Zauwazono rodzinne Wystepowanie tego pod

Zauważono rodzinne Występowanie tego pod względem etiopatogenezy niewyjaśnionego cierpienia. W rzadkich przypadkach stwierdzano niedobór żelaza. Niedokrwis- tość pogarsza sprawę, gorączka łagodzi, U trzech chorych zespół ten był zwia- stunem raka przebiegającego z syderopenią. Dość często widywano go w póź- nych okresach ciąży. W przypadkach z dowiedzionym niedoborem żelaza wstrzykiwania przetworów żelazowych dawały poprawę. Dobre wyniki osią- gano za pomocą leków rozszerzających naczynia. Zespół Ekboma nie jest cier- pieniem psychogennym, chociaż w piśmiennictwie nie brak było prób zalicze- nia tych przypadków do histerii. Lekarze nie znający tej jednostki lub bada- jący chorych szablonowo lekceważą tych chorych, tak jak gdyby chodziło .”tyJ..łco” o histerię. Sprawy nie trzeba mieszać z jednostkami takimi jak acro- .paraethesia, meralgia paraesthetica, paranoia parasitaria itd. W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku uzyskaliśmy w dwóch przypadkach żespólu Ekboma natychmiastowe ustąpienie objawów po dużych dawkach chloropro- mazyny. Po przerwaniu dawek podtrzymujących w jednym z tych przypadków na- stąpił nawrót, który natychmiast ustąpił, gdy chory zaczął znowu zażywać dawki podtrzymujące.
MIGRENA Migrenę opisał po raz pierwszy Aretajos. Jest to cierpienie napadowe, częstsze li kobiet niż-u mężczyzn, dość rozpowszechnione. Przeważnie jednostką .zą zaj- mują się neurolodzy. W wielu poważnych podręcznikach psychiatrii brak na- wet wzmianki o niej. Napady trwają po kilka godzin, rzadko. krócej, czasem jednak utrzymują się nawet kilka dni. Niekiedy już w latach dziecięcych po- jawiają- się pierwsze napady, najczęściej jednak po okresie pokwitania. Przerwy między napadami trwać mogą różnie długo. W .warunkach spokoju w ciągu wielu lat może nie być napadów. Wystąpienie napadu zależy niewątpliwie od czynników reaktywnych. [więcej w: , Szkoła tańca Poznań, deratyzacja warszawa, odzież dla dzieci ]

Tags: , ,

Comments are closed.