W przeciwienstwie do dawniejszych pojec

W przeciwieństwie do dawniejszych pojęć gruźlica szczytowa wiedzie do pospolitych suchot płuc i ma zazwyczaj przebieg łagodny. Natomiast prze- wlekła postępująca gruźlica płuc rozpoczyna się poza szczytami płuc i ma wyraźną skłonność do rozsiewania się drogą „śródprzewodową”. Tak się przedstawia, zdaniem nowoczesnych klinicystów, patogeneza odosobnionej gruźlicy płuc stanowiącej, według Rankego, trzeciorzędny okres gruźlicy płuc. Zresztą jeszcze w erze przedrentgenowskiej na długo przed Assmannem i Redekerem odzywały się głosy, że pierwsze objawy przewlekłej postę- pującej gruźlicy płuc dorosłych pojawiają się nierzadko w okolicy pod- obojczykowej (Laennec, Grancher i inni). Z dumą należy tutaj wspomnieć naszego rodaka Kazimierza Dtuskieqo, który w r. 1904, a więc o wiele lat przed Assmannem opierając się tylko na badaniach podstawowymi metodami fizycznymi zauważył, że suchoty płuc u dorosłych nie zawsze zaczynają się w szczytach płuc. “U wielu chorych” – pisał Dluski – dostrzegliśmy, że główne ogniska mieszczą się w prawym płucu z tyłu na przestrzeni od grzebienia do połowy łopatki. a w lewym płucu od przodu w drugim i trzecim międzyżebrzu w bliskości mostka. Chorzy z ogniskami tak umiejscowionymi stanowili 25% ogółu naszych pacjen- tów, a nawet 34%, jeśli usuniemy chorych III okresu (Turban), w któ- rym zazwyczaj rysunek ognisk przestaje być wyraźny z powodu ich zle- wania się. Ilość ta zatem jest bardzo znaczna. Ogniska te występują bądź oddzielnie, bądź jednocześnie u tego samego chorego. Kładziemy nacisk jeszcze na to, że w przypadkach, o których mowa, szczyty były albo pra- widłowe, albo bardzo mało zajęte, podczas gdy we wspomnianych ogni- skach były już objawy daleko posuniętej sprawy”. Pomimo nowych zdobyczy w zakresie powstawania suchot płuc, wielu anatomo-patologów utrzymuje nadal, że suchoty płuc dorosrych powstają z ognisk szczytowych. Ich zdaniem, ogniska te zwykle się goją na wzór pierwotnej zmiany gruźliczej. Jeżeli wygojenie nie nastąpi, to ognisko rozmięka i przy rozsiewaniu materiału zawierającego prątki może wieść do świeżych nacieków sadowiących się najczęściej poniżej obojczyka. Są to właśnie nacieki, nazwane przez Assmanna “naciekami wczesnymi”, a uznane przez Reilekera za początek pospolitych suchot płuc. [więcej w: , olejek arganowy do włosów, oczyszczalnie przydomowe, Balsam Johnson ]

Tags: , ,

Comments are closed.