Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

Natezenie cienia maleje stopniowo bez

Wednesday, February 21st, 2018

Natężenie cienia maleje stopniowo bez wy- jaśnień w kierunku od dołu ku szczytowi płuca, gdzie naczynia chłonne są znacznie mniej liczne. W dalszym przebiegu choroby na ekranie widać już zacienienie, odpowiadające całemu płatowi, z licznymi drobnymi rozjaśnieniami świadczącymi o jamkach, tak iż cały obraz przypomina miękisz chleba. Trzeci obraz znamienny dla omawianej sprawy przed- stawia zacienienie z kilku lub z Jedną jamą, nieraz wielkich rozmiarów, prawie zawsze suchą, usadowioną przeważnie poniżej środkowej części obojczyka, jakby tutaj zawieszoną, rzadko powyżej niego. Bardzo zna- mienną cechą wszystkich opisanych 3 obrazów rentgenowskich stanowi ostrość dolnej granicy ściśle odpowiadającej przebiegowi wcięcia mię- dzypłatowego, tak iż odnosi się wrażenie, że wcięcie stanowi zaporę dla szerzenia się sprawy chorobowej z jednego płata na sąsiedni. W miarę postępu włóknienia płat płuca zapada się, ściany jamy zbli- żają się i jama ostatecznie może zniknąć. Przy zapadaniu się płata wcięcie międzypłatowe podciąga się miejscami razem z płatem ku górze. i w kie- runku śródpiersia, skrzywia się, zniekształca i wreszcie może krzyżować się z obojczykiem. Opisano przypadki niezwykle dużego zapadnięcia gór- nego płata, tak iż płaty środkowy i dolny, silnie rozdęte, zajmowały całe pole płucne. W przypadkach znacznego przeciągnięcia wcięcia między- płatowego można prawie zawsze stwierdzić także znaczne przeciągnięcie tchawicy, tętnicy głównej, serca, śródpiersia w stronę chorego płata oraz zapadnięcie górnych międzyżebrzy. Przewlekłe pierwotne płatowe gruźlicze zapalenie płuc przebiega ostro bardzo rzadko, kończąc się wtedy szybko śmiercią. W statystyce Bettunux takie zejście nastąpiło w 770 przypadków. Choroba trwa przeważnie la- tami z okresami zaostrzeń i zwolnień. Bardzo powolny jej przebieg bywa przeważnie pomyślny, zwłaszcza przy leczeniu wypoczynkowym oraz odmą płucną. Sprawa wiedzie początkowo szybko do wytworzenia się jamy .lub jam, wkrótce jednak zatrzymuje się i następuje bliznowace- nie. Płat ulega całkowitemu zwłóknieniu i podciąga się do górnego śródpiersia. Chorzy przybierają na wadze, przestają kaszleć i czują się dobrze, a badanie radiologiczne nie wykrywa ani śladu jam. W innych przypadkach sprawa włóknista nie jest tak potężna, by jamy znikły, albo ich wygojeniu się przeszkadzają zrosty. Badanie radiologiczne wy- krywa u takich chorych nadal jamy, lecz chorzy odpluwają bardzo mało, a w plwocinie często nie ma już prątków gruźlicy. Czasami nie dochodzi do wytworzenia się jam. Sprawa może wtenczas z czasem cofać się i nawet całkowicie ustąpić, bywa to jednak bardzo rzadko. Rzadko też sprawa chorobowa przekracza granicę płata – w statystyce Zdzisława Szczepańskiego (w 8 przypadkach na 82), częściej już dołącza się wysianie w drugim płucu (w statystyce Szczepańskiego prawie w 32 przypadków, czyli w 26 przypadkach na 82). [więcej w: , Zdrowa żywność, dezynsekcja warszawa, odżywka do rzęs ]

PRZEWLEKLA GRUZLICA PLUC KRWIOPOCHODNA (TUBERCULOSIS

Tuesday, February 20th, 2018

PRZEWLEKŁA GRUŹLICA PŁUC KRWIOPOCHODNA (TUBERCULOSIS PULMONUM CHRONICA HAEMATOGENES) Gruźlica płuc prosówka przewlekła (Tuberculosis pulmonum milia7is chronica) Określenie. Systematyczne badania radiologiczne klatki pier- siowej stwierdziły, że prócz ostrej prosówkowej gruźlicy płuc istnieje postać przewlekła. Jest to gruźlica płuc, którą cechują: 1. ze stanowiska anatomicznego obfite, drobniutkie guzki w płucach, 2. klinicznie – nikłość objawów zarówno ogólnych, jak i w zakresie klatki piersiowej oraz przewlekły przebieg, przeważnie bezgorącz- kowy, niekiedy tylko przerywany lekkim wzniesieniem ogólnej ciepłoty ciała. Postać tę nazywa się także “gruźlicą prosówkową płuc zimną” (tuberculosiś pulmonum miliaris frigida) lub ostygłą (Wło- dzimierz Filiński), by podkreślić znamienną jej cechę, mianowicie brak gorączki. Gruźlicę płuc prosówkową przewlekłą spostrzega się najczę- ściej w wieku młodym, między 20 a 30 rokiem życia, zdarza się wszakże ona także w drugim okresie dzieciństwa i nawet u starców. Spostrze- gano ją przeważnie w toku gruźlicy włóknistej. Na ogół zdarza się nie- często. Anatomia patologiczna. W nielicznych przypadkach prze- wlekłej gruźlicy płuc prosówkowej. w których przeprowadzono badania sekcyjne, stwierdzono w obu płucach jako główną zmianę mnóstwo sza- rych lub szarożółtych guzków wielkości ziarnka prosa. Guzki są odgra- niczone od miąższu płucnego i wystają ponad powierzchnię przekroju. Miąższ płucny jest mało przekrwiony. Prócz tego stwierdza się zapa- lenie okołooskrzelowe włókniste (peribronchitis fibrosa), niekiedy także rozszerzenie oskrzeli i zapalenie okołotętnicze. W tkance śródmiąższowej i w opłucnej znajdowano zmiany rozrostowe. W niektórych przypad- kach stwierdzono jamy, przeważnie w szczytach płuc i w częściach ob- wodowych płuc, bez mas serowatych. Zmiany dotyczą obu płuc i są pra- wie zawsze symetryczne. [przypisy: , odżywka do rzęs, medycyna estetyczna, Zdrowa żywność ]