczny lub cielesny. Odczyny bezpośrednie występują bez względu na usposobienie naj- częściej pod postacią histerii, chociaż niektórzy stany te starają się wyłączyć z kręgu histerycznego, wskazując na to, że brak tu jest celowości i innych cech. Odczyn ten wyraża się podnieceniem psychoruchowym, wyraźnym zwężeniem pola świadomości, bezcelową ucieczką przed siebie, niedorzecznym krzykiem i bezładnym działaniem, grubofalistym drżeniem kończyn, głowy lub całego ciała, silnym lękiem z przyspieszeniem tętna i innymi objawami chwiejności naczynioruchowej. Niekiedy przeciwnie, widuje się stany osłupienia depresyj- nego lub nawet kataleptycznego. Opisywano też stany zamroczeniowe lub na- wet zamroczeniowo-majaczeniowe z omamami wzrokowymi. Stany takie trwać mogą od kilku godzin do kilku tygodni. Niektórzy wskazują na podobieństwo tych odczynów psychoruchowych hiperkinetycznych lub akinetycznych do pry- mitywnych odruchów zwierząt. Odruchy te zdają się być wyrazem przystoso- wywania się na drodze instynktu do niebezpiecznej sytuacji. Na przykład nagłe zamknięcie ptaka powoduje gwałtowne i chaotyczne wyładowanie ruchowe w postaci miotania się we wszystkich kierunkach. Wśród tych bezładnych ru- chów przypadkiem dochodzi do odnalezienia wyjścia. Nagłe, wstrząsające urazy psychiczne mogą wyzwolić u człowieka atawistyczny instynkt. [podobne: , Prywatne przedszkole Kraków, zagęszczanie rzęs, rwa kulszowa ]

W pózniejszym okresie, gdy liczniejsze

Monday, February 19th, 2018

W późniejszym okresie, gdy liczniejsze gruzełki ulegną zbliznowace- niu, stwierdza się zmniejszenie odpowiedniego pola szczytowego płuc- nego, tudzież wzmożenie drżenia piersiowego oraz szeptu, przytłumie- nie odgłosu opukowego i szmer pęcherzykowy z wydłużonym wydechem, zwykle bez rzężeń. Czasami słychać trzeszczenia, zależne od niedodmy szczytu, w innych przypadkach – rzężenia drobnobańkowe powstające w rozszerzonych oskrzelach szczytu. J eźeli sprawie towarzyszą zrosty opłucne, to drżenie piersiowe jest osłabione. W tych przypadkach, w których obraz chorobowy zależy od pierwotnego ogniska gruźliczego, usadowionego w szczycie płucnym, odczyn tuberkulinowy Pirqueta jest wybitnie dodatni. Badanie radiologiczne we wczesnym okresie gruźlicy płuc pro- sówkowej ogniskowej nie wykrywa zmian. W późniejszym .okresie (tabl. VIa) stwierdza się jednostajne zamglenie jednego ze szczytów płuc- nych, które mało wyjaśnia się podczas kaszlu, a niekiedy prócz tego jedną lub kilka plamek. W przypadkach pierwotnego ogniska w szczy- cie płucnym stwierdza się nadto ciemne okrągłe ognisko we wnęce, za- leżne od powiększenia węzłów chłonnych. Przy wysiewaniu prątki gruźlicy dostają się niekiedy także do du- żego krążenia. Wtenczas powstają przerzuty, najczęściej do błon surowiczych, wywołując zapalenie opłucnej, nieraz w postaci nawraca- jącej, osierdzia, lub, co bywa częściej, kilku błon surowiczych na raz. Przerzuty za pośrednictwem krwi mogą powstawać także w śledzionie, stawach, kościach, narządzie wzroku (gruzełki w naczyniówce – i w ciałku rzęskowym), w krtani, tarczycy, węzłach chłonnych ulegają- cych wtedy nieznacznemu obrzmieniu (micropolyadenopathia tuberculosa haematogenes), w skórze (rumień guzowaty), w nerkach, nadnerczach itd. Przerzuty do opon mózgowych (tuberculosis meningealis Deyckego) ce- chujące się anatomicznie tylko obecnością gruzełków w oponach bez wy- sięku wywołują przejściowe porażenie mięśni ocznych, kończyny itd., a czasami nawet niepokojący obraz zapalenia opon mózgowych. Przerzuty mają zwykle przebieg łagodny i kończą się przeważnie pra- wie zupełnym cofnięciem się wywołanych przez nie objawów. Objawy w zakresie innych narządów mogą powstać także na tle zatrucia ustroju jadami gruźliczymi. Nie mają one wtenczas podło-ża anatomicznego w postaci gruzełków . [hasła pokrewne: , przedłużanie rzęs, olej do włosów, zagęszczanie rzęs ]